Hotărârea nr. 593/2007

Hotărârea 593/2007 - Concesionarea, prin încredintare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 12, în suprafată de 21 mp, în vederea extinderii locuintei doamnei Cabuti Maria.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 12, în suprafață de 21 mp, în vederea extinderii locuinței doamnei Cabuti Maria

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 12, în suprafață de 21 mp, în vederea extinderii locuinței doamnei Cabuti Maria - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 63954 din 12.09.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 12, în suprafață de 21 mp, în vederea extinderii locuinței doamnei Cabuti Maria;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 21 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 12, în favoarea doamnei Cabuti Maria, în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 65 EURO/mp.

Art.3. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului, ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. 134336, cu nr. topo. 5665/2/2, în suprafață de 21 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 593 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 593/2007

FIȘA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

BENEFICIAR:

CĂBUȚI MARIA

STR. OITUZ. NR. 12, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

PAUL PETRU

CERTIFICAT DE AUTORIZARE NR. CJ 097

BORDEROU DE PIESE
A. PIESE SCRISE
 • 1.  FIȘA PROIECTULUI

 • 2.  BORDEROU DE PIESE

 • 3.  MEMORIU TEHNIC

 • 4.  DECLARAȚIE DE PROPRIETATE

 • 5.  COPII ACTE DE IDENTITATE

 • 6.  EXTRAS CF DE INFORMARE

 • 7.  INVENTAR DE COORDONATE

 • 8.  FIȘA CORPULUI DE PROPRIETATE

 • 9.  CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

B. PIESE DESENATE
 • 1. PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A CORPULUI DE

PROPRIETATE - SC. 1:500

 • 2. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ - SC. 1:5000

  CLUJ-NAPOCA

  MAI 2007MEMORIU TEHNIC

1. DENUMIREA LUCRĂRII:

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A CORPULUI DE

PROPRIETATE

NR. REG. EVIDENȚĂ: 222

2. BENEFICIARUL LUCRĂRII:

CABUTI MARIA

CLUJ-NAPOCA, STR. OITUZ, Nr. 12, AP. 2, JUD. CLUJ

3. EXECUTANTUL LUCRĂRII:

PAUL PETRU - AUTORIZAȚIE CJ NR. 097

4. OBIECTIVUL LUCRĂRII:

DELIMITAREA    SUPRAFEȚEI    CERUTĂ     PENTRU

CONCESIONARE. ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 mp.

5. SCOPUL LUCRĂRII:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ PENTRU CONCESIONARE.

6. AMPLASAMENTUL LUCRĂRII:

IMOBILUL ESTE SITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA, STR. OITUZ, NR. 12.

7. SITUAȚIA.JURIDICĂ A

CORPUL DE PROPRIETATE ESTE ÎNSCRIS în C.F. 134.335 și

CORPULUI DE PROPRIETATE:

140.413 CLUJ-NAPOCA, CU NR. TOPO 5665/1/11 și NR.

CADASTRAL 9973.

8. OPERAȚIUNI TOPO-

LUCRAREA A FOST RACORDATĂ LA SISTEM STEREOGRAFIC

CAD ASTRALE:

70 DIN PUNCTELE: SEMNAL P-ȚA. ABATOR, 101 ȘI 102 DIN CARE S-AU DETERMINAT PUNCTE NOI: 10, 11, 12 DIN CARE S-AU RIDICAT DETALIILE.

CALCULELE S-AU EFECTUAT PE CALE AMIABILĂ. SUPRAFAȚA CERUTĂ PENTRU CONCESIONARE ESTE DE . TRANSPUSĂ PE PLANUL EXECUTAT ÎN ANUL 2006, AVÂND NR. CADASTRAL 9973.

INSTRUMENTAȚIA FOLOSITĂ: INSTRUMENT ZEISS 020 ȘI UN COMPUTER PENTIUM IV LA PRELUCRAREA DATELOR.

MULTIPLICAREA S-A REALIZAT PRIN XEROGRAFIERE.

MAI 2007

ÎNTOCMIT

PAUL PETRU


baicon,


__ vestibul,__________hol,______

y__Vk’.C—degajament,

terasă, /           pivniță nr.

Z/fo


_ logie,


sas.


cu suprafața de

n‘                             . .. . ... f

i ______m.p., cu părțile indivize comune aferente

înscrise în cf. colectivă a dreptului dc superficic


de


m.p., cu suprafața utilă


Cota din ț

părțile OBSERVAȚI indivize >

comunq


din clădirea construită pe terenul înscris în c.f,, nr. ______cu nr. top. L 6(a5"//

3oo


cu suprafața


de


m.p.

Teren atribuit în folosință:     D


parte.


Partea Il-a


PROPRIETATEA


Nr. curent 1

ÎNSCRIERILE PRIVITOARE LA PROPRIETATE

OBSERVATE

i 1

Intrat la X Q ■ (/!■ CiEoC           199 nr.                     c.f.

în baza titlului de^prpprietgte Nr. .                   , din i~f •^/i-         ,

oc Con j rru c/n ret ea iu t Jft~ C&l

199 , eliberat de Administrația financiară a jud. Cluj și a certificatului de căsătorie seria           nr                   eliberat de Consiliul Popular al

, asupra apartamentului nr. -<

de sup P.I. 1, adus din cf. nr. *•         cu părțile indivize comune aferente, se

intabulează dreptul de proprietate, cu titlul de drept C/J paUy Q ca bun                           . în favoarea\lui:

CAWFT M AR.IA'

j

Intrat la                  '               199 nr.                   c.f.

Se notează interdicția de înstrăinare              asupra apartamentului nr.

fiăa.L nuubuuutL. HbprilIIlJluiui, ti. lav-xirca : r K-Z

Eueuroolai județuuu C.E.C. CWT Qr-Ț .                  OT.      0>^


Nr. curent

ÎNSCR

Intrat ia

în baza contractu din        /

asupra apanamen se întăbincază dri

1.

în f/voarea:

OT.C. Cluj.


Partea IlI-a

SARCINI

Nr. curent


ÎNSCRIERILE PRIVITOARE LA SARCINI

Intrat la           /                199 NT.                       c.f. |

în baza contractului de împrumut nr.__________________________

din ________/________________ 199__. încheiat cu C.E.C. Ciuj. |

1 asupra apartamentului nr.______________de sub P.l.__|

/

i se întăbjnează dreptul de ipotecă pentru suma de lei____________ :

în fitvoarea :

1. ! (ZE.C. Cluj.Nr. Cerere

67707/06.09.2007


ANCPI

.UiENTIA naționala


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA nr: 134336


Comuna' Oraș/ Municipiu

A. Partea I-a                          CLUJ


Nr.crt.

Nr. Top

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

1

5665/2

Teren-curte in str.Oituz nr.12

175


B. Partea a ll-a


Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1

2

I

STATUL ROMAN in adm.op.a.

CONSILIULUI LOCAL CLUJ NAPOCA, încheiere nr. 11822/1999


C. Partea a III- a


Nr.crt.

Înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt.

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chit0038322 707.....pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 11P7EXI


Red.TN


Asistent - registrator,

■- 'Tutula^Jormeta

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000

Trapez: L-34-48-C-a-4-II


Proprietari:

Căbuti MariaSituația actuala


’.Ktelu- ' lui

ti.i.iUJ aJrnHuvr.:’.■’ -ic: ihviaL.

>k! SlR . \ 5-141*5 curpuiu. u<. proprietate

^ lul-NcpV'L'a. sli »>i’uz ui !-

6 ; 4tU E" • l iu> Napoca

\r top» ?w«5 • II

£3dastra> .îi «<»rpuhn cte proptieuiK'

‘mB'Vv > wvHtlHlt PHH’ViCiJri

i âhuîi Maria

cjt ditcihu. szî ■ )huS i*i i

(TJUr. ( hlj■ \ilpOCii. iU'd (

STATUL ROMÂNSISTEM


Proprietari:

Maria

STATUL ROMÂN


$R£4ț<f*TlE SW 1970

SISTEMĂ.te'OȚf.MĂ’ftf,A NEAGRA 19

întociut: l’M’L Pr.TR.lj j

\\ i)F XMPLAS XM! A i Si IH

Li Mi i W

X ('

OEJ’l i. ’

. i 1H

|-’KI

intn.-- iîar

Situația propusă

XuiTii. .< prenume Fi-’P

idetu- Cluj

t'ăhuti Marsa

r’itak'?. ;ii!i’iinsTr?.m-tentonain

„imnicihu st’ 1 l|Tu? in i-

luj-Napoca

mur. Ch;,-\ap<k.: n

siRs "Ia. 54^75

STATUL ROMÂN

-,res.-            âvpruprietaic

’.n.' nr *-

,4?. 6 î404!? - Ciui Napoca

r\

M tone.       i !!

k .

cu'Jasiiâi. a« ujrpuiu. Uv proprietate

v<-

A 5

C;


6

588047.6

393158 1

5

47.61

160 15

25

38.02

159.31

25a

38

157

6a

42.3

157 4

6

47.61

158.05

S = 21 00 mp

Proprietari:
Câbuti Maria

STATUL ROMÂN


TABEL PRIVIND MIȘCAREA PARCELELOR

CABUT1 MARIA

Localitate: Cluj - Napoca

Str. Oituz nr. 12

SITUAȚIA CONFORM C.F.


Nr.

C.F.

Nr. cadastral

Nr. TOPO

Suprafața rn.p.

Descrierea imobil ului

Proprietari

Observații

134.336

9973

5665/2

175

Teren — curie în str. Oituz nr.12

STATUL ROMÂN

Administrarea consiliului municipal Cluj-Napoca

SITUAȚIA PROPUSĂ

Nr.

C.F.

Nr. cadastral

Nr. TOPO

Suprafața

m.p.

Descrierea imobilului

Proprietari

Observații

134.336

5665/2/1

154

Teren - curte în str. Oituz nr.12

S FATUL ROMÂN

Administrarea consiliului municipal Cluj-Napoca

134.336

5665/2/2

21

Teren - curteîn str. Oituz. nr.12

STA FUL ROMÂN

Drept de concesionare pe o perioada de 49 ani în favoarea lui CABUTI MARIA

"VA

f'-.

A'>"

'uĂ

A

•d


■>


Iritocmit, a Topo^rafi^aul Petrii