Hotărârea nr. 579/2007

Hotărârea 579/2007 - Alocarea sumei de 48.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea sustinerii unor proiecte si institutii culturale clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 48.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea susținerii unor proiecte și instituții culturale clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 48.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea susținerii unor proiecte și instituții culturale clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 66401 din 31.08.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 48.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea susținerii unor proiecte și instituții culturale clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 48.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea susținerii unor proiecte și instituții culturale clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Anexa cu repartizarea sumelor pe proiecte și instituții face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 579 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI             Anexă la Hotărârea nr. 579/2007

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ

TABEL

cu repartizarea sumei de 48.000 Ici pe proiecte și instituții culturale

  • 1. Ansamblul Crăișorul - 6.500 lei;

  • 2. Uniunea Scriitorilor din România Filiala Cluj - 7.000 lei;

  • 3. Liceul Unitarian “Jânos Zsigmond” - 6.500 lei;

  • 4. Asociația Filmtett - 4.500 lei;

  • 5. Corpul 4 Armată Teritorial - 5.000 lei;

  • 6. Teatrul de Păpuși Puck - 5.000 lei;

  • 7. Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română “Ioana Em. Petrescu”- 7.000 lei; 8. Catedra de Limba Română a Facultății de Litere - Congresul Internațional de Limba Română -6.500 Iei.