Hotărârea nr. 562/2007

Hotărârea 562/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere hotel de patru stale, Calea Turzii nr. 43-49.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere hotel de patru stele Calea Turzii nr. 43-49

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere hotel de patru stele, Calea Turzii nr. 43-49 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 50890 din 05.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru extindere hotelde patru stele, Calea Turzii nr. 43-49, beneficiară: S.C. Eurocontact S.R.L;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 50890/8881 din 28.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru extindere hotel de patru stele, Calea

Turzii nr. 43-49, beneficiară: S.C. Eurocontact S.R.L., prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, de ocupare a terenului și organizare a incintei pentru realizarea a două corpuri de clădire, cu S+P+2E+etaj 3 parțial pe parcela de la nr. 43-45, și S+P+2E pe parcela de la nr. 51. Se asigură acces auto și parcarea în incintă - 43 locuri din care 20 în subsol. Se propun POT=50 % și CUT= 1,99. UTR= CM3.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 50890/8881 din 28.06.2007.

Art, 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 562 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)CONTRAS


Secretarul