Hotărârea nr. 566/2007

Hotărârea 566/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuintă familială Sp+P+M, str. Donath nr. 114.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială Sp+P+M str. Donath nr. 114

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință familială Sp+P+M, pe str. Donath nr. 114 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 71800 din 04.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire locuință familială Sp+P+M, pe str. Donath nr. 114, beneficiar: Copas Ioan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 27320/8616 din 27.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire locuință familială

Sp+P+M, pe str. Donath nr. 114, beneficiar: Copas Ioan, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizarea unei locuințe familiale în partea de nord a terenului. Se asigură acces auto și parcarea în incintă.

Se propun POT=9,32 % și CUT= 0,14. UTR= L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 27320/8616 din 27.04.2007.

Art, 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ing. Horea Ioap-Ejofe^

CONTRA

Secretarul munjdjfi

Jr. Aurora

Nr. 566 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


J