Hotărârea nr. 561/2007

Hotărârea 561/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire ansamblu de locuinte colective D+P+2E, str. Borhanci f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu de locuințe colective D+P+2E str. Borhanci f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire ansamblu de locuințe colective D+P+2E, str. Colonia Borhanci f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 59718 din 05.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire ansamblu de locuințe colective D+P+2E, str. Colonia Borhanci f.n, beneficiar: Dan Florian Vasile;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39293/8856 din 14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. — Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire ansamblu de locuințe colective D+P+2E, str. Colonia Borhanci f.n., beneficiar: Dan Florian Vasile, prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizarea a 4 locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E. Se asigură acces auto și parcarea în incintă, în demisol și pe teren.

Se propun POT=27 % și CUT= 1,03. UTR= Z3.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39293/8856 din 14.06.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 561 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)