Hotărârea nr. 585/2007

Hotărârea 585/2007 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 6, d-lui. Fărcas Florin.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 6, d-lui FĂRCAȘ FLORIN

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nic oleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 2053 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui FÂRCAȘ FLORIN, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cotită nr. 2, ap. 9;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al.2 lit.”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se atribuie d-lui FĂRCAȘ FLORIN locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 6.

Termenul închirierii: până la data de 08.04.2009.

Locuința se compune din: una cameră = 16,37 mp.; una bucătărie = 6,86mp.; una cămară alimente = 5,96 mp.; un antreu = 1,71 mp..

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 585 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, \ Ing. Horea Ioan Florea


îcretarul municipiului, Jr. Aurora/Tărmure