Hotărârea nr. 557/2007

Hotărârea 557/2007 - Însusirea documentatiei cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării ap. 9 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Sagura nr. 22.

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării ap.9 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 22

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării ap. 9 situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Andrei Șaguna nr. 22 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69125/45/04.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune însușirea documentației cadastrale, pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării ap. 9 situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Andrei Șaguna nr. 22;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr.l 15/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se însușește documentația cadastrală întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării ap. 9 situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Andrei Șaguna nr.22, după cum urmează: apartamentul nr. 9A, se va reînscrie în CF 135896 cu nr.topo. 678/1/IX/A, 679/1/IX/A și va fi compus din 2 ateliere, vestiar, 2 wc, baie, pivniță, având suprafața utilă de 98,31 mp cu părțile indivize comune în cotă de 20,06/100 înscrise în CF col. nr.l35895, în favoarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

- apartamentul nr. 9B, se va înscrie în CF NOU cu nr.topo. 678/1/IX/B, 679/1/IX/B și va fi compus din 1 sală atelier cu suprafața utilă de 22,03 mp și 20,88 mp. teren în indiviziune, cu părțile indivize comune în cotă de 4,50/100 înscrise în CF col. nr.l35895, în favoarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Documentația cadastrală face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat.

Ing. HoreContr

Secretarul

Jr. Aurora Tă


Nr. 557 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.557/2007

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA

PENTRU ATRIBUIRE NUMĂR CADASTRAL SI DEZLIPIRE

Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Amplasament: mun. Cluj-Napoca, str. Andrei Saguna nr.22

EXECUTANT: ing. Szilagyi Janos

Data: iulie 2007

BORDEROU DE PIESE

Cerere de solicitare informații si convenție

Cerere de recepție pentru dezlipire

Fisa lucrării

Borderou de piese

Declarație pe propria răspundere

Declarație date personale

Extrase de carte funciara pentru informare

Plan CF SC. 1:1000

Descrierea lucrărilor topografice si geodezice

Plan de incadrare in zona sc. 1:5000

Planuri de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:500 cu propunerea de dezlipire

Planuri de amplasament si delimitare a imobilului sc.l:500 pentru fiecare imobil rezultat din dezlipire

Releveu Ap. 9B

Fisa măsurătorilor efectuate in teren

Calculul suprafetelor-in cadrul Planurilor de mai sus

Descrierea topografica a punctelor noi

Anexe la Raportul de expertiza din arhiva

Contract de vanzare-cumparare

Adeverința de plata


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA nr. 135895 COLECTIVA Comuna/Oraș/Municipiu CLUJ NAPOCA A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr. Top

Descrierea imobilului

Str. Andrei Saguna nr. 22

Suprafața

Observații

1.

678/1

679/1

Construcție cu 10 apartamente, avand ca parti indivize comune terenul, WC la parter si etaj, scările de acces la etaj si coridorul de la etaj, scările de acces la pod, podul, conductele principale de apa, canal, gaz, electricitate.

464 mp.

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1.

2.

Cu nr. 21881/1999 c.f. asupra imobilului de sub PI1, se intabulează dreptul de proprietate in favoarea :

STATULUI ROMAN , in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA .

C. Partea a III- a

Red.

BKA


Asiste^' - registrator,


Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT SARCINI

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chit nr .0011142 / 2007.....peptru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 11P7EXI

Nr. Cerere 47884 din 03.07. 2007

ANCPI


Elib.06.07.2007

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA nr. 135896 Comuna/Oraș/Municipiu CLUJ NAPOCA A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr. Top

Descrierea imobilului

Str. A. SAGUNA NR. 22

Suprafața

Observații

9.

678/1/IX

679/1/IX

Apartamentul nr. 9 , LA PARTER, COMPUS DIN 2 ATELIERE, MAGAZIE, VESTIAR, 2 wc., BAIE, PIVNIȚA, SUPRAFAȚA UTILA 120,34 MP.,   CU PĂRȚILE

INDIVIZE COMUNE 24,56/100 AFERENTE ÎNSCRISE IN C.F.COL. NR. 135895.

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1.

2.

Cu nr. 21881/1999 C.F. cu titlu de drept proprietate in favoarea : STATULUI ROMAN in administrarea

CONSILIULUI LOCAL AL MUNC. CLUJ NAPOCA

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT SARCINI

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chit nr .0011141 / 2007.....pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 11P7EXI

Red.
bka                                Asistent - registrator,


DESCRIEREA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE SI GEODEZICE

Pentru întocmirea Planului de amplasament al imobilului s-a folosit metoda punctelor radiate.

Aparatura utilizata: statia totala Leica 410 C.

Sistemul de coordonate : stereographic 1970.

Punctele de sprijin folosite: S235 si S215 , din care s-au calculat stațiile SI, S2 si S3 prin metoda radierii.

Punctele vechi S235 si S215 sunt materializate prin buloane metalice; nu sunt semnalizate.

Punctele de statie nou determinate SI, S2 si S3 din rețeaua de ridicare sunt materializate cu tarusi metalici.

Descrierea topografica a punctelor de statie nou determinate se gaseste in anexa alaturata.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500

Nr. cadastral

SuDrafata masurata

Adresa imobilului

459mp

mun. Cluj-Napoca str.Andrei Saguna nr.22

Cartea Funciara nr.

UAT1 mun. Cluj-Napoca 54975TotalsZlLAGVlJ^Oy

' M C


Se confirma suprafața măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Suprafața totala masurata; 459mp


Suprafața din act: 464mpINVENTAR DE CQDRDDNATE si CALCULUL SUPRAFEȚEI

Sistem de proiecție StereograFic 1970

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

57

586944.759

392520.719

2.116

58

586945.160

392522.797

0.978

59

586945.190

392523.775

1.434

60

586946.624

392523.746

1.126

61

586946.647

392524.872

5.482

62

586952.113

392524.462

0.400

63

586952.077

392524.064

1.725

64

586953.791

392523.868

2.912

65

586956.609

392523.134

3.712

66

586955.938

392519.483

2.235

67

586958.141

392519.104

6.951

12

586965.008

392518.027

9.688

15

586966.668

392527.572

28.075

15/1

586938.637

392529.132

6.663

56/1

586939.237

392522.496

5.893

56

586933.385

392521.803

4.988

68

586933.770

392516.830

2.147

55

586933.909

392514.688

8.543

54/1

586942.137

392512.391

1.784

54

586943.839

392511.854

18.622

53

586961.811

392506.978

1.815

14

586963.304

392508.010

3.395

14/1

586963.837

392511.363

5.011

13

586964.704

392516.298

6.919

69

586957.869

392517.370

5.187

70

586952.745

392518.174

1.539

71

586952.983

392519.694

5.781

72

586947.272

392520.590

0.250

S=459mp  P=147.878m


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI cu propunerea de dezlipire Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

120.34mp

mun. Cluj-Napoca, str.A. Saguna nr.22 Ap. 9

Cartea Funciara nr.

135896

UATI ClupNapoca 54975                                |


nr.top.678/1

679/1- *76(24)

LmagazIe


Tabel de mișcare

68    **58---

dipîreTmobilului Ap.9 str.A.Saguna nr.22

Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare

L’X.               (după dezlipire)

Nr. top.

Nr. cad.

Supr. mp

Cat. fol.

Descrierea imobilului

Nr. top.

Nr. cad.

Supraf

mp

Categ de foi.

Descrierea imobilului

678/1/IX

679/1/IX

120.34

Cc

Apartamentul nr.9, la parter, compus din 2 ateliere, magazie,

678/1/IX/A

679/1/IX/A

98.31

Cc

Apartamentul nr.9A, la parter, compus din 2 ateliere, vestiar, 2wc, baie, pivnița, suprafața utila 98.31 mp cu părțile indivize comune 20.06/100 aferente inscrise in C.F.col. nr. 135895.

vestiar, 2wc, baie, pivnița, suprafața utila

120.34mpcu părțile indivize comune 24.56/lOOaferente inscrise in

C.F.col. nr. 135895.

678/1/IX/B

679/1/IX/B

22.03

Cc

Apartamentul nr.9B, compus din 1 sala atelier cu suprafața utila de 22.03mp si 20.88mp teren in indiviziune cu părțile indivize comune aferente de 4.50/100.

j           Total

120.34

Nota. Sala de atelier din componenta Ap. 9B este identica cu fosta magazie din Ap. 9.


,4        %\

f % Ml

A.N.C^/


Parafa


Data: aug. 2007


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

98.31 mp

mun. Cluj-Napoca str.Andrei Saguna nr.22, Ap -7A

Cartea Funciara nr.

UAT 1 mun. Cluj-Napoca 54975

A.DATE REFERITOARE LA TEREN

in cj cn co

! Nr.

; parcela

Categoria de folosința

Suprafața mp

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

22.03

teren cu construcții Ap. 9B                  |

I Total

22.03

B.DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Nr.

parcela

Categoria de folosința

Supraf ata mp A

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

ho

Cc

98.31

teren cu construcții Ap >7 A

Total

98.31

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

B.DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

r


Cod constr.

CI A

Total


Suprafata construita la sol mp

S3

93


Valoare de impozitare (lei)


INVENTAR DE CDDRDDNATE

Sistem de proiecție StereograFic 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

54/1

586942.137

392512.391

1.784

54

586943.839

392511.854

18.622

53

586961.811

392506.978

1.815

14

586963.304

392508.010

3.395

14/1

586963.837

392511.363

21.836

74

586942.353

392515.269

2.887

S=83mp P=50.339m
-v CERTIFICAT---A

DE        '

w----AUTORIZARE -—:

2— ^eriaSJNtO^^ z Categomfe • âZxecutanF,c

SZILAGVl JANOS

\


Data: aug. 2007

Se confirma suprafața măsurători si introducerea imobilului in baza de date


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

22.03mp

mun. Cluj-Napoca str.Andrei Saguna nr.22, AP.9B

Cartea Funciara nr.

UAT 1 mun. Cluj-Napoca 54975

1

o o in cu CN m

586950

u/’ \ \ (22)

67 69’. -

\            A--^65

v-                            i 66        1 Ap.3

«            70V^> țț ?-?- - -

T <> 662^70

_______Q,.

o

in in cu £ (*)

15

1

586950

r57 58 «Cod constr.

C1B Total


Suprafața construita la sol mp

TT

2.4

Valoare de impozitare (lei)


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

75/1

586952.145

392524.811

3.030

76/1

586952.401

392527.830

7.349

77/1

586945.072

392528.376

3.029

78/1

586944.965

392525.349

7.200

S=22.

03mp P=20.

608m

Ment^y^

—--L aZ

\tv               r/

% 1 >

Data: aug. 2007          X's^/3l

Se confirma suprafața măsurători

si introducerea imobilului in baza de date

PLAN PARTER scara 1:50

mun. Cluj-Napoca str.A.Saguna nr.22 ap. 9B

Anexa la Documentația cadastr.

de dezlipire din Ap. 9