Hotărârea nr. 567/2007

Hotărârea 567/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire patru locuinte D+P+E+M cuplate câte două, str. Dropiei nr. 26 si 26A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire patru locuințe D+P+E+M cuplate câte două str. Dropiei nr. 26 și 26A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire patru locuințe D+P+E+M cuplate câte două pe str. Dropiei nr. 26 și 26A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69953 din 04.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire patru locuințe D+P+E+M cuplate câte două pe str. Dropiei nr. 26 și 26A, beneficiari: Biriș Ciprian și alții.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39265/8853 din 14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire patru locuințe

D+P+E+M cuplate câte două pe str. Dropiei nr. 26 și 26A, beneficiar: Biriș Ciprian și alții, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizarea unui grup de 4 locuințe cuplate câte 2, pe 2 parcele alăturate. Se asigură acces auto la fiecare parcelă și garaj la fiecare locuință. Se propun POT=35 % și CUT= 0,9. UTR= L3

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.

39265/8853 din 14.06.2007.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 567 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)