Hotărârea nr. 582/2007

Hotărârea 582/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 404/2006 (modificarea Hotărârii nr. 734/2004, componenta Consiliului de Administratie al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 404/2006 (modificarea Hotărârii nr. 734/2004, componența

Consiliului de Administrație al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 404/2006 (modificarea Hotărârii nr. 734/2004, componența Consiliului de Administrație al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 77.606 din 25 septembrie 2007 al Serviciului Relații cu Consiliul, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 404/2006 (modificarea Hotărârii nr. 734/2004, componența Consiliului de Administrație al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca);

Văzând adresa nr. 77.606/3 din 25 septembrie a P.N.L. - Filiala Cluj-Napoca, prin care se propune înlocuirea domnului Silviu Nicolae Gheduț, cu domnul Adam Laszlo Lukacs, în Consiliul de Administrației al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca, precum și curriculum vitae al domnului Adam Laszlo Lukacs;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 404/2006 (modificarea Hotărârii nr. 734/2004, componența Consiliului de Administrație al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca), în sensul înlocuirii domnului Silviu Nicolae Gheduț, cu domnul Adam Laszlo Lukacs.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Relații cu Consiliul și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

Nr. 582 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi, prin vot secret).


Președinte de ședință, Ing. Horea Ioan Florea