Hotărârea nr. 596/2007

Hotărârea 596/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuinte familiale cuplate D+P+E+M, str. Macedonski nr. 20A si 20B.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe familiale cuplate D+P+E+M str. Macedonski nr. 20A și 20B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuințe familiale cuplate D+P+E+M, str. Macedonschi nr. 20A și 20B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42847 din 14.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe familiale cuplate D+P+E+M, str. Macedonschi nr. 20A și 20B. beneficiari: Neamțu Mara și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42847/8767 din 14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe familiale cuplate D+P+E+M, str. Macedonschi nr. 20A și 20B. beneficiari: Neamțu Mara și asociații, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintelor, regimul de aliniere și de înălțime pentru realizarea locuințelor familiale cuplate pe 2 parcele alăturate. Se asigură acces auto și parcarea în incintă, în garaje. Se propun POT=21 % și CUT= 0,54. UTR= L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42847/8767 din 14.06.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 596 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)