Hotărârea nr. 575/2007

Hotărârea 575/2007 - Modificarea si completarea Hotărârii nr. 311/1998.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 311/ 1998

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 311/1998

- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.63991/24.08.2007 al Direcției poliția comunitară, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 311/ 1998;

Reținând prevederile Ordonanței nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale și ale Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică și se completează Hotărârea nr. 311/1998 (stabilirea și sancționarea contravențiilor prin care se provoacă distrugeri sau deteriorări ale spațiilor verzi și ale dotărilor existente pe domeniul public și privat al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). după cum urmează:

“Art. 1 Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de persoane fizice sau juridice (agenți economici, asociații de proprietari, regii autonome etc.):

 • a) distrugerea sau deteriorarea gazonului;

 • b) distrugerea sau deteriorarea gardului viu;

 • c) distrugerea sau deteriorarea arborilor;

 • d) distrugerea sau deteriorarea arbuștilor ornamentali;

 • e) distrugerea sau deteriorarea plantațiilor de flori;

 • f)  distrugerea sau deteriorarea jardinierilor cu Hori;

 • g) distrugerea sau deteriorarea rondurilor cu fiori din cimitire și a florilor de pe morminte;

 • h) distrugerea sau deteriorarea plăcuțelor, ornamentelor și crucilor de pe morminte;

 • i)  distrugerea sau deteriorarea băncilor;

 • j)  distrugerea sau deteriorarea stâlpilor ornamentali;

 • k) distrugerea sau deteriorarea coșurilor de gunoi;

 • l)  distrugerea sau deteriorarea aparatelor de joacă pentru copii;

 • m) murdărirea carosabilului de către autovehicule, vehicule și animale, care ies de pe șantiere, din curți, incinte sau de pe drumuri de câmp, dacă nu se face dovada luării măsurilor necesare în vederea curățării carosabilului în aceeași zi;

 • n) depozitarea sau deversarea pe spații verzi, trotuare, aici și carosabil, a resturilor menajere, molozului, apelor uzate și lubrifianților;

 • o) ocuparea domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca prin depozitări de orice fel;

 • p) circulația sau staționarea autovehiculelor, vehiculelor și animalelor pe zone verzi sau schimbarea destinației spațiilor verzi în parcări, grădini de zarzavat sau amenajări de orice fel;

 • q) desființarea sau deteriorarea, totală sau parțială, a amenajărilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca (trotuare, străzi, zone verzi, puncte gospodărești, locuri de joacă etc.);

 • r)  amplasarea neautorizată a rampelor de gunoi;

 • s)  distrugerea sau deterioararea corpurilor dc iluminat;

 • t)  distrugerea sau deteriorarea semnelor și indicatoarelor de circulație, precum și a plăcuțelor de atenționare, amplasate de Municipiul Cluj-Napoca;

 • u) deterioararea fațadelor imobilelor și a împrejmuirilor;

 • v) amplasarea afișelor în locuri neautorizate;

 • w) neprotejarea cu plasă a imobilelor la care se execută lucrări de construcții;

 • x) urcarea persoanelor sau depozitarea de reziduuri pc statui, deteriorarea sau distrugerea acestora;

 • y) scuturatul obiectelor (covoare, pături, fețe de masă) de pe balcoanele sau ferestrele imobilelor de locuit comune;

 • z) expunerea la vedere sau pe terenul din apropierea imobilelor comune de locuit a rufelor puse

la uscat.

Art. 2 Contravențiile prevăzute la art. 1 se sancționează după cum urmează:

 • a) cu amendă de la 100 - 300 lci/buc. lit.

 • b) cu amendă de la 200 - 500 lei/buc. lit.

 • c) cu amendă de la 200 - 500 lei lit. z;

 • d) cu amendă de la 200- 1000 lei/mp. lit. b și e;

 • e) cu amendă de la 200- 1000 lei/buc. lit.

 • f)  cu amendă de la 200- 1000 lei lit. a, g. m, n, y;

 • g) cu amendă de la 200 - 2000 lei lit. x;

 • h) cu amendă de la 300- 1000 lei lit. u;

 • i)  cu amendă de la 300- 1200 lei/buc. lit. f;

 • j)  cu amendă de la 300-1500 lei lit. h;

 • k) cu amendă de la 500 - 2500 lei/buc. lit. i, j. k, s, t;

 • l)  cu amendă de la 500 - 2500 lei lit. o, p. q, r;

 • m) cu amendă de la 1000 - 2500 lei/buc. lit. w;

 • n) cu amendă de la 1000 - 2500 lei/buc. lit. 1."

Art. II Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001. aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

Art. III Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția poliția comunitară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ing. Horea IoajkEIorea

CONTRASEMNEAZĂ:

rmure


Secretarul municipiului, Jr. Aurora Țărmure

NR. 575 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)