Hotărârea nr. 594/2007

Hotărârea 594/2007 - Revocarea Hotărârilor nr. 162/2007 (reorganizarea RADP Cluj-Napoca în „Serviciu public de inverventii” pentru întretinerea domeniului public si privat al municipiului Cluj-Napoca), 224/2007 (restructurarea si reorganizarea RADP Cluj-Napoca in „Serviciul public de interventii al municipiului Cluj-Napoca), 403/2007 (însusirea protocolului de predare – primire a patrimoniului RADP Cluj-Napoca) si reorganizarea RADP Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Â R Â R E

privind revocarea Hotărârilor nr. 162/2007 (reorganizarea RADP Cluj-Napoca in

“ Serviciul public de intervenții" pentru întreținerea domeniului public și privat al municipiului Cluj-Napoca), 224/2007( restructurarea și reorganizarea RADP Cluj-Napoca in “Serviciulpublic de intervențtii al municipiului Cluj-Napoca), 403/2007 (însușirea protocolului de predare -primire a patrimoniului RADP Cluj-Napoca ) și reorganizarea RA DP Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârilor nr. 162/2007, 224/2007, 403/2007 și reorganizarea RADP Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 7112 din 19.09.2007 al Direcției tehnice și al Serviciului Juridic-Contencios prin care se propune revocarea Hotărârilor nr. 162/2007, 224/2007, 403/2007 și reorganizarea RADP Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 3 lit. b, art. 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Art. I - Se revoca Hotărârile nr. 162/2007, 224/2007, 403/2007.

Art. II. - Se aprobă reorganizarea RADP Cluj-Napoca, prin reducerea numărului de personal, desființarea unor birouri și servicii și comasarea unor direcții.

Art. III - Se aproba statul de funcții si organigrama RADP Cluj-Napoca, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează RADP Cluj-Napoca și Direcția tehnică.

Nr. 594 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

Organigrama RADP Cluj-Napoca

Anexai wl 594/2.00?

Proiect de organigrama

Avizat:

CONSILIUL LOCAL


Președinte C.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


DIRECTOR GENERALL.BIROUL JURIDIC CONTRACTE PATRIMONIU


PUBLIC


DIRECȚIA TEHNIC PRODUCȚIE

80

1


SECȚIA STRAZJ-MECAN ZRE

31

1


SECȚIA 8PATII VERZI

27


SECȚIA PRESTĂRI SERVIC1L ADMINISTRARE

108

1


LABORATOR

STATIE ASFALT

SEP/Cl'l SEMAFORIZARE INDICATOARE PlTl9?E

SERVCIUL udicAriauk

13 | 1

10 | 1


FORMAȚIA

ÎNTREȚINERE STRĂZI.

FROOUCTE «IXT ASFALTICE


FORMAȚIA MECANIZARE


28


' ■

PRODUCȚIE MATERIAL 3ENDROLOGIC BECAS

FORMAȚIA PRODUCȚIE MATERIAL FLORICOL BOBALNA

FORMAȚIA INTRETNERE SPATI VERZI

8 T

9

I

._9  1_L_


1---TTT~

CENTRUL DE ECARISAJ

FORMAȚIA CIMITIRE

FORMAȚIA IAC-uri PUBLICE

8 | 1

34 | 1

20 I 1


FORMAȚIA AGREMENT AFISAJ TAMPLARIE, CROITORIE

FORMAȚIA CONFECȚII INTRETNERE MOBILIER

URBAN

SERVICIUL raza P.S.I., PROTECȚIA

MUNCII

5 I 1

1

36 j 1


Total angajați

Din care:

CONDUCERE

EXECUBE

267

28

241


REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI

PUBLIC CLUJ-NAPOCA


Anexa2 la

HCL nr. 594/ 2007


STAT DE FUNCȚII


RADP Cluj-Napoca


Nr. crt.

Denumirea funcției

9

(Numele și prenumele ocupantului)

Nivelul Studiilor (cerut de post)

posturi

Nivelul de salarizare (conform anexei din actul normativ privind salarizarea)

propus

A. Personal contractual

267

1

Director General

S

1

cf.Contractului de management

2

Director Executiv

S

2

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

3

Șef secție

s

3

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

4

Șef serviciu

s

5

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

5

Șef birou/ compartiment /laborator

s

6

Cf.Contractului

Colectiv de Muncă aplicabil

6

Șef formație/echipă/ magazie desfacere

M

15

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

7

Muncitori -calificați

9

- necalificați

Calificare

E

129

Cf.Contractului

Colectiv de Mupcă__

aplicabil /o    A'J8

Medic veterinar

S

2

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

9

Magazioner

M

2

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

10

Funcționar acte comerciale/merceolog

M

1

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

11

Radiotelefonist/dispecer agent paza

M

35

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

12

1 nginer/s ub inginer

S

5

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

13

Consilier juridic

S

2

Cf.Contractului

Colectiv de Muncă aplicabil

14

Economist

S

5

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

15

Contabil

M

5

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

16

Inspector RU

M

1

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

17

Arhivar

M

1

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

18

Impiegat auto

M

1

Cf.Contractului

Colectiv de Muncă aplicabil

19

Casier

M

4

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

20

Tehnician

M

2

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

21

Asistent analist programator

M

1

Cf.Contractului

Colectiv de Muncă aplicabil22

Laborant

M

1

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

23

Șofer/tractorist, mecanic auto/utilaje

E+permis cond. profesioniști

36

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

24

Secretar asistent director

M

1

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil

25

Radiotelefonist/ Operator mașini multiplicat

M

1

Cf.Contractului Colectiv de Muncă aplicabil