Hotărârea nr. 572/2007

Hotărârea 572/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire trei locuinte familiale însiruite P+E zona Zorilor sud.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire trei locuințe familiale înșiruite P+E zona Zorilor sud

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire trei locuințe familale înșiruite P+E în zona Zorilor sud - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 72065 din 05.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire trei locuințe familale înșiruite P+E în zona Zorilor sud, beneficiar: Marian Ioan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 9059/8475 din 11.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. — Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire trei locuințe familale

înșiruite P+E în zona Zorilor sud, beneficiar: Marian Ioan, prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizarea celor 3 locuințe familiale. Regimul de înălțime va fi P+E (6,0 m la cornișă). Se asigură acces auto și parcarea în incintă.

Se propun POT=35 % și CUT= 0,9. UTR= L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 9059/8475 din 11.04.2007.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 572 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)