Hotărârea nr. 569/2007

Hotărârea 569/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte unifamiliale însiruite, P+E+M, str. Sergiu Celibidache nr. 2-4.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamilialc înșiruite , P+E+M Str. Sergiu Celibidache nr. 2-4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamilialc înșiruite, P+E+M, str Sergiu Celibidache nr. 2-4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 72318/43/05.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamilialc înșiruite, P+E+M, str. Sergiu Celibidache nr 2-4, beneficiari DRĂGOI MIRCEA și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 54629/8962/19.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamilialc înșiruite, P+E+M, str. Sergiu Celibidache nr.2-4, beneficiari DRĂGOI MIRCEA și asociații, prin care se stabilesc reglementările privind amplasarea, regimul de construire înșiruit, regimul de înălțime, accesul, indicii de ocupare a terenului POT. = 30% și CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 54629/8962/19.07.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 569 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)


;edinte de ședință, irea Ioan Floreaasemnează:


irtiT/num'cipiului, i/Ău rotai Țărm urc