Hotărârea nr. 554/2007

Hotărârea 554/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Amenajare Centru de Cultură urbană – Bastionul Croitorilor”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare Centrul de cultură urbană - Bastionul Croitorilor"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare Centrul de cultură urbană - Bastionul Croitorilor" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68919 din 22.08.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare Centrul de cultură urbană - Bastionul Croitorilor" ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 39 alin.2 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare Centrul de cultură urbană - Bastionul Croitorilor", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu data prezentei își încetează valabilitatea Hotararea nr.783/2006.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr.554 din 28 august 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa la Hotărârea nr. 554/2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Amenajare Centrul de cultură urbană - Bastionul Croitorilor”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 35

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general, fără TVA, este:

VALOARE DEVIZ GENERAL

Din care C+M

2.380.727/721.432     lei/euro

2.058.549/623.803     lei/euro

Regim de înălțime: S+ P+2E

Durata de realizare a investiției: 12 luni.

Sursa de finanțare a investiției: bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din hotărâre.

DIRECTOR, SORIN APOSTU