Hotărârea nr. 591/2007

Hotărârea 591/2007 - Concesionarea, prin încredintare directă, a terenului situat în municipiului Cluj, Calea Mănăstur nr. 20, în suprafată de 35,26 mp, în vederea extinderii locuintei lui Kalnios Romeo si Kalanios Maria Adriana.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea

Mănăștur nr. 20, în suprafață de 35,26 mp, în vederea extinderii locuinței lui

Kalanios Romeo și Kalanios Maria Adriana

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 20, în suprafață de 35,26 mp, în vederea extinderii locuinței lui Kalanios Romeo și Kalanios Maria Adriana - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74100 din 12.09.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 20, în suprafață de 35,26 mp, în vederea extinderii locuinței lui Kalanios Romeo și Kalanios Maria Adriana;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 35,26 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 20, în favoarea domnului Kalanios Romeo și soția Kalanios Maria Adriana, în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani. iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 60 EURO/mp.

Art.3. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului, ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. NOU, cu nr. topo. 11571/2/1/2, în suprafață de 35,26 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 591 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea 591/2007

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU CONCESIONARE TEREN

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DIN:

LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA, CALEA MĂNĂȘTUR NR. 20, JUD. CLUJ

BENEFICIARI: KALANIOS ROMEO

KALANIOS MARIA ADRIANA

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: - Documentație cadastrala pentru concesionare, având în caietul de evidența nr. 127/2006.

 • 2. beneficiarul lucrării: KALANIOS ROMEO SI KALANIOS MARI A ADRIANA, cu domiciliul in mun. Cluj-Napoca, Calea Manastur, nr. 20 , ap. 2, jud. Cluj ;

 • 3. Executantul lucrării: GABOR VIOREL , având certificatul de autorizare Nr. CJ - 084/2002.

 • 4.  Obiectivul lucrării: PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE din mun. Cluj-Napoca, Calea Manastur, nr.20, jud. Cluj .

 • 5. Scopul lucrării: Documentație tehnica pentru actiuconcesionare.

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca str. Calea Manastur, nr.20, jud. Cluj .

 • 7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

Extras C.F. 17897. ;Nr. topo. 11571/2 in suprafața de 446 m.p.

 • 8.  Operațiuni topo - cadastrale : Terenul l-am identificat in intravilanul mun. Cluj-Napoca, Calea Manastur. nr.20, jud. Cluj . Măsurătorile s-au efectuat in prezenta proprietarilor terenului si a vecinilor cu statia totala Leica 407 TC si ruleta de 50 m.S-au folosit datele din lucrarea cu nr. cadastral5537. Calculul suprafețelor s-a efectuat pe calculator. Concesionarea - conform Tabelului de mișcare.

Sistemul de proiecție - Stereografic 1970.

ÎNTOCMIT:  SING. GABOR VIOREL


A NC PI

AGI-NI IA SAt IO\ VI.A H 1 C A II .1 » 1 K ■ Ș I rriii.K i i aii iMiiu i u.i


Nr. Cerere43665/19.06.07

Ziua..........

Luna.........

....06.............

Anul.........

.2007.........


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ.................

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 147381 Comuna/ Oraș/ Municipiu Cluj-Napoca

 • A. Partea l-a

  Nr.crt.

  Nr. Topo

  Descrierea imobilului

  Cota din părțile indivize comune

  Observații

  1.

  11571/1/11 Nr. cad.

  55371

  Str. Manastur nr.20

  Apartament nr. 2 la parter compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 antreu, bucătărie, 1 coridor comun cu ap,5, 1 boxa cu suprafața de 5,83 mp, cu su=72,18 mp, cu pic aferente inscrise in cf col din clădirea construita pe terenul cu suprafața de 303 mp

  Teren atribuit in folosința 106/303 parte.

  34,89/100

 • B. Partea a Il-a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații I

  1.

  2

  3.

  KALANIOS ROMEO si soția

  KALANIOS MARIA ADRIANA

  Cumpărare, bun comun, : Act nr. 40541/2003 incheiere nr. 22545/2003

  interdicție de instrainare conf. art.9, L 112/1995 incheiere nr. 22545/2003

 • C. Partea a III- a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  Nu sunt

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originala, pastrata de acest birou Prezent ul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chitanța nr0009382/2007, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul 11P7EXI


F

2ancpl

A C> i!N TI A NATIONAL A

i< i i. .< i> sici: >. i i*t:Ki.ii:iT.rn imubh.iaia

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj

Dosar nr. 40208/2007

IncheiereNr.40208 /07.06.2007

Registrator

Asistent - registrator Prida Theodor

Asupra cererii introduse de CHETAN ELENA privind intabularea în cartea funciara, in baza Hotărârii 290/11.04.2006 Cons Local Cluj N , a documentației cadastrale ,

vazand referatul asistentului - registrator, în sensul ca nu exista piedici la înscriere, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art.48 din Legea nr. 7/1996 republicata , tariful achitat în suma de 77 lei, cu chitanța nr.7919/07 pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. 9P3IAA

Dispune :

Admiterea cererii cu privire la imobilul înscris în cartea funciara nr.17897 a comunei/ orașului/ municipiului Cluj Napoca , cu nr. top : 11571/2 si sa se înscrie: imobilului i se atribuie nr. cadastral 5537/2 si se dezmembrează astfel :

cu nr. cad. 5537/2/1  , teren de 424,53 mp se înscrie in Cf

./U/~S&.L..CIuj N si se intabulează drept de proprietate cu titlu de lege , cu rg. serial castigat cu nr. 8286/1975 in fav: Statul Roman ‘  v..    ,

- cu nr. cad. 5537/2/2 , teren de 21,47 mp se înscrie in Cf ...^>l.TîS‘??..CIuj N si se intabulează drept de proprietate cu titlu de lege , cu rg. serial castigat cu nr. 8286/1975 in fav: Statul Roman . Apoi se intabulează drept de concesiune pe o perioada de 49 de ani in fav: CHETAN IOAN , CHETAN TRAIAN , CHETAN ELENA

Prezenta se va comunica CHETAN ELENA

Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, se înscrie în cartea funciara si se soluționează de instanța competenta din circumscripția în care se afla imobilul.

Data la data de 3 o • oV '

Registrator,

/Cartea funciară cu nr.Comuna/ Oraș/ MunicipiuA. Partea l-a


Nr.crt.

Nr. cadastral

Descrierea imobilului

Suprafața în mp.

Observații \ -

L

««-(ilL

Wb

-K1 ț>-W I

< ■ I I t


•ifț


-.11

?!•

$

■j-r


•ii

Cartea funciară cu nr..................... Comuna/ Oraș/ Municipiu.................................

B. Partea a ll-a

! Nr.cn.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

k

&

Oct.      _ Mo ~ j

M'CaCJOLMM'M QGi$ .

<â$      Ml > ‘M’. (5±sju           ,

^IcsVâ'eG-^"' d^V<9<

CC-^ • - ■ <. dho           i 'O-l

” ■' ' .'Z - M ^J-3- ''-< .         JtQ^V |                '.

QaG>CL_

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA1: 5000

L-34-48-C-a-4-lll

BENEFICIAR: KALANIOS ROMEO

KALANIOS MARIA ADRIANA

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE
A CORPULUI DE PROPRIETATE
Scara: 1: 500

JUDEȚUL:CLUJ

LJNIT.ADM.-TERIT: CLUJ-NAPOCA

COD SIRUTA : 54975

ADRESA CORP. DE PROP.:

Str. Calea Manastur, nr. 20

CF. NR.: 167902; NR.TOPO : 11571/2/1;

NR CADASTRAL AL CORP. DE PROP.: 5537/2 /I

1 Cc

Nr. top. 11571/2/1


NUMELE SI PRENUMELE

CHETANIOAN '

CHETAN TRAIAN

CHETAN ELENA

Concesionari

Str. Calea Manastur, nr. 54, ap. 19

Loc. CLUJ-NAPOCA

Jud. Cluj

KALANJOS ROMEO

Concesionar

Calea Manastur, nr. 20, ap.3

Loc. CLUJ-NAPOCA

Jud. Cluj


STATUL ROMAN IN ADMIN CL CLUJ „ Concesionant

c/>

<—r

p.

V         ■      <-.N.

it: Sing. Vjorel Gșboiy.'t

m
70"


Proprietar: CHETAN IOAN; CHETAN TRAIAN; CHETAN ELENA KALANIOS ROMEO

STATUL ROMAN


TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

Teren in Str. Manastur, nr. 20

A. SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F. :

C.F.NR.

NR.

CAD.

NR. TOPO.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

(m.p. )

PROPRIETARI

167902

5537/2/1

11571/2/1

Teren in str. Manastur, nr.

20

424.53

Drept de proprietate in favoarea :

STATULUI ROMAN in administrarea GIGCL Cluj.

B.SITUAȚIA PROPUSA - LOTIZARE:

, C.F.NR.

NR.

CAD.

NR. TOPO.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

167902

5537/2/1/1

11571/2/1/1

Teren in str. Manastur, nr. 20

389.27

Drept de proprietate in favoarea :

STATULUI ROMAN in administrarea GIGCL Cluj.

5537/2/1/2

11571/2/1/2

Teren in str. Manastur, nr. 20

35.26

Drept de proprietate in favoarea :

STATULUI ROMAN in administrarea GIGCL Cluj.

C, SITUAȚIA PROPUSA- CONCESIONARE:

C.F.NR.

NR.

CAD.

NR. TOPO.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

NOU

5537/2/1/2

11571/2/1/2

Teren in str. Manastur, nr. 20

35.26

Drept de proprietate in favoarea :

STATULUI ROMAN in administrarea GIGCL Cluj. Drept de concesionare pe o perioada de 49 de ani, in favoarea :

KALAN1OS ROMEO.