Hotărârea nr. 555/2007

Hotărârea 555/2007 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent spatiului comercial, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mărăsti Bloc 13.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial,

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Piața Mărăști Bloc 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști Bloc 13 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65314 din 20.08.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști Bloc 13, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr.- 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 101 mp, aferent spațiului comercial, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști Bloc 13, înscris în CF nr. 143172-Cluj cu nr. topo.23708/3/LI, în favoarea S.C. U.V. FURNITURE S.A. Huedin.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 555 din 11 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)