Hotărârea nr. 570/2007

Hotărârea 570/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru clădire de birouri P+4E, hală depozit, atelier si amenajări exterioare Calea Baciului nr. 2-4.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru clădire de birouri P+4E, hală depozit, atelier și amenajări exterioare

Calea Baciului nr. 2-4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru clădire de birouri P+4E, hală depozit, atelier și amenajări exterioare, pe Calea Baciului nr. 2-4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 67145 din 05.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru clădire de birouri P+4E, hală depozit, atelier și amenajări exterioare, pe Calea Baciului nr. 2-4, beneficiar: S.C. R.B.C. Holding S.R.L.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 36380/8875 din 05.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru clădire de birouri P+4E, hală

depozit, atelier și amenajări exterioare, pe Calea Baciului nr. 2-4, beneficiar: S.C. R.B.C. Holding S.R.L. prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizareaa clădirilor propuse. Se asigură acces auto și parcarea în incintă - 15 locuri în garaj și la sol. POT=39,42 % și CUT= 1,3. UTR= CM1.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 36380/8875 din 05.07.2007.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Secretarul

Jr.


Nr. 570 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)