Hotărârea nr. 558/2007

Hotărârea 558/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii „garaj public subteran P-ta Mihai Viteazu, municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Garaj public subteran P-ța Mihai Viteazu, municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Garaj public subteran P-ța Mihai Viteazu, municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 71772/445/03.09.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Garaj public subteran P-ța Mihai Viteazu, municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. L- Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Garaj public subteran P-ța Mihai Viteazu, municipiul Cluj-Napoca“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.-Finanțarea obiectivului de investiții va fi făcută din bugetul local pe anul 2007, Cap. 84.02 /B poziția 18, precum și din alte surse atrase.

Art. 3.-Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 666/2006.

Art. 4.-Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 558 din 11 septembrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa la Hotărârea nr. 558/2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Garajpublic subteran P-ța Mihai Viteazu, municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general, inclusiv TVA este:

1. GARAJ SUBTERAN DISPUS PE UN NIVEL

VALOARE DEVIZ GENERAL Din care C+M

Ac = 5.357,1 mp

Aed = 5.357,1 mp

Au = 4736,7 mp


30.709.704 lei / 9.305.971 euro

28.263.086 lei / 8.564.572 euro

Nr. locuri parcare = 179

Regim de inaltime = 1 S

H nivel         = 2,5 m


Durata de execuție: 12 luni calendaristice

Finanțarea investiției: alte surse constituite conform legii, bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care este parte integrantă din hotărâre.