Hotărârea nr. 563/2007

Hotărârea 563/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective S+P+5E+et. 6 retras, str. Viilor f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective S+P+5E+et 6 retras str. Viilor fn

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu pentru imobil de locuințe colective S+P+5E +et 6 retras, str. Viilor fn , proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 71643/43/04.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuințe colective cu S+P+5E+et 6 retras, str. Viilor fn., beneficiar: OLTEAN ȘTEFAN;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33437/9043/15.08.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective cu S+P+5E+et 6 retras, str. Viilor fn, beneficiar OLTEAN ȘTEFAN, prin care se stabilește amplasarea pe parcelă, regimul de înălțime, accesul, parcarea/gararea auto, relația cu vecinătățile, ocuparea terenului: POT=25,27%, CUT= 1,82 ADC/mp. teren), corespunzător îcadrării în UTR = L6 precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33437/9043/15.08.2007.

Art, 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Secretarul Jr.Nr. 563 din 11 septembrie 2007

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)