Hotărârea nr. 553/2007

Hotărârea 553/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 56/2006 (asocierea cu S.C. Clinica Medestet S.R.L.)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O TĂRÂR E

privind modificarea Hotărârii nr. 56/2006

(asociere cu S.C. CLINICA MEDESTET S.R.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 56/2006        (asociere cu

S.C. CLINICA MEDESTET S.R.L.) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69209/2/23.08.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 56/2006 (asociere cu S.C. CLINICA MEDESTET S.R.L.);

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. b și al. 4 lit. e, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

H O T Â R Ă Ș T E:

Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 56/2006, care va avea următorul cuprins:

“Art.l. Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. CLINICA MEDESTET S.R.L., având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 25IA, în suprafață de 2000 mp., înscris în CF nr. 1431, în vederea construirii unei clinici profilată pe chirurgia generală, plastică, recostructivă și estetică, precum și un centru dedicat tratamentului marilor arși.

  • 1. S.C. CLINICA MEDESTET S.R.L. se obligă:

- să achite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca suma de 70 EURO/mp/durata asocierii, adică suma totală de 140.000 euro.

Din obligația totală de plată de 140.000 euro, se scade suma achitată până la data adoptării prezentei hotărâri.

Pe o perioadă de șase ani, începând cu anul 2008 asociatul va plăti diferența datorată din obligația totală de plată, în șase tranșe anuale egale, până în 31 ianuarie a fiecărui an, la cursul valutar stabilit de B.N.R. pentru ziua plății.

  • - să pună în funcțiune obiectivul asocierii în termen de 24 luni de la data obținerii autorizației de construire;

  • - să amenajeze zona verde aferentă construcțiilor pe cheltuială proprie;

  • - să suporte toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea obiectivului asocierii.

  • 2. Consiliul local se obligă să pună la dispoziția S.C. CLINICA MEDESTET S.R.L. terenul care face obiectul asocierii.”

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și «privat, Direcția urbanism și Direcția economică.

Președinte de ședință, Ing. Horea Ioan FJoreaContrasemnează:


Secretarul municipiului,Jr. Auror


Nr. 553 din 28 august 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)