Hotărârea nr. 571/2007

Hotărârea 571/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire ansamblu comercial, depozitare si functiuni anexe, B-dul. Muncii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu comercial, depozitare și funcțiuni anexe b-dul Muncii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire ansamblu comercial, depozitare și funcțiuni anexe pe b-dul Muncii - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 72120 din 05.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu comercial, depozitare și funcțiuni anexe pe b-dul Muncii, ca modificare a P.U.D. Interport S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 466/2004, beneficiară: S.C. Interport S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 33928/8870 din 28.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. — Sc aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire ansamblu comercial, depozitare și funcțiuni anexe pe b-dul Muncii, beneficiară: S.C. Interport S.R.L., prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizarea investiției. Regim de înălțime până la S+P+4E. Se asigură acces auto și parcarea în incintă - în subsol și la sol - pentru clienți dar și parcare pentru mașini de marfa. Se propun POT=45,5 % și CUT= 1,47. UTR= A.5. Se propun POT=35 % și CUT= 0,9. UTR= L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 33928/8870 din 28.06.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 571 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)