Hotărârea nr. 592/2007

Hotărârea 592/2007 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 69.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 69

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 69 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65314 din 20.08.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiu) Cluj-Napoca, str. Moților nr. 69 în favoarea noilor proprietari ai construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 80 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 69, înscris în CF nr. 1110 - Cluj cu nr. topo. 11057/1/1/2, în favoarea doamnei Chisăliță Ioana Simona și soțul Chisăliță Ioan și domnul Manole Marius Ciprian.

Art.2. Prețul concesiunii se stabilește la suma de 200 Euro/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 592 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)Președinte de ședință, Ing. Horea IoajrT'lorea


^Secretarul n c/ Jr. Auror;


:ipiului

mure