Hotărârea nr. 574/2007

Hotărârea 574/2007 - Modificarea si completarea Hotărârii nr. 705/2005.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 705/ 2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 705/ 2005 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.71784/24.08.2007 al Direcției poliția comunitară, prin care se propune adoptarea unei Hotărâri a consiliului local privind modificarea Hotărârii nr. 705/ 2005;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului:

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică și se completează Hotărârea nr. 705/2005 (aprobarea Avizului de principiu nr. 5811/22.09.2005 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism), după cum urmează:

"Art. 1 - Pe zona centrală a municipiului Cluj-Napoca se interzice poziționarea de rețele suprateranc de curent electric pentru iluminatul public sau aferente construcțiilor, cablurilor destinate telefonici, I V- cablu-lui etc. și. respectiv, poziționare de structuri de susținere și ancorarea pe construcții sau stâlpi.

Art. 2 - Toate aceste elemente ale rețelelor se vor realiza în subteran, în soluții și pe trasee realizate sau avizate de administratorii de profil, cu acceptul Direcției tehnice din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3 - Nerespectarea dispozițiilor articolelor precedente de către persoanele fizice sau juridice (agenți economici, asociații de proprietari, regii autonome etc.) constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

  • a)  nerespectarea dispozițiilor art. 1, cu amendă de la 1.500 - 2.500 lei;

  • b) nerespectarea dispozițiilor art. 2. cu amendă de la 1.000 - 2.500 lei.”

Art. II Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001. aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu excepția art. 28 alin. 1.

Art. III Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism. Direcția tehnică și Direcția poliția comunitară.


INTE DE ȘEDINȚĂ, Florea


tfTMASEMNEAZĂ:


NR. 574 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)