Hotărârea nr. 556/2007

Hotărârea 556/2007 - Însusirea raportului de expertiză tehnică extraconjugală pentru evaluarea podului apartinând imobilului situat în municipiului Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 47, acceptarea reducerii si vânzării cotei de 0,76%, apartinând Statului Român.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară pentru evaluarea podului aparținând imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47, acceptarea reducerii și vânzării cotei părți de 0,76%, aparținând Statului Român

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară pentru evaluarea podului aparținând imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.47, acceptarea reducerii și vânzării cotei părți de 0,76%, aparținând Statului Român - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 71177/45/31.08.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară pentru evaluarea podului aparținând imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.47, acceptarea reducerii și vânzării cotei părți de 0,76%, aparținând Statului Român;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se însușește raportul de expertiză tehnică extrajudiciară pentru evaluarea podului aparținând imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47.

Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se acceptă reducerea cotei părți de la 4,59% la 3,83%, aparținând Statului Român, aferentă ap. nr. 8 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47.

Art,3. Se acceptă vânzarea cotei părți de 0,76%, reprezentând podul aferent ap.8, aparținând Statului Român, în favoarea domnului Florea Mihai Traian și soției Florea Carmen, cu plata sultei în valoare de 290 lei.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat.

Nr. 556 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr.556/2007EVALUAREA ÎNTREGULUI POD SI A PODULUI DE DEASUPRA INTRĂRII IN IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.47 CU LUAREA IN CONSIDERARE A CERINȚELOR DIN ADRESA NR. 32218/452/24.04.2007 A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. DIRECȚIA FONDULUI IMOBILIAR DE STAT

EXPERT TEHNIC JUDICIAR, ing. Ovidiu PAVEN aleea Muscel nr.6 ap.8 Cluj-Napoca

mai 2007

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA EXTRAJUDICIARA

Subsemnatul ing Ovidiu PAVEN domiciliat in municipiul Cluj-Napoca, aleea Muscel nr.6, ap.8, expert tehnic judiciar in specialitatea Construcții civile si industriale, avand legitimația nr. 3666-10087, aflat in evidenta Biroului local de expertize Cluj - Napoca am intocmit prezentul Raport de expertiza tehnica extrajudiciara la solicitarea d-lui Florea Mihai, proprietarul apartamentului nr.l al imobilului situat in municipiul Cluj - Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr.47

Obiectivul expertizei tehnice :

 • •  Evaluarea întregului pod

 • •  Recalcularea cotelor parti aferente fiecărui apartament

 • •  Stabilirea sumei ce revine fiecărui proprietar ca urmare a reducerii cotelor de proprietate asupre pârtilor indivize comune

 • •  Evaluarea podului de deasupra intrării in imobil

Daca s-au mai efectuat expertize :    DA, insa fara cele trei ce -

rinte din adresa Primăriei municipale

Desfasurarea expertizei si constatări

Imobilul a fost inspectat in vederea unei aprecieri exacte a situației. Construcția este alcatuita din trei corpuri de clădire din care corpul I (stradal) a fost realizat in anul 1924, iar corpurile II si III au fost realizate in anul 1950. Suprafața întregului pod (ale celor trei corpuri de clădire) este de 427,56 mp. Din intregul pod o parte (cea situata deasupra apartamentului nr.6), in suprafața de 52,98 mp este, la data prezentei, transformat in mansarda.

Suprafața ocupata de pod, deasupra intrării in imobil, este de 13,34 mp. Podul, asa cum se poate observa din fotografia din Anexa prezentului Raport de expertiza, este clasic neavand nici un fel de imbunatatiri.

Valoarea tehnica a intregului pod se stabilește la 195.499 lei (RON).

In anexa la prezentul Raport de expertiza tehnica este prezentat calculul va -lorii tehnice a podului.

Se face mențiunea ca cotele indivize de proprietate, precizate in cărțile funciare, au fost stabilite fara a se tine seama de suprafața podului.

Concluzii :

 • •  Valoarea intregului pod se stabilește la nivelul de 87.154 lei (RON).

 • •  Cotele parti aferente fiecărui apartament, avand in vedre ca acestea se stabilesc fara luarea in considerare a podului, se propun a se menține identice cu excepția podului. Cotele parti aferente fiecărui apartament, asupra podului este prezentata in anexa la prezentul Raport de expertiza tehnica extrajudiciara.

 • •  Suma ce revine fiecărui proprietar ca urmare a reducerii cotelor de pro -prietate asupre pârtilor indivize comune este prezentata in anexa la prezentul Raport de expertiza tehnica extrajudiciara.

 • •  Evaluarea podului de deasupra intrării in imobil este prezentata in anexa la prezentul Raport de expertiza tehnica extrajudiciara.

Distinct de cele aratate mai sus Va supun atenției următoarele aspecte:

Se apreciaza ca solicitarea Primăriei municipale prin adresa sus-amintita este perfect justificabila intrucat prin mansardarea apartamentului nr.l s-ar diminua dreptul de proprietate asupra pârtilor indivize comune ale celorlalți coproprietari. In

egala măsură prin mansardarea apartamentului nr.6 s-a diminuat același drept de proprietate, darpartile indivize comune au ramas aceleași.

Ca dovada ca pentru mansardarea apartamentului nr. 6 nu au fost modificate cotele oarti de proprietate este faptul ca situația acestora a ramas neschimbata fata de situația inscrisa inițial in evidentele Cărților funciare.

Punctul de vedere al expertului este ca cotele de proprietate asupra pârtilor comune indivize, cu excepția podului, sa ramana nemodificate.

In anexa la prezentul Raport de expertiza tehnica extrajudiciara este prezentat Tabelul - propunere cuprinzând cotele de proprietate asupra podului al celor opt apartamente.CABCTJIi U L

valorii podului apartinand celor trei corpuri ale imobilului

(evaluarea se face in conformitate cu Decretul nr. 93/1977 si 256/1984, cu corecțiile necesare)

Destinația : Pod

Vechimea : 83 ani (Corpul I) si 56 ani (Corpurile II si III)

Tarif : 2.060 lei/mp x 0,75 = 1.545 lei/mp (asimilare cu mansarda, Anexa 2, Tabe -Iul nr.l din D.C.S. NR.256/1984), la care se aplica un coeficient de corecție diminuant avand in vedere capentru o mansardare normala ar fi necesara o serie intreaga de lucrări cum ar fi : zidărie perimetrala, zidărie despărțitoare, pardoseli, termoizolatii, tamplarie, instalații (sanitare, electrice si gaz metan), tencuieli, zugrăveli, vopsitorii pe care le apreciez la 50% din valoarea unei mansarde.

Deci tariful se Stabilește la : 1.545 lei/mp x 50% = 772,50 lei/mp.

Suprafața podului :

- Corpul I :

11,70 x 5,00 = 58,50 mp

31.80 x 5.10 = 162,18 mp

Total....... 220,68 mp

- Corpul II :

28,50 x 5,40 = 153,90 mp

- Corpul III :

3,60 xl0,80 = 38,88 mp

2.35 x 6.00 = 14,10 mp

Total....... 52,98 mp

Suprafața totala a podului :

220,68 + 153,90 + 52,98 = 427,56 mp

Valoarea tehnica la nivelul momentului februarie 1990 :

427,56 mp x 772,50 lei/mp = 330.290,10 lei

Corecții :

Pentru lipsa instalațiilor sanitare se scad : 3.740 lei - lipsa cada de baie, 1.445 lei - lipsa lavoar, 1.445 lei - lipsa WC, 1.445 lei - lipsa chiuveta adica, in total, 8.075 lei (ROL) luat de opt ori, corespunzător numărului de apartamente ale imobilului :

330.290,10 lei - 8.075 lei x 8 = 265.690,10 lei (ROL)

Se tine seama de Normativul P135/1999 :

Structura de rezistenta - ponderea 60% ; uzura pe subansamblu

60 %

50 %

50 %Anvelopa             - ponderea 20% ; uzura pe subansamblu

Finisaje               - ponderea 12% ; uzura pe subansamblu

Uzura pe intreaga clădire :

(0,60 x 60% + 0,20 x 50% + 0,12 x 50%) = 0,36 + 0,10 + 0,06 = 0,52

Valoarea clădirii in preturi 1984 :

Vtehnica la nivelul anului 1984 = 265.690,10 lei (ROL) x (1 — 0,52) = 127.531,25 lei (ROL)

Pentru actualizarea valorii se aplica coeficientul de modificare al valorii tehnice :

Vtehnica ia 7.05.2007 = 127.531,50 lei x 6.833,941 = 871.541.024,50 lei (ROL)

Coeficientul de mai sus (de 6.833,941) este precizat in Buletinul informativ al Corpului expertilor tehnici din Romania din 15 februarie 2007 (acest Buletin se editează la interval de trei luni) si se refera la clădiri din cărămidă cu pereți subțiri. Este firesc sa apreciez ca, datorita inutilității unei termoizolari a actualului pod nu a fost necesara ingrosarea pereților. De altfel daca se vizionează fotografiile anexate se observa cu ușurința ca nici macar nu exista pereți exteriori, aceștia fiind inlocuiti de clasica șarpanta.

Deci valoarea tehnica actualizata la nivelul datei de 7 mai 2007 se stabi -Ieste la nivelul de 871.541.024,50 lei (ROL), adica 87.154 lei (RON).

Valoarea unitatii de suprafața (m2) se stabiledte la :

87.154.lei (RON) : 427,56 = 204 lei (RON)

Valoarea podului situat deasupra intrării in imobil se stabilește la :

13,34 m2 x 204 lei (RON) / m2 = 2.791 lei (RON)

Distribuita pe proprietari, in conformitate cu cotele inițiale de proprietate, cota

valorica ce ar reveni fiecărui apartament ar fi :

Nr. apt.

Cota parte inițiala (%)

indiviza

Cota valorica din pod ce revine fiecărui apartament - lei-

1

13,10%

11.417 lei

2

8,96%

7.810 lei

3

7,56%

6.589 lei

4

14,50%

12.637 lei

5

8,24%

7.181 lei

6

11,39%

9.927 lei

7

31,66%

27.593 lei

8

4,59%

4.000 lei

TOTAL

100,00%

87.154 lei

Având in vedere faptul ca apartamentul nr.6 este mansardat, iar apar -tamentul nr.l urmeaza a fi mansardat aceste doua apartamente se exclud din partea comuna indiviza a restului podului.

Fata de cele de mai sus se stabilesc următoarele cote procentuale pentru părțile indivize ale podului :

Nr.apt.

Suprafața utila

mp.

Cota parte indiviza

%

2

62,21

11.88

3

52,44

10,01

4

100,66

19,22

5

57,17

10,91

7

219,61

41,93

8

31,72

6,05

TOTAL

523,81

100,00

CJ&IbCUIoUIb

sumei ce revine fiecărui proprietar ca urmare a reducerii cotei de proprietate asupra pârtilor indivize comune

 • •  pentru apartamentul nr.1 suprafața utila a podului ocupat de acesta va fi de (61,88 + 13,34) = 75,22 m2;

 • •  conform cotei inițiale de proprietate ar trebui sa dețină o suprafața de pod de :

427,56 m2 x 13.10% = 56,01 m2

Diferența este de :

75,22 m2 - 56,01 m2 = 19,21 m2

in valoare de 204 lei (RON) x 19,21 m2 = 3.919 lei (RON)

 • •  pentru apartamentul nr.6 suprafața utila a podului ocupat de acesta va fi de 52,98 m2;

 • •  conform cotei inițiale de proprietate ar trebui sa dețină o suprafața de pod de :

427,56 m2 x 11,39% = 48,70 m2

Diferența este de :

52,98 m2 - 48,70 m2 = 4,28 m2

in valoare de 204 lei (RON) x 4,28 m2 = 873 lei (RON)

restul apartamentelor vor deține in coproprietate diferența de suprafața a podului in conformitate cu tabelul de mai sus ;

• suma care revine fiecărui apartament in urma mansardarilor se repartizează după cum urmeaza :

Din totalul de :

3.919 lei (RON) + 873 lei (RON) = 4792 lei (RON)

celelalte sase apartamente vor primi:

apartamentul nr.2 :

4792 lei (RON) x 11,88% = 569,30 lei (RON)

apartamentul nr.3 :

4792 lei (RON) x 10,01% = 479,70 lei(RON)

apartamentul nr.4:

4792 lei (RON) x 19,22% = 921,00 lei(RON)

apartamentul nr.5 :

4792 lei (RON) x 10,91% = 522,80 lei(RON)

apartamentul nr.7 :

4792 lei (RON) x 41,93% = 2009,00 lei(RON)

apartamentul nr.8 :

4792 lei (RON) x 6,05% = 290,00 lei(RON)

si este prezentata in tabelul de mai jos :

ingrQvidiu PAVEN

\o-,                      ■'


Nr. apt

Nive

lul

Suprafața utila inițiala

Cota indiviza actuala

Suprafața totala a podului

Suma ce revine Fiecărui apartament -lei (RON)-

1

P

90,86

13,10%

427,56 m2

0,00

2

P

62,21

8,96%

569,40

3

E

52,44

7,56%

479,70

4

E

100,66

14,50%

921,10

5

E

57,17

8,24%

522,80

6

E

79,08

11,39%

0,00

7

P

219,61

31,66%

2009,00

8

P

31,72

4,59%

290,00

TOTAL

693,85 mp

100,00%

4.791,80

EXPERT TEHNIC JUDICIAR,a apartamente .   . • -

Proprietate pe---—:--situatei in strada

etaje


A.LJlici 't i^l/ i|r !il


PARTEA l-a

IMOBILUL

ș

z

Nl’M ARUL

Tf .»POGRAHC

Al. PAHCRI.E5

DESCRIEREA IMOBILULUI

Proprietate indiviză forțată (părți comune)

/

ÎNTINDEREA

Proprietatea individuală care are ca accesoriu părțile comune

( BSERVAT1UN!

Ha

M2

Nr. de parcelă

Cf. Nr.

1

L&ixjl .

( IPf'i HI      i1 l'l'lLl 171A tt' OVlAk'll

'-vx/i/r

^zv^

1

(l’ ^)(Ail                    (c in 11V ' £t-iA4

/o/-

, \(A’itaii' | ill'iC.lu ,

Hi ii li hi,

t

I

puf' Sg jii v ai L < Ah<" sCino t

s

(Oltkî tjiiwliț , (ChlU) tVv' \i!_     |

J

•’i'ii/j /i

V

Vil              1 V I L'Jl ' Iii/? tîz

HM li £

lip‘1 , t Ctnill , nti’ ” cAvln' e’C( C, -

WA"

»r

V

«'Jillf.          ....   .           ... ...

C>cl;

■ onr/J/p"

1

■ -.....i"

- - - - H

1

i

|

L ...J.....

1

1

i                 1

!

.......

i

1

I.J. nr. 357B/N/W8 [. P

Cluj, 1083-0900, 10.000 ex.

. —

-

■■■ ' - - — Format X 4

““ ’

Nr. înregistrare

10185 /17.02.2007

Eliberare:22.02.07

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 133278 Localitatea CLUJ NAPOCA

C. Partea a III- a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Cu nr 6359/1999 cf drept de ipoteca pt suma de lei 15.813.092 in favoarea: SC CONSTRUCTARDEALUL

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii, la               și nu este valabil la încheierea actelor


A. Partea l-a

Nr. cri.

Nr.

topografic

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

1

4878/1/1

Apartamentul nr. 1 ,str. 21 Decembrie 1989,nr. 47 .compus din: 2camere. 1 bucătărie,! camara de alimente.) baie.boxa.cu supr. utila de 61,88 mp ,cu părțile comune indivize in cota de 13,10/100 parte .din clădirea construita pe terenul cu suprafața de 304 ,mp.

Teren atribuit in proprietate: 40/304 parte.

B. Partea a ll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

_

1

2

Cu nr 6359/1999 cf,drept de proprietate cu titlu de drept cumpărare ca bun comun ,in favoarea:

FLOREA MIHA1 TRAIAN cas

FLOREA CARMEN

Interdicția de instrainare 10 ani

autentificate de notarul public.

Sa achitat tariful de 20 lei prin chitanța 4485Î 32/2007, pt serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr 11P7 EXI / /T

Asistent - registrator,

Red: PR


.ii nagiud

ii. te:i :i n :. u. r .;l 1


cuin .r< ?

• l'-O ICC Ciiet, 1


Ax

1   . L J»

. b

lir.:ii

Coli. ii)..        i, 1

<1j.‘ ■ i ;. .■ L.i.i ’.

ii. ..-.1 Lii- ..■.[OCL.   ,•

.  1 j < oc-f.itrie

/'X

. 7

topo ?

13 i:ip.

’7 / 1 : V J 11 O

:. nur i ti ce ' O'l i

te î cu

■it, om te cu j

li .

topo

. i . j .    ■

» i:: ;' >i.l u 1.

CU - .'#i.L'+Ls     • :.l’'' iii.

’ oiul d<3 1   ; pt..i .

! .’e b<: J J.

i 5

i

re ni. >■ i

cai?- lcsiuiti

j. .' 1 .lIÂhI 11*11   ; C

•iuti ■ iii Le <on,

..i : LIX ? J *     • <• C

;.Y

J ti ,

ii a diji

.au.

i lemn. :,c :ri. 1-

■    , ’’ 11 l ' Iii lt ! li.’ S j

•■'.•ion, p i oscii

i.lC 11 ■■?.

-V i7. /l/I ■-


4S7!i/l/-Cll


11 Li.foi.ij.:


•j" iu


J baie


i.îO ?.>


.1


? biiuni


1

L .  !•

i     -

V.

,i 5 *      ; LJ

îil LU;:

£ £U

’./■! 1

i - 3o ‘           ,

ilc.

Ide te

ivi t

ute

■ibll 1.U 4.LCX

. .1

u !»,

r

CU

V • LJ. 1G


TABELUL

COTELOR PART! ACTUALE SI PROPUSE

Nr. apartamentului

Cota parte indiviza actuala

Cota parte indiviza propusa

1

13,10%

20,67%

2

8,96%

7,50%

3

7,56%

6,32%

4

14,50%

12,15%

5

8,24%

6,89%

6

11,39%

16,15%

7

31,66%

26,49%

8

4,59%

3,83%

TOTAL

100,00%

_

100,00%

EXPERT TEHNIC JUDICIAR, -^Ovidiu PAVEN

ing i '

Ai OVIDIU PAVED

* expert lehnc _j Construcții Civile . 5> și Industriale legitimația nr j VO-3666-10O87.C»STABILIREA NOILOR COTE PARTI INDIVIZE

ASUPRA IMOBILULUI DUPĂ MANSARDAREA PROPUSA

Nr.

apt.

Suprafața utila inițiala

Cota indiviza actuala

Suprafața utila după mansardare

Cota indiviza după mansardare

1

90,86 mp

13,10%

171,36 mp

20,67%

2

62,21 mp

8,96%

62,21 mp

7,50%

3

52,44 mp

7,56%

52,44 mp

6,32%

4

100,66 mp

14,50%

100,66 mp

12,15%l

5

57,17 mp

8,24%

57,17 mp

6,89%

6

79,08 mp

11,39%

133,96 mp

16,15%

7

219,61 mp

31,66%

219,61 mp

26,49%

8

31,72 mp

4,59%

31,72 mp

3,83%

TOTAL:

693,85 mp

100,00%

829,23 mp

100,00%

EX^^fS^HNIC JUDICIAR,

PAVEN avnorf tAFimC ludiciai-? \

* expert tehnic tudiciș^

Construcții Cwitei