Hotărârea nr. 576/2007

Hotărârea 576/2007 - Stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărie a terenurilor aferente asociatiilor de proprietari.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire a terenurilor aferente asoeiațiilor de proprietari

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire a terenurilor aferente asociațiilor de proprietari - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55943/482/24.08.2007 al Direcției poliția comunitară, prin care se propune stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire a terenurilor aferente asociațiilor de proprietari;

Reținând prevederile Ordonanței nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Asociațiile de proprietari (locatari) au obligația de a efectua lucrări de curățenie și întreținere a terenurilor, spațiilor verzi, căilor de acces, parcărilor, zonei garajelor, punctelor gospodărești și îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele aferente imobilelor de locuit -condomenii. astfel încât acestea să fie în permanență curate și cu un aspect corespunzător, îngrijit.

Art. 2 Ncrcspectarea prevederilor art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei.

Art. 3 Prezentei hotărâri îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor Hotărârii se încredințează Direcția poliția comunitară.


EMNEAZĂ: nicipiului, ’ărmure

NR. 576 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)