Hotărârea nr. 595/2007

Hotărârea 595/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire depozite str. Pata Rât f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire depozite

str. Pata Rât f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire depozite pe str. Pata Rât f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75231 din 19.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire depozite pe str. Pata Rât f.n.., beneficiară: S.C. T.C.I. Contractor General S.A.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 48441/8785 din 14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire depozite pe str. Pata

Rât f.n.., beneficiară: S.C. T.C.I. Contractor General S.A. prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizarea clădirilor propuse. Se asigură acces auto și parcarea în incintă, rampe de încărcare-descărcare și spații de manevră pentru mașini mari, dar și loc de parcare pentru autoturisme. Amplasarea construcțiilor se face la min. 6,0 m. față de toate limitele de proprietate. Construcțiile propuse vor avea regim de înălțime parter (max. 6.0 m. la cornișă).

POT= 28,4 % și CUT= 0,3 ADC/mp. teren sau 1,7 mc/mp. UTR= A2c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

48441/8785 din 14.06.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 595 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)