Hotărârea nr. 565/2007

Hotărârea 565/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două locuinte familiale cuplate, P+E+M, str. Măcesului nr. 62.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale cuplate, P+E+M str Măceșului nr. 62

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale cuplate, P+E+M, str Măceșului nr. 62 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68539/43/04.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale cuplate, P+E+M, str Măceșului nr 62, beneficiar MĂRGH1TAȘ SEPTIMIU;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59071/8980/19.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale cuplate, P+E+M, str. Măceșului nr 62, beneficiar MĂRGHITAȘ SEPTIMIU, prin care se stabilesc reglementările privind amplasarea, regimul de construire, regimul de înălțime, accesul, indicii de ocupare a terenului POT max. = 35% și CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59071/8980/19.07.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,


Nr. 565 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)