Hotărârea nr. 588/2007

Hotărârea 588/2007 - Prelungirea contractului de închiriere pentru locuinta situată în municipiul Cluj-Napoca, str. I. H. Rădulescu nr. 6-8, pentru d-na. Szocs Rozalia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. 1. H. Rădulescu nr. 6- 8. pentru d-na. SZOC’S ROZALIA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractactului de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stal situată în municipiul Cluj-Napoca. str. I. H. Rădulescu nr. 6-8 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Postolache Nicoleta. Tudor Radu Pușcaș. Alexandru C'ordoș. Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 2039 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str. I. H. Rădulescu nr. 6-8. pentru d-na. SZOCS ROZALIA:

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lit. “c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru locuința situată în municipiul Cluj-Napoca. str. I. H. Rădulescu nr. 6-8. până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de un an de la data adoptării hotărârii, pentru d-na. SZOCS ROZALIA.

Art.2 Contractul de închiriere încetează de drept la data predării locuinței către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Președinte de ședință. Ing. Horea loan FloreaNr. 588 din 25 septembre 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)