Hotărârea nr. 564/2007

Hotărârea 564/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru clădire de birouri, D+P+3E, cu spatiu comercial la parter zona Zorilor Sud.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru clădire de birouri, D+P+3E, cu spațiu comercial la parter zona Zorilor Sud

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri D+P+3E, cu spațiu comercial la parter, zona Zorilor Sud - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68018/43/04.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri D+P+3E, cu spațiu comercial la parter, zona Zorilor Sud, beneficiară SC PROVALCON IMPORT EXPORT SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 18224/8509/11.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri, D+P+3E, și spațiu comercial la parter, zona Zorilor Sud, beneficiară SC PROVALCON IMPORT EXPORT SRL, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, accesul, parcarea auto, amenajările incintei, regimul de înălțime precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 18224/8509/11.04.2007

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 564 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23voturi)