Hotărârea nr. 568/2007

Hotărârea 568/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. – str. Rarău nr. 12 – pentru locuinte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal și a Planului urbanistic de detaliu

- str. Rarău nr. 12 - pentru locuințe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul urbanistic zonal și Planul urbanistic de detaliu- str. Rarău nr. 12 - pentru locuințe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68896 din 05.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul urbanistic zonal și Planul urbanistic de detaliu- str. Rarău nr. 12 - pentru locuințe, beneficiar: Urian Gabriel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 40491/8720 din 06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c" ,39 al.l și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic zonal și Planul urbanistic de detaliu- str. Rarău nr. 12

- pentru locuințe, beneficiar: Urian Gabriel.

Prin P.U.Z. se stabilesc reglementările urbanistice și zonificarea funcțională pentru terenul studiat. încadrarea funcțională devine UTR L3d - locuințe familiale în cascadă cu regim de înălțime S+P. Prin P.U.D. se detaliază amplasarea pe parcela de 736 mp a unui grup de 6 locuințe din care cea dinspre str. Rarău are regim de înălțime S+P iar cele din spate P. Prin regulamentul aferent P.U.Z. se stabilesc condițiile de ocupare a terenului și alinierea la 5,0 m. de la traseul regularizat al străzii.

Parcarea se rezolvă în garajul din subsol.

Indicii de ocupare a terenului; POT = 40%, CUT = 1 ADC/mp. UTR=L3d

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 40491/8720 din 06.06.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE Ing.Nr. 568 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)