Hotărârea nr. 584/2007

Hotărârea 584/2007 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 decembrie 1989, nr. 36, ap. 10, d-lui. Ilies Ioan Adrian;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca B-dul

21 Decembrie 1989, nr. 36. ap. 10, d-lui ILIEȘ 1OAN ADRIAN

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 2052 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui ILIEȘ IOAN ADRIAN domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al.Vaida Aoievod nr. 39-41, ap. 3;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996 republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se atribuie d-lui ILIEȘ IOAN ADRIAN locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 36, ap. 10.

Termenul închirierii: până la data de 08.04.2009.

Locuința se compune din: una cameră = 58,30 mp; una cameră = 21,91 mp.; un antreu = 8,20 mp.; una pivniță = 5,03 mp.

ART 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.Nr. 584 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)