Hotărârea nr. 587/2007

Hotărârea 587/2007 - Revocarea Hotărârii nr. 277/2007 si atribuirea unei locuinte construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 58B, bloc 6, ap. 47, d-lui. Bento Iordan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI:

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind revocarea Hotărârii nr. 277/2007 și atribuirea unei locuințe construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B, bloc 6, ap. 47, d-lui BENTO IORDAN

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 277/2007 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 2054 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 276/2007 și atribuirea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Florești nr. 58 B. bloc 6, ap. 47 d-lui BENTO IORDAN;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 68/2006 și ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea L,egii nr. 114/1996 republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se revocă Hotărârea nr. 277/2007 privind atribuirea unei locuințe construită în regim ANL. situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B, bloc 6, ap. 47, d-lui ILIEȘ IOAN.

ART.2. Se atribuie d-lui BENTO IORDAN locuința construită în regim ANL, situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Florești nr. 58 B, bloc 6, ap. 47.

Termenul închirierii: până la data de 08.04.2009.

Locuința se compune din: una cameră = 24,39 mp; una bucătărie = 6,59 mp.; una cămară alimente = 0,70 mp.; una baie = 3,85 mp.; una debara = 1,13 mp.; 1 hol = 5,89 mp., una nișă frigider = 0,60 mp.; una boxă = 2,19 mp.

ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 587 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)