Hotărârea nr. 581/2007

Hotărârea 581/2007 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor activităti dedicate zilei de 1 Octombrie 2007, „Ziua Internatională a Pensionarilor”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor activități dedicate zilei de 01 Octombrie 2007 „Ziua Internațională a Pensionarilor”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor activități dedicate zilei de „1 Octombrie - Ziua Internațională a Pensionarilor”- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 73.800/11.09.2007 al Serviciului protecție socială prin care se propune alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea organizării unor activități dedicate zilei de „1 Octombrie - Ziua Internațională a Pensionarilor”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, subcapitolul 68.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, în vederea organizării unor activități dedicate zilei de „1 Octombrie - Ziua Internațională a Pensionarilor”.

ART. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ cultură, Serviciul protecție socială și Direcția economică.


Nr. 581 din 11 septembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)