Hotărârea nr. 560/2007

Hotărârea 560/2007 - Aprobarea extinderii P.U.Z. si a P.U.D. pentru imobil de locuinte P+4E, str. Beiusului nr. 70A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea extinderii Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobil de locuințe P+4E str. Beiușului nr 70A

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe P+4E str. Beiușului nr 70A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68537/43/04.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea extinderii P.U.Z și P.U.D. pentru imobil de locuințe P+4E, str Beiușului nr 70A, beneficiar ROȘCA IOAN NICOLAE;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39745/8887/05.07.2007.

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă extinderea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe P+4E, str Beiușului nr 70A, beneficiar ROȘCA IOAN NICOLAE, prin care se stabilește încadrarea funcțională, circulațiile, accesele, organizarea pe parcelă, regimul de înălțime, parcarea auto, relația cu vecinătățile, ocuparea terenului: POT efectiv = 18%(POTmax = 45%), CUT= 0,9 (CUTmax =1,8 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39745/8887/05.07.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr..56O din 11 septembrie 2007

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi