Hotărârea nr. 552/2007

Hotărârea 552/2007 - Aprobarea studiului de fundamentare a caietului de sarcini a contractului cadru si a fisei de date a achizitiei întocmite în vederea delegării gestiunii serviciului public de iluminat ornamental-festiv în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fundamentare, a caietului de sarcini, a contractului cadru și a fișei de date a achiziției întocmite în vederea delegării gestiunii serviciului public de iluminat ornamental-festiv în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre, privind aprobarea studiului de fundamentare, a caietului de sarcini, a contractului cadru și a fișei de date a achiziției întocmite în vederea delegării gestiunii serviciului public de iluminat ornamental-festiv în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 67647 /443/ 17.08.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fundamentare, a caietului de sarcini, a contractului cadru și a fișei de date a achiziției întocmite în vederea delegării gestiunii serviciului public de iluminat ornamental-festiv în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă studiul de fundamentare, caietul de sarcini, contractul cadru și fișa de date a achiziției întocmite în vederea delegării gestiunii serviciului public de iluminat ornamental-festiv în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 552 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.552/2007

Aprobat: Primar, Emil BOC

STUDIU DE FUNDAMENTARE pentru

Delegarea gestiunii serviciului public de iluminat ornamental festiv în Municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune

2007

CUPRINS

 • 1.  Aspectele generale

 • 2.  Fezabilitatea tehnica

  U->


Fezabilitatea economică și financiară

 • 4.  Aspectele de mediu

 • 5.  Aspectele sociale și aspectele instituționale ale proiectului în cauza

 • 6.  Nivelul minim al redevenței

 • 7.  Durata estimată a contractului de delegare

 • 8.  Concluzii

1. ASPECTE GENERALE

 • 1.1. Denumirea proiectului:

Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului public de iluminat ornamental festiv în Municipiul Cluj-Napoca.

 • 1.2. Elaborator:

Direcția tehnica

 • 1.3. Autoritatea contractantă:

Municipiul Cluj-Napoca - str. Moților nr. 3

1.4.Obiectul contractului:

Obiectul contractului include următoarele activități ale serviciului public iluminat ornamental festiv în Municipiul Cluj-Napoca :

 • >  Remedierea instalații de iluminat ornamental festiv existente

 • >  Extinderea cu instalații de iluminat ornamental festiv noi

 • >  împodobirea brazilor de crăciun

 • 1.5. Prezentarea municipiului Cluj-Napoca:

Cluj-Napoca este orașul reședință al județului Cluj.

Din punct de vedere geografic. Cluj-Napoca se află situat în nord-vestul României, în partea centrală a Transilvaniei. Are ca vecini județele: Salaj si Maramureș la nord. Bistrita-Nasaud si Mureș la est. Alba la sud si Bihor la vest.

Regimul climatic este continental moderat, cu diferențieri in funcție de altitudine.Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 2 si 8 °C, iar valoarea medie a precipitațiilor variaza intre 600 si 900 mm anual.

Suprafața și Populația

Județul Cluj are o suprafața de 6674 kmp si cuprinde 5 municipii, un oraș si 74 de comune cu 417 sate.

Populația Municipiului Cluj-Napoca numără circa 332.498 locuitori din care 78% sunt români. 19,7%maghiari și 2,3% alte naționalități (sursa: INSSE -Institutul Național de Statistică Socială și Economică-2004).

 • 1.6. Cadrul legal:

Acest studiu este realizat in conformitate cu prevederile legale cuprinse in:

 • > ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, modificată și completată prin legea 337/2006.

 • > HOTĂRÂREA nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 • > LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilități publice

 • > LEGEA nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public

 • > LEGEA Nr. 337 din 17 iulie 2006 - pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • > HOTĂRÂREA Nr. 925 din 19 iulie 2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr, 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare

 • > Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziție publica aprobat prin ORDINUL nr. 155 din 2 octombrie 2006

 • 1.7. Serviciul public de iluminat ornamental festiv:

In conformitate cu LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților de utilitate și interes public general, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul satisfacerii cerințelor comunităților locale.

Printre utilitățile care se asigură se numără și iluminatul public.

în conformitate cu LEGEA nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public, Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al comunelor, orașelor și municipiilor.

Iluminatul ornamental-festiv reprezintă iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive.

Achiziționarea și montarea instalațiilor de iluminat ornamental festiv, în municipiul Cluj-Napoca, până în anul 2006. s-a făcut pe bază de licitații publice.

întreținerea iluminatului ornamental festiv (ghirlandelor ornamentale, a elementelor decorative pe stâlpi și transversale), până în anul 2004, s-a făcut cu decontarea contravalorii manoperei, utilajelor și a materialelor folosite pe bază de comenzi de către SC ELECTRICA SERV SA. Sucursala de Întreținere si Servicii Energetice Electrice Transilvania Nord, Agenția de întreținere și Servicii Energetice Electrice Cluj. în anul 2005 întreținerea iluminatului ornamental festiv și arhitectural a fost realizată de către Sucursala de Întreținere si Servicii Energetice Electrice Transilvania Nord, Agenția de întreținere și Servicii Energetice Electrice Cluj și S.C. Metromed Service S.R.L. în baza contractelor de lucrări nr. 80668 din 15.11.2005 și nr. 80682 din 15.11.2005, iar în anul 2006 de către firma S.C. Romlux Lighting S.A. în baza contractului nr. 80440 din 20.10.2006.

 • 1.8. Date privind instalația de iluminat ornamenta! festiv existentă:

Instalația de iluminat ornamental festiv existentă se află integral în gestiunea Municipiului Cluj-Napoca.

Alimentarea instalației de iluminat ornamental festiv din municipiul Cluj-Napoca se face din instalația de iluminat public prin puncte de aprindere montate pe stâlpi din municipiul Cluj-Napoca.

Majoritatea elementelor decorative ale instalației sunt montate pe străzile din municipiul Cluj-Napoca acestea rămânând montate pe toată durată anului.

Principalele defecte care pot apărea la aceste instalații sunt următoarele: defecte de alimentare, defecte la scheletul metalic al elementelor decorative, lămpi defecte, dulii defecte, globuri lipsă, decolorarea tubului luminos și deteriorarea elementelor decorative datorită acțiunii razelor solare, etc.

2. FEZABILITATE TEHNICĂ

 • > Prin modernizarea instalației de iluminat ornamental festiv și prin utilizarea, în marea majoritate a elementelor decorative cu leduri sau alte surse de lumină cu consum scăzut de energie electrică (echivalente la consum cu ledurile) se va reduce consumul de energie electrică.

Exemplu:

 • > 20 ml. de șir luminos cu lămpi cu incandescență au un consum de 81 W

 • > 20 ml. de șir luminos cu leduri au un consum de 9,2 W

 • >  în urma concesionării serviciului de iluminat ornamental festiv, elementele decorative aflate în proprietatea beneficiarului vor fi gestionate de către executant fiind demontate în fiecare an și păstrate în încăperi special amenajate de către executant astfel reducându-se cheltuielile pentru remedierea clementelor care se deteriorau rămânând montate pe toată perioada anului. Se vor evita ruperi ale elementelor decorative, decolorarea și deteriorarea lor sub acțiunea razelor solare, etc.

3. FEZABILITATEA ECONIMICĂ ȘI FINANCIARĂ

Argumentele care stau la baza concesionării prin licitație publică a serviciului public de iluminat ornamental festiv constă în:

 • >  Prin realizarea de licitație deschisă se va putea obține selectarea unui concesionar care să ofere raportul optim între preț (mic) al tarifelor și calitate (ridicată) a serviciilor.

 • >  Posibilitatea de a obține tarife cât mai mici pentru o calitate ridicată,

 • > Conform prevederilor Caietului de Sarcini, Municipiul Cluj-Napoca va primi anual de la concesionar o redevență.

4. ASPECTELE DE MEDIU

 • > Dotarea cu utilaje noi și performante impusă de criteriile de selecție a ofertelor va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a orașului.

 • >  Criteriile de selecție vor favoriza ofertanții care dețin certificarea sistemului de management al calității conform ISO 9001 și certificarea sistemului de management al mediului conform ISO14001, ceea ce se va traduce printr-o garanție a calității serviciilor oferite și a protejării mediului.

5. ASPECTE SOCIALE ȘI ASPECTE INSTITUȚIONALE ALE PROIECTULUI ÎN CAUZĂ

 • >  Comunitatea locală va beneficia de un serviciu de iluminat ornamental festiv calitativ superior datorită selecționării concesionarului pe baza unor criterii care vor evalua organizarea, dotările tehnice etc.;

 • >  Comunitatea locală va beneficia de un serviciu de iluminat ornamental festiv cantitativ superior, prin extinderea numărului de străzi pe care se realizează iluminatul ornamental festiv, datorită obținerii unor tarife mai scăzute de la concesionar.

6. NIVELUL MINIM AL REDEVENȚEI

Redeventa minimă anuală este echivalentul în lei a sumei de 2.000 Euro. la cursul euro publicat de BNR în data de 30 octombrie a fiecărui an.

Redeventa sa va plăti, în avans în data de 01 noiembrie a fiecărui an.

Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligații da dreptul beneficiarului sa ceară prestatorului penalitati in cuantum de 2% pe zi din plata restanta. Plățile se vor considera efectuate prioritar in contul penalităților (pana la plata integrala a acestora) si numai după aceea in contul redeventei prestate.

7. DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI

Conform HG nr. 71 /24.01.2007, durata unui contract de concesiune de lucrări publice sau a unui contract de concesiune de servicii se stabilește astfel încât:

 • a) sa se evite restrictionarea artificiala a accesului la competiție;

 • b) sa se asigure un minimum de profit ca urmare a exploatării într-o perioada data;

 • c) sa se asigure un nivel rezonabil al prețurilor pentru prestațiile care vor fi efectuate pe durata contractului și ale căror costuri urmează sa fie suportate de utilizatorii finali.

Durata maxima a unui contract de concesiune de lucrări publice sau a unui contract de concesiune de servicii trebuie asumată prin act administrativ al conducătorului autorității contractante.

Conform LEGII nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public durata unui contract prin care se deleagă gestiunea nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării investițiilor, fără a depăși 49 de ani.

Durata contractului pentru delegarea serviciului public de iluminat ornamental festiv este de 5 ani.

8. CONCLUZII

 • 8.1. Metodologia de lucru

Pentru realizarea studiului de fundamentare pentru delegarea serviciului public de iluminat ornamenta] festiv s-a folosit ca metodologie de lucru:

 • >  interviuri semi-structurate cu persoane din Municipiul Cluj-Napoca avand responsabilități in organizarea, monitorizarea si controlul serviciului;

 • > analiza documentelor puse la dispoziție de Municipiul Cluj-Napoca, privind iluminatul ornamental festiv, bugetele alocate în 2001-2006 pentru realizarea serviciului de iluminat ornamental festiv în municipiul Cluj-Napoca, contracte existente;

 • >  sesizări telefonice ale cetățenilor;

 • >  audiente la primar, viceprimar, director;

 • >  articole de presa referitor la serviciul de iluminat ornamental festiv.

 • 8.2. Beneficiile concesionării

Prin realizarea unui proces de licitație deschisă se vor putea obține:

 • >  tarife mai mici decât cele actuale și un raport preț-calitate optim;

 • >  creșterea calitatii serviciului de iluminat ornamental festiv datorită selecționării concesionarului pe baza unor criterii care vor evalua organizarea, indicatorii de performanță, dotările tehnice etc.;

 • >  creșterea cantității serviciilor, prin extinderea numărului de străzi pe care se realizează iluminatul ornamental festiv, datorită obținerii unor tarife mai scăzute de la concesionar.

 • 8.3. Matricea preliminară de repartiție a riscurilor de proiect

!i


Categoria de risc


Descriere


Consecințe


Eliminare


Riscuri de amplasament:


jAprobări

>

li

I


Aprobările sunt obținute întârzieri în începerea icu întârziere sau sunt proiectului sau în obținute cu condiționări lifinalizarea lui și ^neprevăzute             creșterea costurilor

aferente realizării proiectului


Concesionarul are obligația de a obține toate acordurile și aprobările necesare fără a afecta ;buna desfășurare a lucrărilor și termenele de finalizare.


(

I

ii

(Titlul de            Creșterea costurilor și

.proprietate        timpului necesar pentru

.achiziția de terenuri de ;la proprietari și/sau pentru acordarea (dreptului de utilizare a terenurilor

Majorarea costurilor și Verificarea de către Concedent a registrelor timpului necesar pentru cadastrale și luarea măsurilor necesare pentru realizarea proiectului    rezervarea terenurilor necesare proiectului.

!<                                                                                                                                                              i

Mediu            Pe parcursul

implementării

(Costuri de               Concesionarul este obligat să-și ia toate

decontaminare       J măsurile necesare pentru evitarea unor astfel.Disponibilitatea

amplasamentului


proiectului se produc contaminări ale proprietăților adiacente cu efect asupra proprietăților puse la dispoziția proiectului Accesul la un anumit amplasament nu poate fi negociat cu proprietarul acestuia


întârziere in implementare și majorare de costuri


de evenimente. Angajarea de experți pentru investigare și stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor și evitarea întârzierilorConcesionarul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru obținerea accesului la amplasamentRiscuri de proiectare, construcție și recepție a lucrărilor proiectului


'Construcție       Apariția unui eveniment

pe durata execuției lucrărilor, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în termenul anticipat și la costul estimat

'Recepție investiție Riscul este atât fizic cât și operațional și se referă la întârzierea efectuării recepției investiției


întârziere în implementare și

1 majorare de costuri


Concesionarul trebuie să aibă resursele și capacitatea tehnică de a se încadra în condițiile de execuție


Consecințe pentru ambii Concedentul nu va efectua nici un fel de plată parteneri. Pentru        până la recepția investiției și începerea

Concesionar și            prestațiilor solicitate.

finanțatorii săi - venituri

întârziate și profituri

pierdute. Pentru

Concedent - întârzierea

'•începerii furnizării

serviciilor cerute


Finanțator și finanțare


Modificări de taxe Pe parcursul proiectului regimul de impozitare general se schimbă în defavoarea Concesionarului


Finanțare suplimentară


>i


Datorită schimbărilor de Concesionarul nu poate •legislație, de politică sau suporta financiar de altă natură, sunt     consecințele

necesare finanțări       schimbărilor

suplimentare pentru reconstrucție, modificare, re-echipare, etc.


Impact negativ asupra Veniturile Concesionarul trebuie să permită veniturilor financiare ale acoperirea diferențelor nefavorabile, până la Concesionarul           -un cuantum stabilit între părți prin contract.

Peste acest cuantum, diferența va fi suportată de Concedent, din surse legal constituite cu această destinație                     _


Concesionarul poate acoperi o parte din refinanțare în limita resurselor disponibile. Partea rămasă neacoperită se suportă de Concedent


Operare


iResurse la intrare Resursele necesare țpentru operare costă imai mult decât estimările inițiale, nu calitate corespunzătoare


'i


;i

II

întreținere și preparare

|i

li șl

--------------— (Schimbarea

i cerințelor

Concedentului în afara limitelor : agreate prin


••Creșteri de cost și, in unele cazuri, efecte negative asupra calității au prestațiilor efectuate


Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte de furnizare pe termen lung cu ciauze specifice privind asigurarea calității furniturilor.


sau sunt indisponibile în cantitățile necesare Calitatea proiectării șși/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații Concedentul schimbă Schimbarea cerințelor «cerințele după semnareajpe timpul realizării contractului              ((investiției conduce la

ilmodificarea proiectului iiar după recepție la


Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate


Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificați și având capacități materiale și resurse suficiente


Concedentul trebuie să definească cât mai jexact cerințele sale încă din faza de pregătire ia proiectului

I

jL


’l


contract

Operare

'Soluții tehnice i vechi sau

inadecvate

Piață


Concesionarul nu corespunde financiar sau nu poate efectua prestațiile conform contractului

Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului


creșterea costurilor de capital

Imposibilitatea efectuării prestațiilor.


Venitul Concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate


înrăutățirea condițiilor ‘economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate in condițiile economice generale, care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare

Schimbări competitive

ii

0 altă investiție, deja existentă, este extinsă, îmbunătățită sau re-țarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii, datorită concurenței

Inflația

Valoarea plăților în timp este diminuată de inflație

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect


Risc legal si de politică a Concedentului


Reglementarea


Schimbări

.ilegislative/de politică


îExistența unui cadru istatutar de reglementări care vor afecta

Concesionarul

Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată ia semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv proiectului,


•Efect asupra costurilor și veniturilor


O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări


Concedentul trebuie să examineze in detaliu, încă din faza de ofertare, capacitatea viitorului Concesionar de a îndeplini cu succes contractul


în faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune condiții contractuale care să prevadă constituirea unor resurse de rezervă pentru acoperirea eventualelor dezvoltări tehnologiceîn faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune condiții contractuale care să-i asigure condiții de acoperire a riscului.


Concesionarul va încerca să se redreseze financiar împotriva schimbărilor ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, determinate de competiția Concedentului.

Concedentul trebuie să se abțină de la măsuri care afectează proiectul în mod discriminatoriu


Concesionarul poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației, prin ajustări ale prețurilor. Concedentul trebuie să evite ca Concesionarul să beneficieze de supra-compensări sau să beneficieze de plăți duble


Concesionarul evaluează sistemul de reglementări și ia măsurile necesare


Concedentul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecințe asupra proiectului. Concesionarul va realiza schimbările în așa manieră încât efectul financiar asupra Concedentului să fie minimizat


ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului


Activele proiectului


 • 8.4. Pocedura de delegare a gestiunii:

în conformitate cu LEGEA nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public

“ART. 16

 • (1) Gestiunea serviciului de iluminai public se realizează prin următoarele modalități:

 • a) gestiune directa;

 • b) gestiune delegată.

 • (2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București sau a asociațiilor de dezvoltare comunitara, după caz.”

în conformitate cu LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilități publice “ART. 29

 • (1) Gestiunea directa este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitara, după caz, își asuma, în calitate de operator, toate sarcinile și responsabilitățile ce le revin, potrivit legii, cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice și la administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente.

 • (2) Gestiunea directa se realizează prin structuri proprii ale autorităților administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitara, înființate prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitara, după caz, care pot fi:

 • a) compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local ori județean al unității administrativ-teritoriale;

 • b) servicii publice sau direcții de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local ori județean al unității administrativ-teritoriale, având autonomie financiară și funcțională:

 • c) servicii publice sau direcții de specialitate, cu personalitate juridică, organizate în subordinea consiliului local ori județean al unității administrativ-teritoriale sau a asociației de dezvoltare comunitara, având patrimoniu propriu, gestiune economică proprie și autonomie financiară și funcțională.”

“ART. 30

 • (1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitara, după caz, transfera unuia sau mai multor operatori toate sarcinile și responsabilitățile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.

 • (2) încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice se aproba prin hotărâri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii adoptate de consiliile locale, de consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de asociațiile de dezvoltare comunitara, după caz.

 • (3) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii de utilități publice, care pot fi:

 • a) societăți comerciale fumizoare/prestatoare de servicii de utilități publice, înființate de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitara, cu capital social al unităților administrativ-teritoriale;

 • b) societăți comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilități publice rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar/coproprietar, de unitățile administrativ-teritoriale;

 • c) societăți comerciale fumizoare/prestatoare de servicii de utilități publice cu capital social privat sau mixt.”

Prin acest studiu de fundamentare s-a decis alegerea formei de delegare, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv:

CONCESIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT ORNAMENTAL FESTIV PRIN GESTIUNE DELEGATĂ

Președinte colectiv de coordonare și supervizare Viceprimar, Adrian Popa

Anexă la Hotărârea nr.552/2007

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CONTRACT DE CONCESIUNE

pentru serviciul public de iluminat ornamental festiv în municipiul Cluj-Napoca

Nr............din...........2007

In temeiul OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de concesiune, între:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

între

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA cu sediul în municipiul Cluj -Napoca str. Moților nr. 3 , telefon 596030, fax 431575, cod fiscal nr. 4305857, cont virament 245702704305857 deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj , reprezentat prin primar Emil Boc și director economic ec. Olimpia Moigrădan în calitate de concedent,

si

executantul ....................................................../(denumirea)/..............................................., adresa

sediului .............................................................., telefon/fax ..................., număr de înmatriculare

..........................,  cod fiscal .............., cont virament ......................................, deschis la ........................................................... reprezentat prin ............................................./(denumirea conducătorului)/........................................., funcția .............................................., în calitate de

concesionar.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului de concesiune este gestionarea sistemului de iluminat ornamental festiv din municipiul Cluj-Napoca, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 2.2. Obiectivele concedetului:

 • a)  Imbunatatirea calitatii serviciului public de iluminat ornamental festiv, contribuind la creșterea calitatii condițiilor de viata ale cetățenilor.

 • b) promovarea calitatii si eficientei acestor servicii.

 • c)  dezvoltarea durabila a serviciilor.

 • 2.3. Serviciul public de iluminat ornamental festiv cuprinde următoarele:

 • a)  Descrierea obiectului si a concesiunii sunt stabilite in caietul de sarcini anexa, care face parte integranta din prezentul contract si pe care concesionarul il accepta integral.

 • b) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale complctandu-se cu cele convenite de parti.

 • 2.4. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baza de proces-verbal care se va incheia în termen de 2 zile de la semnarea contractului si va constitui anexa care face parte integranta din prezentul contract.

 • 2.5. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii sunt următoarele:

 • • Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune (conform anexei cu nr. 2).

 • •  Bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune raman in proprietatea concesionarului

 • 2.6. Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele:

 • a)  caietul de sarcini.

 • b) inventarul bunurilor proprietate publica si privata, aferente serviciului public de iluminat ornamental festiv (conform anexei nr. 2)

 • c) procesul-vcrbal de predare-preluare a serviciului de iluminat ornamental festiv.

 • d) oferta tehnica inclusiv propunerea modului de desfășurare a serviciului concesionat.

 • e)  anexa privind preturile pentru activitatile prestate.

2.7 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de iluminat ornamental festiv, precum si dreptul de a urmări, supraveghea si controla indeplinirea obligațiilor privind realizarea serviciului public de iluminat ornamental festiv.

2.8. Orice modificare privind obiectul contractului (ex : străzi noi ce se includ in iluminatul ornamental festiv, suprafețe, etc), modificări de tarife, va face obiectul unor acte adiționale insusite de parti.

3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Durata concesiunii este de 5 ani, incepand de la data semnării acestuia.

4. REDEVEN I A CONCESIUNII

 • 4.1. Redeventa este dc .......... si va fi plătită.....................in conformitate cu caietul de sarcini.

 • 4.2. Redeventa se va indexa in flecare an cu indicele mediu a! inflației pentru anul respectiv, furnizat de Institutul National de Statistica.

 • 4.3. Plata redeventei se face in avans în data de 01 noiembrie a fiecărui an contractual, prima plata fiind efectuata in termen de 30 de zile de Ia data intrării in vigoare a acestui contract.

5. GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

 • 5.1. Concesionarul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în perioada convenită în acesta.

Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 5% din prețul acestuia fara TVA; Garanția de bună execuție se poate constitui prin scrisoare de garanție bancară sau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. în cazul în care garanția se va constitui prin scrisoare de garanție bancară, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, concesionarul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți, iar suma inițială care se depune de către concesionar în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de execuție (TVA inclus).

Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite concesionarului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înștiințeze concesionarul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea concesionarului. Restituirea garanției de buna execuție se va face astfel:

 • •    70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar riscul pentru vicii ascunse este minim:

 • •    restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care concesionarul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția concesionarului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

6. DREPTURILE CONCESIONARULUI

6.1 Concesionarul arc dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile proprietate publica ce fac obiectul contractului de concesiune.

 • 6.2. Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

 • 6.3. Concesionarul arc dreptul de a aplica preturile aprobate asupra serviciilor prestate.

7. DREPTURILE CONCEDENTULUI

 • 7.1. Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate,

verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar, stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de iluminat ornamental festiv.

 • 7.2. Concedentul are dreptul sa modifice în mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 7.3. Concedentul are dreptul de a-si manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare si de a solicita concesionarului incheierea contractului de vanzare-cumparare cu privire la aceste bunuri. Concedentul trebuie sa-si manifeste dreptul de opțiune in termen de 90 de zile, sub sancțiunea decăderii.

8. OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI

 • 8.1. Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanenta a bunurilor proprietate publica ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

 • 8.2. Concesionarul este obligat sa exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

 • 8.3. Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, prezenta concesiune fiind intuitu persoane.

 • 8.4. Concesionarul este obligat sa plătească redeventa la valoarea prevăzută si la termenul stabilit in contractul de concesiune.

 • 8.5. Concesionarul este obligat sa respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publica (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranța în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

 • 8.6. Sa obțină de la autoritatile competente toate autorizațiile necesare funcționarii serviciului public de iluminat ornamental festiv.

 • 8.7. Sa aplice metode performnate de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare.

 • 8.8. Sa presteze serviciul de iluminat public ornamental festiv conform prevederilor caietului de sarcini, in condiții de calitate si eficienta.

 • 8.9. La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, în deplina proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini.

 • 8.10. Sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel incat, la încheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de iluminat ornamental festiv sa fie cel puțin egala cu cea existenta la data intrării in vigoare a contractului.

 • 8.11. La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forța majora si intelegerea pârtilor, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activitatii in condițiile stipulate in contractul de concesiune, pana la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

 • 8.12. Sa notifice cauzele de natura sa conducă la reducerea activitatii si masurile ce se impun pentru asigurarea continuității activitatii.

 • 8.13. Sa ia masurile necesare privind igiena, siguranța la locul de munca si normele de protecție a muncii.

 • 8.14. Sa predea gratuit, la sfarisitul concesiunii toata documentația tehnico-economica referitoare la serviciul gestionat.

 • 8.15. In cazul in care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activitatii ori serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului. in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activitatii sau serviciului public.

9. OBLIGAȚIILE CONCEDENTULUI

 • 9.1. Concedentul este obligat sa nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • 9.2. Concedentul nu are dreptul sa modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute in acest contract sau expres prevăzute de lege.

 • 9.3. Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • 9.4. Sa predea concesionarului, la data intrării in vigoare a acestui contract toate bunurile, instalațiile, echipamentele si dotările aferente intregii activitati, libere de orice sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare.

 • 9.5. Sa achite concesionarului valoarea serviciilor prestate in baza preturilor stabilite in cadrul licitației.

10. INDICATORI DE PERFORMANTA

 • 10.1. Indicatorii de performanta, cantitatea si calitatea serviciilor sunt prevăzute in caietul de sarcini cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul contract de concesiune.

 • 10.2. Indicatorii de performanta stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori in asigurarea serviciilor publice de iluminat ornamental festiv.

11. PREȚUL SERVICIULUI SI ACTUALIZARE.

 • 11.1. Preturile practicate vor fi cele stabilite in urma desfășurării licitației si menționate în anexa nr.

1 la prezentul contract.

 • 11.2. Preturile se vor actualiza in funcție de indicele de inflație transmis de Institutul National de Statistica, la nivelul unui an calendaristic.

 • 11.3. Pentru noile preturi se va inchcia un act adițional la contractul de concesiune. In situații de schimbare semnificativa a echilibrului contractului modificarea preturilor se va face cu aprobarea Consiliului Local.

 • 11.4. Concesionarul serviciului va incasa de la concedent, in baza contractului de prestație, contravaloarea serviciilor efectuata, confirmata de concedent.

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 12.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situații:

 • a)  la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competenta instanța de judecata;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e)  la dispariția, dintr-o cauza de forța majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f)  in cazul in care concesionarul nu deține autorizațiile legale sau când, acestea, ori licența i-au fost retrase.

 • g) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege.

(2) La încetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a) bunuri de retur - ale concedentului. (conform anexei mr.)

b) bunuri proprii - ale concesionarului.

13. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

13.1 Nercspcctarea dc către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a pârtii în culpa.

 • 13.2. Partea in culpa este obligata la plata penalităților prevăzute in caietul de sarcini, iar daca acestea nu acopera paguba, pentru partea neacoperita este obligata suplimentar la daune-interese.

14. LITIGII

 • 14.1. Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 • 14.2. Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromi sorii.

15. SANCȚIUNI

 • 15.1. Pentru incalcari ale condițiilor de execuție, concesionarul va fi sancționat prin refuzul efectuării plătii corespunzătoare serviciilor neprestate.

 • 15.2. Refuzul sau intarzierea prestării serviciului pentru o instalație (stradă, piață, etc.) din vina exclusiva a concesionarului va duce la refuzarea plătii pentru lucrarea respectiva.

 • 15.3. La aceasta se vor adauga penalități lunare pentru instalațiile nefinalizate în termenul stabilit de către concedent:

pentru neefectuarea a peste 10% din totalul lucrărilor solicitate de către concedent, se penalizează cu 5% din valoarea devizului prestației pe acel sezon;

pentru neefectuarea a peste 20% din totalul lucrărilor solicitate de către concedent, se penalizează cu 10% din valoarea devizului prestației pe acel sezon;

pentru neefectuarea a peste 30% din totalul lucrărilor solicitate de către concedent, se penalizează cu 15% din valoarea devizului prestației pe acel sezon;

 • 15.4. Neefectuarea în 2 ani consecutiv a mai mult de 10% totalul lucrărilor solicitate de concedent într-un sezon, atrage desfintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in întârziere sau indeplinirea vreunei formalități prealabile.

16. ALTE CAUZE

 • 16.1. In cazul in care s-au introdus in circuitul de iluminat ornamental festiv si alte străzi fata de cele prevăzute inițial, va fi incheiat un act adițional intre parti prin care se vor consemna condițiile in care se va presta serviciul de iluminat ornamental festiv si pe acestea.

 • 16.2. Modificarea prezentul Ini contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante.

 • 16.3. Prezentul contract de concesiune împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul său reprezintă voința pârtilor.

Prezentul contract de concesiune intra in vigoare la data semnării lui si a fost incheiat in doua exemplare.

Concedent,


Concesionar,

Anexă la Hotărârea nr.552/2007

APROBAT: PRIMAR, EMIL BOC

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: Municipiul Cluj- Napoca

Adresă: Calea Moților nr. 3

Localitate: Cluj-Napoca

Cod poștal:        Țara: România

400001

Serviciul TEHNIC, Biroul Achiziții

Publice

Persoana de contact:

în atenția d-lui Topan Gligor sau d-lui Virgil Poruțiu

Telefon: 0264-596030, interior 4402, 4433, 4432

E-mai 1: porutiuv(S)primariaclujnapoca.ro

Fax: 0264-431575

Adresa autorității contractante: www.primariaclujnapoca.ro

I.b Principala activitate sau activități ale autorității contractante

 • □ ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

 • □ agenții naționale

| autorități locale

 • □ alte instituții guvernate de legea publică

 • □ instituție europeană/organizație internațională

 • □ altele (specificați)

| Servicii generale ale administrațiilor publice

 • □ apărare

 • □ ordine publică/siguranță națională

 • □ mediu

 • □ economico-financiare

 • □ sănătate

 • □ construcții și amenajarea teritoriului

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

 • □ altele (specificați)

Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante

DA □ NU|

Alte informații și/sau clarificări pot fi o

jținute:

| la adresa mai sus menționată

□ altele: (specificați / adresa/fax/interval orar)

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data:..........................

Ora limită: ora 16,00 Adresa: Str. Moților nr.3

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:.......................

Denumire: Consiliul Național de soluționare a Contestațiilor de pe lângă Autoritatea Națională

pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor 1 Riblice

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6 sect. 3

Localitate: București

Cod poștal: 030084

Țara: România

E-mail: Office@cnsc.ro

310.46.41 fax: (+4) 021 310.46.42

Telefon/fax (+4) 021

Adresă internet:

www.cnsc.ro

I.c.Sursa de finanțare :

Se specifică sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit:

După caz, proicct/program finanțat din fonduri comunitare

Bugetul Local

DA □      NU |

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II. 1) Descriere

II. 1.1) Denumire contract: Delegarea gestiunii serviciului public de iluminat ornamental-festiv în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune

II. 1.2) Denumire contract și locația lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări                   L

(b) Produse         □

(c) Servicii                 □

Execuție                   □

Proiectare și execuție        □

Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerințelor specificate de autoritate contractantă                 |

Cumpărare        □

Leasing            □

închiriere             □

Cumpărare în rate □

Categoria serviciului

2A □

2B □

_

Principala locație a lucrării Municipiul Cluj-Napoca

Cod CPV-45451100-4

Lucrări ornamentale

Principalul loc de livrare

Principalul loc de prestare

Cod CPV □□□□□□□□

Cod CPV

□□□□□□□□

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :

Contract de concesiune |

Contract de achiziție publică: □

încheierea unui acord cadru: □____________________________________________________

II. 1.4. Durata contractului de concesiune

5 ani de la data atribuirii contractului____________________________________________________

II. 1.5.Informații privind acordul cadru (nu e cazul)______________________________________

II. 1.6) Divizare pe loturi da □ nu |

Ofertele se depun pe:

Un singur lot □              Unul sau mai multe □                Toate loturile □

Alte informații referitoare la loturi:________________________________________________

II. 1.7) Ofertele alternative sunt acceptate          DA □                  NU |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantități / prestații servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări și opțiuni,

dacă exista)

Delegarea gestiunii serviciului public de iluminat ornaincntal-fcstiv în municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune

 • >  Remedierea instalații de iluminat ornamental festiv existente

r Extinderea cu instalații de iluminat ornamental festiv noi

 • > împodobirea brazilor de crăciun

11.2.2) Opțiuni (dacă există)                                         da □ nu |

Dacă există, descrierea acestor opțiuni:

III, Condiții specifice contractului

III. 1 Alte condiții particulare referitoare la contract (după caz)

III. 1.1. Contract rezervat

DA □

NU |

III.1.2. Altele

DA □

NU|

III: PROCEDURA

III. 1) Procedura selectată

Licitație deschisă                         f

Licitație restrânsă                         □

Licitație restrânsă accelerată             □

Dialog competitiv                      □

Negociere cu anunț de participare       □

Negociere Iară anunț de participare      □

Cerere de oferte                        □

Concurs de soluții                       □

III.2) Etapa finală de licitație electronică    DA □    NU |

 • III.2.) Legislația aplicată :

 • 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 - privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • 2. LEGEA Nr. 337 din 17 iulie 2006 - pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • 3. HOTĂRÂREA Nr. 925 din 19 iulie 2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare

 • 4.  LEGEA Nr. 346 din 14 iulie 2004 - privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare

 • 5. Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziție publica aprobat prin ORDINUL nr. 155 din 2 octombrie 2006

 • 6. HOTĂRÂREA nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 • 7.  LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilități publice

 • 8. LEGEA nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public

 • IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

  1V.1) Situația personală a candidatului /ofertantului

  Declarații privind eligibilitatea

  Solicitat          Nesolicitat

  Declarație pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul A

  Fisa informații generale Solicitat |      Nesolicitat

  Completarea formularului C - privind informațiile generale

  Declarație privind calitatea de participant

  Declarație pe proprie răspundere completata in conformitate cu Formularul 12 C

  Declarație privind neîncadrarea în

  prevederile art. 180 Solicitat 1      Nesolicitat □

  1

  Prezentarea a orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara' în care ofertantul/candidatul este stabilit, prin care demonstrează faptul ca nu se încadrează în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 180 din OUG 34/2006, cum ar fi Certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectiva.

  In cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor menționate mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 180 din OUG 34/2006, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe propria răspundere completata in conformitate cu Formularul A sau, dacă în țara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică data în fata unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens.

  Declarație privind neîncadrarea în

  prevederile art. 181

  Solicitat |      Nesolicitat □

  Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 completată in conformitate cu Formularul BB

  Declarația va fi insotita de Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor

  exigibile de plată a impozitelor si taxelor către stat

  (pentru persoane fizice si juridice), inclusiv cele

  localefpentru persoane juridice) :DGFP a județului, Consiliul local sub forma de formulare-tip eliberate de autoritățile competente din țara in care candidatul/ofertantul este rezident.

  Toate certificatele se vor prezenta in original sati copie legalizata

IV.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice române

Certificat constatator emis de oficiul

Toate

registrului comerțului de pe lângă camera

certifica

de comerț și industrie națională sau

lele se

teritorială./Certificat de înregistrare de la

vor

Registrul comerțului

prezent a in original sau copie

Persoane juridice /fizice străine | Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile legale din țara în care candidatul/ofertantul este _______| rezident____

IV. 3.) Situația economico-financiară____

Informații privind situația economico-financiară

Solicitat |                Nesolicitat □

Bilanțul contabil din anul precedent vizat și înregistrat de organele competente    la data de

31.12.2006

însușirea modelului de contract prin semnare si parafare cu/fara obiectiuni

IV.4.) Capacitatea tehnică și/sau profesională

Informații privind capacitatea tehnică

Solicitat |                 Nesolicitat □

 • - Declarație privind lista lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de buna execuție pentru cele mai importante lucrări și care vor conține valori, perioada și locul execuției lucrărilor, modul de îndeplinire a obligațiilor, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați; {Formular nr. C3)

Orice declarație referitoare la un contract încheiat cu un beneficiar/client trebuie să fie însoțită de recomandarea (Formularul C4) din partea beneficiarului/clientului respectiv.

 • -  In cazul în care ofertanții au avut contracte similare in derulare cu autoritati publice in anul 2006. este obligatorie prezentarea recomandărilor (Formularul C4).

Se vor lua in considerare doar recomandările cu calificativul foarte bine și bine

Lucrări similare

Solicitat |                Nesolicitat □

Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte, dacă este cazul, ariile administrative/localitățile în care prestează/furnizează serviciul de iluminat ornamental-festiv,     ori     faptul     că     nu

prestează/furnizează acest serviciu.

Orice declarație referitoare la un contract încheiat cu un beneficiar/client trebuie să fie însoțită de recomandarea (Formularul C4) din partea beneficiarului/clientului respectiv.

Se vor lua in considerare doar recomandările cu calificativul foarte bine și bine.

Informații privind asigurarea calității lucrărilor

Solicitat |                 Nesolicitat □

Se vor prezenta documente care sa certifice faptul ca operatorul economic respecta standarde de asigurarea calitatii lucrărilor ce urmeaza a fi executate (ISO 9001 sau echivalent)

Informații privind dotările

Solicitat |                Nesolicitata

Declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul     economic     pentru     îndeplinirea

corespunzătoare a contractului de lucrări. Comisia de evaluare are dreptul de a verifica si inspecta pe teren existenta dotărilor declarate de ofertantfFormularul Jo.

Se va respecta dotarea minimă necesară menționată în caietul de sarcini, care constituie criteriu minim de calificare.

Informații privind personalul angajat și cadrele de conducere

SolicitatJ                Nesolicitat □

Declarație referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; (Formularul F).

Declarația va fi însoțita de CV ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului, precum și ale oricăror cilți specialiști cu sarcini-cheie în îndeplinirea contractului.

Ofertantul va asigura un responsabil tehnic cu execuția, care să fie atestat în domeniul lucrării ce urmează să fie executata. Se va prezenta un CV al responsabilului tehnic cu execuția.

Informații privind subcontractanții

Solicitat |                Nesolicitat □

Completarea formularului D cu subcontractanții și specializarea acestora - daca e cazul.

Asociere

Solicitat |                Nesolicitat □

Acordul de asociere în cazul în care anumite persoane juridice vor depune ofertă comună -{Formularul G)

Atestare A.N.R.E.

Solicitat |                Nesolicitat □

Se va prezenta un certificat de atestare A.N.R.E.

Licență A.N.R.S.C.

Solicitat |                Nesolicitat □

Se va prezenta licența emisă de A.N.R.S.C. clasa I, prin care se recunoaște calitatea de operator a serviciului de iluminat public.

In cazul în care la data organizării licitației operatorul nu deține o astfel de licență, acesta va prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care se obligă să obțină această licență în termenele stabilite de legile în vigoare.

V. PREZENTAREA OFERTEI

V. 1) Limba de redactare a ofertei

limba română

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta va fi valabila pana in data de ................ 2007

(z/l/a), inclusiv

V.3) Garanție de participare Solicitat |

Nesolicitat □

 • > Cuantumul garanției de participare: 20.000 lei

 • >  Garanției pentru participare va fi valabila pana in data de: .............. 2007 (z/l/a), inclusiv.

 • > Modul de constituire a garanției pentru participare: Garanția de participare se exprimă în lei și poate fi constituită în următoarele forme:

 • •  scrisoare de garanție bancara prezentata in ORIGINAL (se completează Formularul 11)

In cazul scrisorilor de garanție bancara emise de o banca din străinătate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia

 • • depunerea sumei de bani la caseria autorității contractante

 • •  depunerea la autoritatea contractantă cu cel puțin 24

de ore înainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plata în contul    deschis    la

RO17TREZ2165006XXX006924

> Modul de restituire a garanției pentru participare Garanția de participare se restituie :

 • •  ofertantului câștigător: în cel mult 3 zile lucrătoare de

la data constituirii garanției de bună execuție

 • •  oferlanlilor necastigatori: după semnarea contractului de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei

V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice

'r Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii de execuție a lucrărilor cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

> Prezentarea propunerii tehnice, trebuie să asigure posibilitatea     verificării corespondenței propunerii

tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare, care reglementează execuția lucrărilor.

V.7) Modul de prezentare a propunerii financiare

 • >  Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei.

'r Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă, inclusiv anexa (Fomularul 10B) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

 • >  Nu se acceptă facilități.

 • > Data pentru care se determină echivalența leu/EURO:

..............2007 curs publicat de către BNR.

V.9) Modul de prezentare a ofertei

■ • ■

 • > Adresa la care se depune oferta: Municipiul Cluj- ; Napoca, Calea Moților nr. 3

 • >  Data limită pentru depunerea ofertei:................2007. ,

ora 11,00.

 • > Numărul de exemplare în copie: 1

 • >  Modul de prezentare . Ofertantul trebuie să sigileze originalul și fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" și, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent.

 • >  Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este i declarată întârziată.

 • > Documentele ofertei (propunerea tehnică si propunerea financiară) si documentele de calificare se vor introduce, în plicuri distincte (plicurile interioare), marcate ; corespunzător.

 • >  Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității

contractante și cu inscripția "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA.......’.................ora 12,00.

 • > Documentele care însoțesc oferta si nu se introduc in plic: Scrisoarea de înaintare (Formularul 2A*), imputemicirea, garanția de participare (in original).

V. 10) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

 • >  Ofertantul arc dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorității contractante până la data și ora deschiderii ofertelor.

 • >  Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la data și ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorității contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data și ora limită, stabilită în documentația de atribuire.

 • >  Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului.

 • >  Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată și se returnează nedeschisă.

V.l 1) Deschiderea ofertelor

> Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul organizatorului in data de .................?007, ora 12.00,

la care vor fi prezenti membrii comisiei pentru evaluare, reprezentanții operatorilor economici care vor prezenta si documentul de împuternicire .

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

I VI. 1) Prețul cel mai scăzut

VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică

1

’ Factor de evaluare

Pondere

1. Prețul articolelor

75%

2. Nivelul redevenței

5%

3. Modul de asigurare a protecției mediului

5%

4. Stabilirea indicatorilor de performanță a serviciului

10%

5. Experiența în serviciul de iluminat ornamental festiv

5%

Factorul de evaluare nr. 1 - Prețul articolelor

Prețul articolelor pentru toate cele 91 articole se va determina acordând un punctaj pentru prețul fiecărui articol în parte din tabelul următor:

Nr. art.

Articole de deviz

Unitate de măsură

Punctaj maxim

1

Montare ghirlande ornamentale pe arbori (inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de racordare)

Lei/10 ml.

1

2

Demontare ghirlande ornamentale de pe arbori (inclusiv debranșarea de la rețea)

Lei/10 ml.

1

o

3

Montare șiruri luminoase pe arbori (inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de racordare)

Lei .10 ml.

2

4

Demontare șiruri luminoase de pe arbori (inclusiv debranșarea de la rețea)

Lei/10 ml.

2

5

Montare ghirlande ornamentale pe fir purtător (funie de oțel sau cablu torsadat) (inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de racordare)

Lei/10 ml.

1

6

Demontare ghirlande ornamentale de pe fir purtător (inclusiv debranșarea de la rețea)

Lei/10 ml.

1

7

Montare elemente decorative pe stâlpi (inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de racordare)

Lei/buc.

2

8

Demontare elemente decorative pe stâlpi (inclusiv debranșarea de la rețea)

Lei/buc.

2

9

Montare elemente decorative transversale cu cadru metalic (inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de racordare)

Lei/buc.

2

10

Demontare elemente decorative transversale cu cadru metalic (inclusiv debranșarea de la rețea)

Lei/buc.

2

11

Montare alte tipuri de elemente decorative (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) pe fir purtător (funie de oțel sau cablu torsadat) (inclusiv racordarea Ia rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de racordare)

Lei/ml. orizontal

1

12

Demontare alte tipuri de elemente decorative (țurțuri luminoși, plase luminoase, etc.) de pe fir purtător (funie de oțel sau cablu torsadat) sau de pe arbori (inclusiv debranșarea de la rețea)

Lei/ml. orizontal

1

13

Montare funie de oțel de 6 mm

Lei/deschi dere dintre stâlpi

1

14

Demontare funie de oțel de 6 mm

Lei/deschi dere

1

i

1 15

înlocuire Flashuri arse la ghirlande (inclusiv lampa)

Lei/buc.

°.5 ;

16

înlocuire dulii pentru Flashuri montate prin înțepare la ghirlande (inclusiv dulia)

Lei/buc.

0.2

17

înlocuire lămpi arse la ghirlande (inclusiv lampa)

Lei/buc.

3.5

1

18

înlocuire dulii montate prin înțepare la ghirlande (inclusiv dulia)

Leizbuc.

1

I

19

înlocuire globuri rezultate din demontări la ghirlande

Lei/buc.

1

1

20

înlocuire globuri la ghirlande (inclusiv glob)

Lei/buc.

2

21

Prinderea ghirlandelor cu bride de prindere, de plastic (inclusiv brida) - părtea liberă din bridă rămasă după fixarea se va tăia

Lei/ 10 bride

1

0.5

22

Remediere defecte în atelier la cadru metalic la elementele decorative

Lei buc.

1

23

înlocuire tub luminos la elemente decorative montate pe stâlpi și transversale (inclusiv schimbarea conductorului pentru racordarea la rețea, pentru fiecare element decorativ)

Lei/ml. de tub

2

24

înădirea conductoare (remediere defecte de alimentare la elemente decorative)

Lei/buc.

0.5

25

Remediere defecte de la cutia de siguranțe - înlocuire soclu

Lei. buc.

0.2

26

Remediere defecte de la cutia de sigutanțe - înlocuire patron

Lei/buc.

0.2

27

Remediere defecte de la cutia de siguranțe - refacere contacte

Lei/buc.

0.2

28

Remediere defecte de la cutia de siguranțe - înlocuire siguranțe

Lei/buc.

0.2

29

Remediere defecte la carcasa cutiei de siguranțe (inclusiv dotarea cutiei cu lacăt lip Electrica)

Lei/buc.

0.5

30

Montare torsadat TYR 25X16

Lei/10 ml.

0.5

31

Montare cablu alimentare

Lei/ml

0.2

32

Întindere la săgeată

Lei/deschi

dere

0.1

o n

33

înlocuire placă electronică la instalațiile electronice de iluminat dinamic de pe Podul Calvaria (inclusiv placa)

Lei/modul

0.2

34

înlocuire carcasa modul electronic de putere la instalațiile electronice de iluminat dinamic de pe Podul Calvaria (inclusiv carcasa)

Lei/modul

0.2

35

înlocuire modul electronic de putere la instalațiile electronice de iluminat dinamic de pe Podul Calvaria (inclusiv modul)

Lei/modul

0.2

36

înlocuire unitate centrală de comandă la instalațiile electronice de iluminat dinamic de pe Podul Calvaria (inclusiv unitate centrală)

Lci/unitate

0.5

37

Remedierea firelor de comandă a modulelor

Lei/modul

0.2

38

Conectare instalație IOD de la cutie de joncțiune pentru aprindere locală (a unui tronson de ghirlande)

Lei/conect

are

0.2

39

Deconectare instalație IOD de la cutie de joncțiune pentru aprindere locală (a unui tronson de ghirlande)

Lei/conect

are

0.2

40

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, pentru arbori, cu distanța maximă între lămpi de 0,5 m

Lei/10 ml.

0.7

41

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, pentru arbori, cu distanța maximă între lămpi de 0.7 m

Lei/10 ml.

i

0.7

42

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, pentru arbori, cu distanța maximă între lămpi de 1 m

Lei'lOml.

0.6

43

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, cu lămpi tip Flash (cu funcționare intermitentă) pentru arbori, cu distanța maximă între lămpi de 0,5 m

Lei/10 mi.

0.7

44

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, cu lămpi tip Flash (cu funcționare intermitentă) pentru arbori, cu distanța maximă între lămpi de 0,7 m

Lei/10 ml.

0.7

45

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, cu lămpi tip Flash (cu funcționare intermitentă) pentru arbori, cu distanța maximă între lămpi de 1 m

Lei/10 ml.

1

0.6 1

46

Șiruri luminoase pentru arbori

Lei/10 ml.

1

2

47

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, pentru deschideri între stâlpi (pe fir purtător), cu distanța maximă între lămpi de 0,5 m

Lei/10 ml.

0.7

48

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, pentru deschideri între stâlpi (pe fir purtător), cu distanța maximă între lămpi de 0,7 m

Lei/10 ml.

0.7

49

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, pentru deschideri între stâlpi (pe fir purtător), cu distanța maximă între lămpi de 1 m

Lei/10 ml.

0.6 '

1

50

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, cu lămpi tip Flash pentru deschideri între stâlpi (pe fir purtător) cu distanța maximă între lămpi de 0,5 m

Lei/10 ml.

1

0.7

51

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, cu lămpi tip Flash pentru deschideri între stâlpi (pe fir purtător) cu distanța maximă între lămpi de 0,7 m

Lei/10 ml.

0.7

52

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, cu lămpi tip Flash pentru deschideri între stâlpi (pe Fir purtător) cu distanța maximă între lămpi de 1 m

Lci/10 ml.

0.6

53

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează clementul luminos de minim 0,5 mp

Lci/buc.

1

54

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 1 mp

Lei/buc.

1

55

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (clementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 2 mp

Lei/buc.

1

56

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează clementul luminos de minim 3 mp

Lci/buc.

1

57

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 4 mp

Lei/buc.

1

58

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 5mp

Lei/buc.

1

59

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 6 mp

Lei/buc.

1

60

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 3 mp

Lei/buc.

1

61

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 4 mp

Lei/buc.

1

62

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 6 mp

Lei/buc.

1

63

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 8 mp

Lei/buc.

1

64

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 10 mp

Lei/buc.

1

65

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 12 mp

Lei/buc.

1

66

Elemente decorative destinate montării transversale (clementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 14 mp

Lci/buc.

1

67

Elemente decorative destinate montării transversale (clementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 16 mp

Lei/buc.

1

68

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 18 mp

Lei/buc.

1

69

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 20 mp

Lei/buc.

1

70

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 0.5 m

Lei/ml. orizontal

1

71

Elemente iuminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 1 m

Lei/ml. orizontal

1

1

1

| 7^

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 1.5 m

Lei/ml. orizontal

1

1

i 7°

| 7j

1

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 2 m

Lei/ml. orizontal

1

1

! 74

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 3 m

Lei/ml. orizontal

1 1

75

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, ele.) cu înălțimi de minim 4 m

Lei/ml. orizontal

1

76

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 5 m

Lei/ml. orizontal

1

77

Plase luminoase

Lei/mp.

1

1

78

Spirale luminoase

Lei/ml.

1

79

Figurine luminoase destinate montării pe brazi sau interconectate cu elemente transversale (steluțe, clopoței, etc.) cu diametrul cercului care unește colțurile elementrului decorativ de minim 0,5 m

Lei/buc.

1

80

Figurine luminoase destinate montării pe brazi sau interconectate cu elemente transversale (steluțe, clopoței, etc.) cu diametrul cercului care unește colțurile elementrului decorativ de minim 1 m

Lei/buc.

1

81

Controler pentru iluminat dinamic al elementelor decorative (jocuri de lumini) - Controler pentru un element decorativ

Lei/buc.

1

82

Funie de oțel de 6 mmp

Lei/10 ml.

2.5

83

Cablu torsadat TYR 25X16

Lei/10 ml.

2.5

84

Cablu alimentare

Lci/10 ml.

1

85

Cutii de siguranțe, complet echipate, pentru puncte de aprindere

Lei/buc.

0.5

86

Confecții metalice folosite pentru realizarea diferitelor forme de iluminat pe stâlpi (ex. conuri de lumină, etc.)

Lei/buc.

1

87

Controler pentru instalația dc iluminat dinamic a bradului de crăciun - Controler pentru intreaga instalație

Lei/buc.

2

88

Element decorativ dinamic pentru vârf de brad

Lei/buc.

1

89

Element decorativ static pentru vârf de brad

Lei/buc.

1

90

Brad de crăciun artificial de 10 m

Lei/buc.

1,5

91

Brad dc crăciun artificial de 12 m

Lei/buc.

1.5

92

Brad de crăciun artificial de 14 m

Lei/buc.

2

93

Brad de crăciun artificial de 16 m

Lei/buc.

2,5

94

Brad de crăciun artificial de 18 m

Lei/buc.

2.5

95

Brad de crăciun artificial de 20 m

Lei/buc.

o

3

96

Instalație automată de punere în funcțiune a iluminatului ornamental festiv pentru o anumită stradă sau zonă din municipiul Cluj-Napoca cu ajutorul unei telecomenzi sau pupitru de comandă

Lei/buc.

0.5

_________________________________________________________________i

Nr. maxim de puncte aferente criteriului este de 100

Punctajul pentru fiecare articol în parte se acorda astfel:

 • a) Ofertantul cu cel mai mic preț (VI) primește numărul maxim de puncte aferente articolului

 • b)  Ofertantul cu alt preț decât cel prevăzut la lit.a) (Vn) primește punctajul conform relației:

Pn = (Vl/Vn) x Numărul maxim de puncte aferente articolului.

Pn = punctajul pentru ofertantul cu alt preț decât cel prevăzut la lit. a) Se va aduna punctajul pentru toate articolele.

Exemplu de calcul pentru punctajul unui articol:

Nr. art.

Articole de deviz

Unitate de măsură

Punctaj maxim

Preț ofertant

1

Preț ofertant 2

1

Montare ghirlande ornamentale pe arbori (inclusiv racordarea la rețeaua dc alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de racordare)

Lei 10 ml.

1

10

12

1

VI = 10

Vn= 12

Ofertantul 1 primește numărul maxim de puncte, respectiv 1 Punct.

Ofertantul 2 primește un număr de 0,833 Puncte conform relației Pn = (10/12)x 1

Factorul de evaluare nr. 2 - Nivelul redeventei

Redeventa minimă anuală este echivalentul în lei a sumei de 2.000 Euro. Ofertanții vor prezenta valoarea redevenței anuale care se va plătii în fiecare an. Punctajul pentru acest factor de evaluare se acorda astfel:

 • a) Ofertantul care prezintă valoarea redevenței cea mai mare (Rl) va avea punctajul maxim aferente criteriului respectiv 100 puncte.

 • b) Ofertantul care prezintă o valoare a redevenței mai mică decăt cea de la lit. a) (dar nu mai mică decât nivelul minim stabilit) (Rn) primește punctajul conform relației:

Pn = (Rn/R 1) x 100 puncte

Pn = punctajul pentru ofertantul care prezintă o valoare a redevenței mai mică decât cea de la punctul a)

Exemplu de calcul pentru punctajul acestui criteriu:

Nr. art.

Valoare redevență ofertant 1 (Euro)

Valoare redevență ofertant n (Euro)

1

4500

3000

Rl = 4500

Rn = 3000

Ofertantul 1 primește numărul maxim de puncte, respectiv 100 Puncte Ofertantul 2 primește un număr de 66,66 Puncte conform relației Pn = (3000/4500)xl00

Factorul de evaluare nr, 3 - Modul de asigurare a protecției mediului

Punctajul pentru acest factor de evaluare se acorda astfel:

 • a) Ofertantii care prezintă o certificare ISO 14001 primesc 100 puncte.

 • b) Ofertantii care nu au certificare ISO 14001, dar demonstrează existenta unor proceduri de protecție a mediului vor primi 50 puncte

Factorul de evaluare nr. 4 - Stabilirea indicatorilor de performantă a serviciului

Ofertantii trebuie sa prezinte pentru activitatea de iluminat ornamental festiv indicatorii de performanță cei mai relevanți, pe care ii propun si ii agreaza. Acești indicatori vor fi respectați de către ofertant pe perioada derulării contractului. Punctajul pentru acest factor de evaluare se acorda astfel:

 • a)  Ofertantul care propune la cei mai multi indicatori relevanți. (II) cel mai bun nivel calitativ va primi maximum de punctaj respetiv 100 puncte.

 • b) Ofertantul care propune un număr de indicatori relevanți mai mic decât cei de ia iii.a) (in) primește punctajul conform relației:

Pn = (In/Il) x Numărul maxim de puncte aferente criteriului.

Pn = punctajul pentru ofertantul cu alt număr de indicatori decât cel prevăzut la lit. a)

Ofertantii trebuie sa demonstreze capabilitatea de a obține si a asigura acești indicatori.

Factorul de evaluare nr. 5 - Experiența în serviciul de iluminat ornamental festiv

Ofertanții trebuie să prezinte numărul de ani de experiență în iluminat ornamental festiv din ultimii 10 ani. Ofertanți au obligația de a prezenta recomandări din partea beneficiarilor cu care au avut încheiate contracte pentru anii menționați mai sus. Se vor lua în considerare doar recomandările cu calificativul bine și foarte bine. Anii pentru care ofertantul a primit recomandări cu calificativul altul decât bine și foarte bine nu vor fi luați în considerare.

 • a) Ofertantul cu cea mai îndelungata experiența (nr. de ani) (Al) va primi numărul maxim al criteriului respectiv 100 puncte (toti ofertantii care au minim 10 ani de experiența primesc 100 puncte).

 • b) Ofertantul cu altă experiență (nr. ani) decât cea prevăzută la lit.a) (An) primește punctajul conform relației:

Pn = (An/Al) x Numărul maxim de puncte aferente criteriului

Pn = punctajul pentru ofertantul cu alt număr de ani de experiență decât cel prevăzut la lit. a)

PUNCTAJUL TOTAL AL FIECĂRUI OFERTANT SE VA CALCULA DUPĂ CUM

URM FAZA:

Ptotai = O,75*P1 + 0,05*1’2 + 0,05*1’3 + 0,10*1’4 + 0,05*1’5

Pl=punctajul obtinut la factorul dc evaluare 1

P2=punctajul obtinut la factorul dc evaluare 2

P3=punctajul obtinut la factorul de evaluare 3

P4=punctajul obtinut la factorul de evaluare 4

P5=punctajul obtinut la factorul de evaluare 5

2'BiATRIBUim^ CONJRACT^

VI1.1 Actualizarea prețului contractului

DA g NU □

 • > Prețului contractului se actualizeaza conform legislației in vigoare.

 • >  Prețul contractului (prețul articolelor menționate în caietul de sarcini) va fi actualizat anual, prin aplicarea la valoarea articolelor a unui coeficient de actualizare care este egal cu evoluția indicelui prețurilor de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică. Evoluția indicelui prețurilor de consum (total) se determină aferent perioadei cuprinse între luna aferentă datei prevăzute pentru depunerea ofertei din fiecare an.

VII.2. Garanția de bună execuție a contractului

DA | NU □

 • > Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în perioada convenită în acesta.

 • > Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 5% din prețul acestuia fara TVA; Garanția de bună execuție se poate constitui prin scrisoare de garanție de bună execuție (formularul 18) sau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. In cazul în care garanția se va constitui prin scrisoare de garanție bancară, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți, iar suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de execuție (TVA inclus).

 • >  Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea | contractantă urmează să alimenteze acest cont prin i rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite j contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • >  Restituirea garanției de buna execuție se va face astfel:

•    70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de

la data încheierii procesului-verbal de recepție la

terminarea lucrărilor, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

• restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

> Autoritatea contractantă are dreptul de a emile pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă arc obligația de a notifica pretenția contractantului, precizând obligațiile care nu au fost _____ respectate.___________________________________________________

 • >  Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.G. nr. 195/2005 privind protecția j mediului modificata si completata și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

 • >  Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind:

- Legislația fiscala: www.mfinante.ro

I - Legislația in domeniul protecției mediului: www.gnm.ro

! - Protecția muncii si condiții de munca: www.inspectmun.ro__

. 'r- Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejării acelor informații pe care ofertantul le precizează ca fiind confidențiale, in ceea ce privește secretul comercial si protejarea intelectuala , ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidențiale________________________________________________________________________

 • >  Articolele sau cantitățile de lucrări, precum și utilajele sau echipamentele funcționale, necuprinse în listele cuprinzând cantitățile de lucrări, respectiv în listele de procurare, ale documentației de atribuire, dar care, ca urmare a analizării de către ofertanți a proiectului tehnic, se dovedesc necesare pentru execuția lucrării, vor fi aduse la cunoștința autorității contractante, care. în cazul însușirii observațiilor respective, are obligația de a transmite în scris tuturor ofertanților completările sau modificările stabilite.

  Șef Serviciu tehnic, Gligor Țopan
Șef Birou Achiziții Publice, Virgil Poruțiu / C/7

Anexă la Hotărârea nr.552/2007

APROBAT:

PRIMAR, EMIL BOC

CAIET DE SARCINI

al serviciului de iluminat ornamental festiv

din municipiul Cluj-Napoca

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat ornamental festiv stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționarii acestui serviciu în condiții de eficienta și siguranța.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnica și de referința în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat ornamental festiv.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de realizare a serviciului de iluminat ornamental festiv și constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanta, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 5

Operatorul serviciului de iluminat ornamental festiv va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat ornamental festiv, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de munca;

 • c) întreținerea și menținerea în stare de permanenta funcționare a sistemelor de iluminat ornamental festiv;

 • d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat ornamental festiv, în condițiile legii;

 • e) creșterea eficientei sistemului de iluminat ornamental festiv în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materiale și materii, energie electrica și prin modernizarea acestora;

 • f) personal de intervenție operativă;

 • g) conducerea operativă prin dispecer;

 • h) înregistrarea dalelor de exploatare și evidenta lor;

 • i) analiza zilnica a modului în care se respecta realizarea normelor de consum și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipa;

 • j) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrica și pentru raționalizarea acestor consumuri;

 • k) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat ornamental festiv;

 • l) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

 • m)  instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind rcclamațiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;

 • n) lichidarea operativă a incidentelor;

 • o) funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat ornamental festiv;

 • p) evidenta orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat ornamental festiv;

r) aplicarea de metode performante de management care sa conducă la funcționarea cat mai buna a instalațiilor de iluminat ornamental festiv și reducerea costurilor de operare;

s) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forte proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publica locală;

t) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;

u) elaborarea planurilor anuale de investiții și aprobarea acestora de către administrația publica locală;

 • v) inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat ornamental festiv;

y) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

z) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale

CAP. III

Sistemul de iluminat ornamental festiv

ART. 6

Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, a sistemului de iluminat ornamental festiv, în aria administrativ-teritorială a municipiul Ciuj-Napoca

ART. 7

Alimentarea instalației de iluminat ornamental festiv din municipiul Cluj-Napoca se face din instalația de iluminat public prin puncte de aprindere montate pe stâlpi din municipiul Cluj-Napoca.

ART. 8

Inventarul elementelor ornamental festive aflate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 9

Prestarea serviciului de iluminat ornamental festiv se va executa astfel încât sa se realizeze: verificarea și supravegherea continua a funcționarii instalației de iluminat ornamental festiv.

 • b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calității serviciului asigurat;

 • d) întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat ornamental festiv;

 • e) menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat ornamental festiv;

 • f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat ornamental festiv;

h) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;

j) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

 • l) funcționarea pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat ornamental festiv;

m) menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficienta a acestora, prin urmărirea sistematica a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;

r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat ornamental festiv;

s) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele normative din domeniu.

t) informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea reparațiilor reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat ornamental festiv.

CAI* V.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE:

Realizarea iluminatului ornamental festiv în municipiul Cluj-Napoca se împarte în 3 componente: Instalații de iluminat ornamental festiv existente. Instalații de iluminat ornamental festiv noi, Împodobirea brazilor de crăciun

V.L Instalații de iluminat ornamental festiv existente (aflate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca):

Pentru toate elementele decorative care sunt montate pe străzile din municipiul Cluj-Napoca și cele din magazia Primăriei concesionarul are obligația de a realiza până la data de 10 septembrie a fiecărui an (pentru primul an de contract se va realiza în termen de 10 zile de la semnarea contractului), un audil a defectelor și se vor prezenta propuneri pentru realizarea iluminatului ornamental festiv pe diferite străzi și piețe din municipiul Cluj-Napoca în diferite configurații și asocieri ale acestora, separat sau împreună cu elementele decorative noi.

Fiecare propunere va fi însoțită de costul realizării instalației și estimarea puterii instalate.

Prezentarea propunerilor se va face la sediul Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr.3 folosindu-se proiecții pe calculator sau alte modalități de prezentare.

în cazul în care concedentul nu va accepta un număr de variante suficient pentru a realiza instalația de iluminat ornamenta! festiv, concesionarul are obligația de a prezenta propuneri suplimentare.

După prezentarea auditului defectelor și a propunerilor concedentul va comunica care sunt variantele și străzile alese pentru realizarea instalației de iluminat festiv.

Concesionarul va lua măsurile necesare ca până la data de 20 noiembrie a fiecărui an să remedieze defectele la elementele decorative să monteze aceste elemente și să asigure în cazul în care este necesar rețeaua de alimentare al acestor elemente decorative, conform variantelor acceptate de concedent.

Concesionarul va asigura întreținerea și remedierea eventualelor defecte care pot apărea la instalația de iluminat ornamental festiv pe toată durata de funcționare a acesteia.

în luna ianuarie a fiecărui an, la comanda concedentului, concesionarul are oblicația de a demonta elementele decorative și a le depozita în spații amenajate pentru acest lucru pentru a putea fi remontate în anul următor.

Depozitarea și păstrarea în bune condiții a elementelor decorative se va face prin grija concesionarului într-un spațiu special amenajat de către acesta.

Elementele decorative aflate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca vor fi predate, după semnarea contractului, pe bază de proces verbal, în gestiunea concesionarului.

La sfârșitul fiecărui sezon concesionarul va prezenta o listă cu propunerile pentru casare a elementelor decorative care nu mai pot fi utilizate, din elementele aflate în proprietatea concedentului, listă care va trebui aprobată de către concedent.

V.2. Instalații de iluminat ornamental festiv noi:

Până în data de 10 septembrie a fiecărui an (pentru primul an de contract se va realiza în termen de 10 zile de la semnarea contractului), concesionarul are obligația de a prezenta cel puțin 3 variante cu propuneri pentru realizarea iluminatului ornamental festiv pentru străzile și piețele din zona centrală a municipiului Cluj-Napoca și cel puțin 10 variante de instalații de iluminat ornamental festiv pentru alte stăzi și piețe din municipiul Cluj-Napoca folosind elemente decorative noi sau combinații de elemente noi cu elemente decorative aflate în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, menționate la punctul V.l.

Fiecare propunere va fi însoțită de costul realizării instalației, estimarea puterii instalate și de tipul lămpilor folosite la elementele decorative (procentul și tipurile de clemente decorative cu leduri sau alte surse de lumină cu consum scăzut de energie electrică și procentul și tipurile de elemente decorative cu lămpi cu incandescență sau alte surse de lumină cu consum mai marc dc energie electrică.)

înainte dc prezentarea propunerilor concesionarul va prezenta concedentului toate cataloagele, broșurile, etc., dc care dispune, cu elementele decorative care sunt utilizate în acel an. Concedentul va comunica concesionarului o lista cu elementele decorative pe care le dorește a fi folosite la instalația de iluminat ornamental festiv a anului respectiv (un procent de maxim 30% din totalul elementelor care vor Fi propuse). Concesionarul va avea obligația de a utiliza elementele decorative alese de beneficiar în propunerile sale.

Prezentarea propunerilor se va face la sediul Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr.3 folosindu-sc proiecții pe calculator sau alte modalități de prezentare.

în cazul în care concedcnul nu va accepta un număr de variante suficient pentru a realiza instalația de iluminat ornamental festiv concesionarul are obligația de a prezenta propuneri suplimentare.

Concedentul va comunica care sunt variantele și străzile (piețele) alese pentru realizarea instalațiilor de iluminat festiv.

Concesionarul va lua măsurile necesare ca până la data de 20 noiembrie a fiecărui an să realizeze aceste instalații și să asigure în cazul în care este necesar si rețeaua de alimentare al acestor elemente decorative, conform variantelor acceptate de concedent.

In variantele propuse concesionarul va avea obligația de a utiliza, în fiecare an, cel puțin 50% elemente noi, care nu au mai fost utilizate în anii precedenți în municipiul Cluj-Napoca.

Elementele decorative noi, utilizate la instalația de iluminat ornamental festiv, nu vor fi achiziționate de către Municipiul Cluj-Napoca. Se va deconta doar montarea, utilizarea acestora pentru un sezon și demontarea.

Pentru evitarea problemelor care pot apărea la alimentarea cu energie electrică, datorită consumului prea mare, minim 70% din elemente decorative cu care vor fi realizate instalațiile de iluminat ornamental festiv vor fi cu leduri sau alte surse de lumină cu consum scăzut dc energie electrică (echivalente la consum cu ledurile)

Concesionarul va asigura întreținerea și remedierea eventualelor defecte care pot apărea la instalația de iluminat ornamental festiv pe toată durata de funcționare a acesteia, fără costuri suplimentare.

ELEMENTELE DECORATIVE NOI FOLOSITE PENTRU INSTALAȚIA DE ILUMINAT ORNAMENTAL FESTIV VOR RAMANE IN PROPRIETATEA CONCESIONARULUI DUPĂ DEMONTARE.

V.3. Împodobirea brazilor dc crăciun

Până în data de 1 noiembrie a fiecărui an, concesionarul are obligația de a prezenta variante cu propuneri pentru împodobirea brazilor de crăciun atât cu folosirea elementelor ornamentale aflate în proprietatea sa și/sau cu elemente decorative ale concedentului.

Se vor prezenta cel puțin 3 variante de împodobire pentru brazi naturali de: 5 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m. împodobirea și decontarea lucrărilor se va face utilizând articolele cu prețuri unitare prezentate în anexa nr. 1 Ia contract.

Se vor prezenta cel puțin 3 variante de brazi artificiali.

Fiecare propunere va fi însoțită de costul realizării instalației, estimarea puterii instalate și de tipul lămpilor folosite la elementele decorative (procentul și tipurile de elemente decorative cu leduri sau alte surse de lumină cu consum scăzut de energie electrică, procentul și tipurile de elemente decorative cu lămpi cu incandescență sau alte surse de lumină cu consum mai mare de energie electrică.).

Prezentarea propunerilor se va face la sediul Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr.3 folosindu-se proiecții pe calculator sau alte modalități de prezentare.

In fiecare an se vor prezenta cel puțin 50% de propuneri de împodobire noi față de anul precedent.

In cazul în care concedentul nu va accepta un număr de variante suficient pentru a realiza instalația de iluminat festiv a brazilor de crăciun concesionarul are obligația de a prezenta propuneri suplimentare.

Concedentul va comunica care sunt variantele de brazi alese.

Concesionarul va lua măsurile necesare ca până la data de 30 noiembrie a fiecărui an realizeze aceste instalații și să asigure în cazul în care este necesar și rețeaua de alimentare al acestor instalații.

Pentru evitarea problemelor care pot apărea la alimentarea cu energie electrică, datorită consumului prea mare, minim 70% din elemente decorative cu care vor fi realizate instalațiile de iluminat ornamental festiv vor fi cu leduri sau alte surse de lumină cu consum scăzut de energie electrică (echivalente la consum cu ledurile)

Brazii vor fi puși la dispoziție și montați de către concedent.

V.4. Materiale folosite la reparații:

Pentru repararea defecțiunilor la ghirlande se vor folosi dulii E14 cu montare prin înțepare, lămpi de 15 W și globuri colorate din material plastic. Culoarea globurilor va fi comunicată de concedent. Pentru remedierea defectelor la ghirlandele cu flashuri (lămpi cu funcționare intermitentă) se vor folosi dulii E27 montate prin înțepare și lămpi cu funcționare intermitentă.

Tubul luminos folosit va fi cu 2 canate. Culorile tuburilor luminoase folosite pentru remedierea elementelor decorative va fi precizată de către concedent.

Bridele de prindere a ghirlandelor pe firul purtător vor fi de exterior, rezistente la UV, de dimensiunea 140x3,5 mm.

Perioadele de garanție minime pentru materialele folosite vor fi următoarele:

 • >  Pentru lămpi, dulii, globuri - 3 luni

 • >  Pentru tub luminos flexibil - 12 luni

V.5. Descrierea elementele decorative noi:

 • 1. Țurțuri luminoși și perdele luminoase:

 • > Distanța maximă între două șiruri luminoase va fi de maxim 10 cm (d = max 10 cm)

 • > Distanța maximă între sursele lumină pe șirul luminos va fi de maxim 10 cm

 • > Țurțuri luminoși și perdele luminoase vor fi cu posibilitate de interconectare

 • > Se va asigura cablu de alimentare de minim 5 m

 • 2. Șiruri luminoase destinate împodobirii arborilor:

 • > Distanța între surse de lumină va fi maxim 10 cm

 • > Șirurile luminoase vor fi cu posibilitate de interconectare

 • > Se va asigura cablu de alimentare de minim 5 m

 • 3. Plase luminoase:

 • > Plasele vor fi folosite pentru împodobirea tufelor de arbuști și cireși ornamentali

 • > Plasele luminoase vor fi cu posibilitate de interconectare

 • > Numărul minim de lămpi / mp va fi de 70 buc.

 • > Se va asigura cablu de alimentare de minim 5 m

 • 4.  Elemente decorative destinate montării pe stâlp:

 • >  In cazul în care este necesar scheletul și rama pe care se va prinde elementul luminos va fi din aluminiu

 • > Elementul luminos se va prinde pe rama din aluminiu cu bride de plastic

 • > Se va asigura cablu de alimentare de minim 5 m

 • 5. Elemente destinate montării transversale:

> In cazul în care este necesar scheletul și rama pe care se va prinde elementul luminos va fi din aluminiu

 • 6. Cablu de alimentare:

 • > Cablu va fi folosit la alimentarea elementelor decorative care sunt la distanțe de peste 5 m până rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau iluminatului public.

 • > Pentru distanțele de până la 5 m cablul de alimentare va fi considerat ca aparținând elementelor decorative sau în cazul în care se interconectează mai multe elemente decorative, ansamblului format.

 • > Cablu de alimentare va avea un grad de protecție corespunzător montării pe pământ

 • 7. Cutie pentru siguranțe:

 • > Gradul de protecție la corpuri solide și apa va fi minim IP44

 • > Cutia va fi construită din tablă de minim 1,5 mm vopsită în email lovitură de ciocan (gri)

 • >  Dimensiunile cutiei vor fi:

 • > Lungimea = 25 cm

 • > Lățimea = 25 cm

 • > Adâncimea = 15 cm

 • > Cutiile vor fi dotate cu două siguranțe MPR 250 A

 • > Cutiile vor fi prevăzute cu coliere de prindere pe stâlpi

 • > închiderea cutiei se va face cu lacăt tip Electrica

V.6. Condiții generale pentru toate elementele decorative:

Gradul de protecție la corpuri solide și apa pentru elementele dccorativ-ornamentale va fi minim 1P44.

Toate produsele vor fi destinate montajului in exterior.

Tensiunea de alimentare de la rețea va fi 230 V. în cazul elementelor ornamental decorative care necesită alimentarea cu energie electrică la o altă tensiune decât 230 V Concesionarul arc obligația de a asigura elementele necesare pentru transformarea tensiunii.

Toate produsele ofertate vor face dovada fabricației în sistem de asigurare a calității ISO 9001. Elementele decorative folosite nu vor fi mai vechi de 2 ani, fapt care va fi dovedit cu ajutorul actelor de achiziție a produselor sau acte privind fabricarea produselor.

Toate condițiile prezentate mai sus sunt condiții minime pentru elementele decorative.

CAP. VI.

ALTE OBLIGAȚII ALE CONCESIONARULUI:

Concesionarul are obligația de a asigura transportul elementelor decorative care se doresc demontate, reparate și montate.

La efectuarea lucrărilor în instalație concesionarul are obligația de a conecta (în cazul în care este necesar) iluminatul ornamental decorativ strict pe zonele de lucru pentru a evita consumurile nejustificate de energie electrică.

Concesionarul va avea obligația de a obține acordul pentru accesul în instalațiile de Iluminat Public aparținând S.C. Electrica S.A (în cazul predării acestor instalații către altă firmă se va solicita acordul acelei firme) și va suporta cheltuielile materiale pentru aceste acorduri.

Concesionarul are obligația de a realiza instalațiile iluminat ornemental festiv astfel încât să nu existe în nici un moment pericol de electrocutare. Concesionarul are obligația de a respecta toate normativele și reglementările în vigoare privind realizarea instalațiilor (înălțimi admise pentru montarea de elemente decorative, tensiuni de alimentare, etc.)

Pe perioada funcționării iluminatului ornamental Concesionarul va asigura echipă de intervenție, zilnic, 24 de ore din 24, în vederea remedierii tuturor defectelor apărute.

Iluminatul ornamental festiv va funcționa, de regulă, în perioada 01 decembrie - 15 ianuarie. Data la care va fi pusă în funcțiune și data la care va fi deconectată instalația de iluminat ornamental festiv va fi comunicată de către concedent. Concedentul își rezervă dreptul de a solicita realizarea unui iluminat ornamental festiv în municipiul Cluj-Napoca și cu alte ocazii pe parcursul unui an (ex. Sărbătorile Pascale etc.).

CAP. VIL

ARTICOLE:

Decontarea tuturor lucrărilor la instalația de iluminat ornamental festiv se va face utilizând

articolelor de mai i

Nr. art.

Articole de deviz

Unitate de măsură

Articole pentru instalația aflată în proprietatea concedentului

în prețul fiecărui articol se vor cuprinde toate cheltuielile pentru lucrările și materialele necesare transportului, montării, demontării, remedierii, întreținerii pe perioada funcționării și depozitării.

1

Montare ghirlande ornamentale pe arbori (inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de

Lei/10 ml.

racordare)

2

Demontare ghirlande ornamentale de pe arbori (inclusiv dcbranșarea de la rețea)

Lei/10 ml.

3

Montare șiruri luminoase pe arbori (inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de racordare)

Lei/10 ml.

4

Demontare șiruri luminoase de pe arbori (inclusiv debranșarea dc la rețea)

Lei/10 ml.

5

Montare ghirlande ornamentale pe fir purtător (funie de oțel sau cablu torsadat) (inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de racordare)

Lei/10 ml.

6

Demontare ghirlande ornamentale de pe fir purtător (inclusiv debranșarea de la rețea)

Lei/10 ml.

7

Montare elemente decorative pe stâlpi (inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de racordare)

Lei/buc.

8

Demontare elemente decorative pe stâlpi (inclusiv debranșarea de la rețea)

Lei/buc.

9

Montare elemente decorative transversale cu cadru metalic (inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de racordare)

Lei/buc.

10

Demontare elemente decorative transversale cu cadru metalic (inclusiv debranșarea de la rețea)

Lei/buc.

11

Montare alte tipuri de elemente decorative (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) pe fir purtător (funie de oțel sau cablu torsadat) (inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare a iluminatului ornamental festiv sau stradal cu clemă de racordare)

Lei/ml. orizontal

12

Demontare alte tipuri de elemente decorative (țurțuri luminoși, plase luminoase, etc.) de pe fir purtător (funie de oțel sau cablu torsadat) sau de pe arbori (inclusiv debranșarea de la rețea)

Lei/ml. orizontal

13

Montare funie de oțel de 6 mm

Lei/deschide re dintre stâlpi

14

Demontare funie de oțel de 6 mm

Lei/deschide

re

15

înlocuire Flashuri arse la ghirlande (inclusiv lampa)

Lei/buc.

16

înlocuire dulii pentru Flashuri montate prin înțepare la ghirlande (inclusiv dulia)

Lei/buc.

17

înlocuire lămpi arse la ghirlande (inclusiv lampa)

Lei/buc.

18

înlocuire dulii montate prin înțepare la ghirlande (inclusiv dulia)

Lei/buc.

19

înlocuire globuri rezultate din demontări la ghirlande

Lei/buc.

20

înlocuire globuri la ghirlande (inclusiv glob)

Lei/buc.

21

Prinderea ghirlandelor cu bride de prindere, de plastic (inclusiv brida) -părtea liberă din bridă rămasă după fixarea se va tăia

Lei/10 bride

22

Remediere defecte în atelier la cadru metalic la elementele decorative

Lei/buc.

23

înlocuire tub luminos la elemente decorative montate pe stâlpi și transversale (inclusiv schimbarea conductorului pentru racordarea la rețea, pentru fiecare element decorativ)

Lei/ml. de tub

24

înădirea conductoare (remediere defecte de alimentare la elemente decorative)

Lei/buc.

25

Remediere defecte de la cutia de siguranțe - înlocuire soclu

Lei/buc.

26

Remediere defecte de la cutia de sigutanțe - înlocuire patron

Lei/buc.

27

Remediere defecte de la cutia de siguranțe - refacere contacte

Lei/buc.

28

Remediere defecte de la cutia de siguranțe - înlocuire siguranțe

Lei/buc.

29

Remediere defecte la carcasa cutiei de siguranțe (inclusiv dotarea cutiei cu lacăt tip Electrica)

Lei/buc.

30

Montare torsadat TYR 25X16

Lei/10 ml.

31

Montare cablu alimentare

Lei/ml

32

întindere la săgeată

Lei/deschide

re

O o JJ

înlocuire placă electronică la instalațiile electronice de iluminat dinamic de pe Podul Calvaria (inclusiv placa)

Lei/modul

34

înlocuire carcasa modul electronic de putere la instalațiile electronice de iluminat dinamic de pe Podul Calvaria (inclusiv carcasa)

Lei/modul

35

înlocuire modul electronic de putere la instalațiile electronice de iluminat dinamic de pe Podul Calvaria (inclusiv modul)

Lei/modul

36

înlocuire unitate centrală de comandă la instalațiile electronice de iluminat dinamic de pe Podul Calvaria (inclusiv unitate centrală)

Lei/unitate

37

Remedierea firelor de comandă a modulelor

Lei/modul

38

Conectare instalație IOD de la cutie de joncțiune pentru aprindere locală (a unui tronson de ghirlande)

Lei/conectar

e

39

Deconectare instalație IOD de la cutie de joncțiune pentru aprindere locală (a unui tronson de ghirlande)

Lei/conectar

e

Articole pentru instalațiile noi care vor rămâne în proprietatea Concesionarului

In prețul fiecărui articol se vor cuprinde: montarea, demontarea, racordarea la rețea, întreținerea pe perioada funcționării, toate elementele necesare montării și racordării la rețea, dreptul de a utiliza produsul pe perioada unui sezon de funcționare a iluminatului ornamental festiv. Elementele decorative nu vor fi achiziționate de către Concedent, acestea rămânând în proprietatea Concesionarului după demontare.

40

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, pentru arbori, cu distanța maximă între lămpi de 0,5 m

Lei/10 ml.

41

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, pentru arbori, cu distanța maximă între lămpi de 0,7 m

Lei/10 ml.

42

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, pentru arbori, cu distanța

Lei/10 ml.

maximă între lămpi de 1 m

43

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, cu lămpi tip Flash (cu funcționare intermitentă) pentru arbori, cu distanța maximă între lămpi de 0,5 m

Lei/10 ml.

44

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, cu lămpi tip Flash (cu funcționare intermitentă) pentru arbori, cu distanța maximă între lămpi de 0,7 m

Lei/10 ml.

45

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, cu lămpi tip Flash (cu funcționare intermitentă) pentru arbori, cu distanța maximă între lămpi de 1 m

Lei/10 ml.

46

Șiruri luminoase pentru arbori

Lei/10 ml.

47

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, pentru deschideri între stâlpi (pe fir purtător), cu distanța maximă între lămpi de 0,5 m

Lei/10 ml.

48

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, pentru deschideri între stâlpi (pe fir purtător), cu distanța maximă între lămpi de 0,7 m

Lei/10 ml.

49

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, pentru deschideri între stâlpi (pe fir purtător), cu distanța maximă între lămpi de 1 m

Lei/10 ml.

50

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, cu lămpi tip Flash pentru deschideri între stâlpi (pe fir purtător) cu distanța maximă între lămpi de 0,5 m

Lei/10 ml.

51

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, cu lămpi tip Flash pentru deschideri între stâlpi (pe fir purtător) cu distanța maximă între lămpi de 0,7 m

Lei/10 ml.

52

Ghirlande ornamentale, de diferite culori, cu lămpi tip Flash pentru deschideri între stâlpi (pe fir purtător) cu distanța maximă între lămpi de 1 m

Lei/10 ml.

53

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 0,5 mp

Lei/buc.

54

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 1 mp

Lei/buc.

55

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 2 mp

Lei/buc.

56

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 3 mp

Lei/buc.

57

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 4 mp

Lei/buc.

58

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 5mp

Lei/buc.

59

Elemente decorative destinate montării pe stâlpi (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau

Lei/buc.

trapez) care încadrează elementul luminos de minim 6 mp

60

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 3 mp

Lei/buc.

61

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 4 mp

Lei/buc.

62

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos • poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 6 mp

Lei/buc.

63

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 8 mp

Lei/buc.

64

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 10 mp

Lei/buc.

65

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 12 mp

Lei/buc.

66

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 14 mp

Lei/buc.

67

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 16 mp

Lei/buc.

68

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 18 mp

Lei/buc.

69

Elemente decorative destinate montării transversale (elementul luminos poate fi tub luminos, lămpi, fibră optică etc.) cu suprafața (dreptunghi, pătrat sau trapez) care încadrează elementul luminos de minim 20 mp

Lei/buc.

70

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 0,5 m

Lei/ml. orizontal

71

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 1 m

Lei/ml. orizontal

72

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 1,5 m

Lei/ml. orizontal

73

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 2 m

Lei/ml. orizontal

74

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 3 m

Lei/ml. orizontal

75

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 4 m

Lei/ml. orizontal

76

Elemente luminoase din șiruri luminoase (țurțuri luminoși, perdele luminoase, etc.) cu înălțimi de minim 5 m

Lei/ml. orizontal

77

Plase luminoase

Lei/mp.

78

Spirale luminoase

Lei/ml.

79

Figurine luminoase destinate montării pe brazi sau interconectate cu clemente transversale (steluțe, clopoței, etc.) cu diametrul cercului care unește colțurile elementrului decorativ de minim 0,5 m

Lei/buc.

80

Figurine luminoase destinate montării pe brazi sau interconectate cu elemente transversale (steluțe, clopoței, etc.) cu diametrul cercului care unește colțurile elementrului decorativ de minim 1 m

Lei/buc.

81

Controler pentru iluminat dinamic al elementelor decorative (jocuri de ■ lumini) - Controler pentru un element decorativ

Lei/buc.

82

Funie de oțel de 6 minp

Lei/10 ml.

83

Cablu torsadat TYR 25X16

Lei/10 ml.

84

Cablu alimentare

Lei/10 ml.

85

Cutii de siguranțe, complet echipate, pentru puncte de aprindere

Lei/buc.

86

Confecții metalice folosite pentru realizarea diferitelor forme de iluminat pe stâlpi (ex. conuri de lumină, etc.)

Lei/buc.

87

Controler pentru instalația de iluminat dinamic a bradului de crăciun -Controler pentru intreaga instalație

Lei/buc.

88

Element decorativ dinamic pentru vârf de brad

Lei/buc.

89

Element decorativ static pentru vârf de brad

Lei/buc.

90

Brad de crăciun artificial de 10 m

Lei/buc.

91

Brad de crăciun artificial de 12 m

Lei/buc.

92

Brad de crăciun artificial de 14 m

Lei/buc.

93

Brad de crăciun artificial de 16 m

Lei/buc.

94

Brad de crăciun artificial de 18 m

Lei/buc.

95

Brad de crăciun artificial de 20 m

Lei/buc.

96

Instalație automată de punere în funcțiune a iluminatului ornamental festiv pentru o anumită stradă sau zonă din municipiul Cluj-Napoca cu ajutorul unei telecomenzi sau pupitru dc comandă

Lei/buc.

Se vor prezenta prețuri pentru fiecare articol de deviz.

PREȚURILE SE VOR PREZENTA IN FUNCȚIE DE UNITĂȚILE DE MĂSURĂ PER VĂZUTE LA FIECARE ARTICOL ÎN PARTE.

CAP. VIII.

CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Instalația de iluminat ornamental decorativ se va realiza pe străzi, piețe, parcuri, poduri și sensuri giratorii din municipiul Cluj-Napoca:

 • > Străzi din zona centrală a municipiului Cluj-Napoca:

Str. Petru Maior

Str. Napoca

B-dul Eroilor

B-dul 21 Decembrie 1989

Str. Memorandumului

Str. Emil Isac

Str. Barițiu

Str. Regele Ferdinand

Str. Cuza Vodă

Str. Matei Corvin

 • > Piețe din municipiul Cluj-Napoca:

P-ța Avram Iancu

P-ța Ștefan cel Mare

P-ța Unirii

P-ța Gării

P-ța Cipariu

P-ța Lucian Blaga

P-ța Mihai Viteazu

 • > Parcuri din municipiul Cluj-Napoca:

Parcul Simion Bămuțiu

Parcul I.L. Caragiale

 • > Străzi principale din municipiul Cluj-Napoca:

Calea Moților

Calea Florești

Calea Mănăștur

Str. Aurel Vlaicu

Str. Dorobanților

str. Cetății

Str. Horea

str. Traian

Str. Fabricii

Str. Dâmboviței

Str. Liviu Rebreanu

B-dul Nicolae Titulescu

Str. Constantin Brâncuși

Str. Primăverii

Str. Izlazului

Str. Mehedinți

Str. Mirăslău

Str. B-dul 1 Decembrie

Str. L. Pasteur

Str. Traian Vuia

Str. Comeliu Coposu

Concedentul poate solicita realizarea iluminatului public și pe alte străzi, piețe, parcuri care nu au fost menționate mai sus.

CAP. IX.

FINANȚAREA LUCRĂRILOR

Finanțarea lucrărilor se va face din Bugetul Local

CAP. X.

DURATA CONCESIUNII

Durata pentru care se încheie contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de iluminat ornamental festiv în Municipiul Cluj-Napoca prin contract de concesiune, este de 5 ani.

Pe durata stabilită se interzice concesionarului subconcesionarea serviciului public de 1        iluminat ornamental decorativ.

CAP. XI.

REDEVENȚA

Redeventa minimă anuală este echivalentul în lei a sumei de 2.000 Euro, la cursul euro publicat de BNR în data de 30 octombrie a fiecărui an.

Redeventa sa va plăti, în avans în data de 01 noiembrie a fiecărui an.

Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligații da dreptul concedentului să ceară concesionarului penal itati in cuantum de 2% pe zi din plata restanta. Plățile se vor considera efectuate prioritar in contul penalităților (pana la plata integrala a acestora) si numai după aceea in contul redeventei prestate.

CAP. XII.

SANCȚIUNI:

Pentru încălcări ale condițiilor de execuție a operațiilor de iluminat ornamental fetiv, concesionarul va fi sancționat după cun urmeaza:

 • a) Neefectuarea instalației de iluminat ornamental festiv pe o strada, piață etc. din vina exclusiva a concesionarului va duce la refuzarea la plata a instalației.

 • b) La aceasta se vor adauga penalități lunare pentru instalațiile nefinalizate în termenul stabilit de către concedent:

 • -  pentru neefectuarea a peste 10% din totalul lucrărilor solicitate de către concedent, se penalizează cu 5% din valoarea devizului prestației pe acel sezon;

pentru neefectuarea a peste 20% din totalul lucrărilor solicitate de către concedent, se penalizează cu 10% din valoarea devizului prestației pe acel sezon;

 • -  pentru neefectuarea a peste 30% din totalul lucrărilor solicitate de către concedent, se penalizează cu 15% din valoarea devizului prestației pe acel sezon;

Neefectuarea în 2 ani consecutiv a mai mult de 10% totalul lucrărilor solicitate de concedent într-un sezon, atrage desfmtarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile.

CAPITOLUL IX.

CUANTUMUL GARANȚIILOR DATORATE I)E OPERATOR

Pentru participarea la licitație se fixeaza o garanție in valoare de 20.000 lei.

CAPITOLUL X .

CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI

încetarea contractului se face in următoarele situații:

 • a) in cazul in care concesionarului i se retrage licența A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita după expirarea termenului ;

 • b) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • c) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • e)  in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concedentului;

 • f)  in cazul in care concesionarul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența sunt retrase.

CAPITOLUL XI.

DOTAREA MINIMA NECESARA

Concesionarul isi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al utilajelor si al echipamentelor, in funcție de volumul dc lucrări estimate.

Concesionarul va avea obligația de a utiliza pentru îndeplinirea contractului următorul număr minim de utilaje:

 • > 3 utilaje cu nacelă ridicătoare pentru lucru la înălțime tip PRB

 • > 2 autoutilitare pentru transportul elementelor decorative

Concesionarul este obligat sa dețină utilaje EURO 3, cu o vechime nu mai mare de 5 ani.

Se va face dovada aducerii pana la data începerii lucrărilor a utilajelor declarate. Dovada poate fi: contract de leasing, factura proforma, etc.

Numărul minim al personalului specializat în lucrările care urmează să se execute care va fi desemnat de către ofertant pentru realizare instalației de iluminat ornamental festiv din municipiul Cluj-Napoca este de minim 10 persoane. Pe perioada funcționării instalației de iluminat ornamental festiv se va asigura o echipă de interveție de minim 3 persoane dotate cu minim 1 utilaj cu nacelă ridicătoare pentru lucru la înălțime tip PRB și minim 1 autoutilitara pentru transportul materialelor, elementelor decorative și deplasările pe teren pentru verificarea funcționării instalației.

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII FINALE:

La licitația organizata pentru contractarea serviciului public de iluminat ornamental decorativ a municipiului Cluj-Napoca pot participa doar operatori atestati de către A.N.R.S.C. clasa I.

Ofertantul prezintă copia, legalizată, de pe licența A.N.R.S.C., prin care dovedește că este atestat de către autoritatea competentă.

In cazul în care la data organizării licitației operatorul nu deține o astfel de licență, acesta va prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care se obligă să obțină această licență în termenele stabilite de legile în vigoare. în cazul contrar contractul se va rezilia.Șef Serviciu tehnic, Gligor l-’opan

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

Inventarul elementelor ornamental festive aflate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca:

 • 1.  Calea Fior ești

 • > Ghirlande ornamentale - 2300 ml.

 • > Panou transversal 2007 - 1 buc.

 • 2. Pod Calvar ia

 • > Ghirlande ornamentale - 1600 ml.

 • > Ghirlande cu medalion - 14 buc.

 • > Instalație de iluminat dinamic - 16 module +1 unitate de comandă

 • > Steag dinamic-1 buc.

 • 3. Calea Mănăștur

 • > Ghirlande ornamentale - 820 ml.

 • 4. Calea Moților

 • > Ghirlande ornamentale - 2200 ml.

 • > Elemente decorative de stâlpi (fulg de nea 2006) - 40 buc.

 • 5. Str. Memorandumului

 • > Ghirlande ornamentale - 700 ml

 • > Elemente decorative transversale (Motiv luminos cu clopoței) - 10 buc.

 • 6. B-dul 21 Decembrie 1989

 • > Ghirlande ornamentale - 2600 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi (Stări9, Elba) -30 buc.

 • 7. Str. Aurel Vlaicu

 • > Ghirlande ornamentale (de la sens giratoriu până la pod T.Mihali)- 1520 ml

 • > Ghirlande ornamentale (pod IRA)- 200 ml.

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 5 buc.

 • > Ghirlande cu medalion - 2 buc.

 • 8. Str. Cuza Vodă

 • > Ghirlande ornamentale - 120 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 8 buc.

 • 9. P-ța Avram Iancu

 • > Ghirlande ornamentale - 1100 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 16 buc.

 • 10. Str. Dorobanților

 • > Ghirlande ornamentale - 700 ml.

 • > Elemente decorative transversale (clopoței 2007) - 5 buc.

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 8 buc.

 • 11. P-ța Unirii

 • > Ghirlande ornamentale - 720 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 13 buc.

 • 12. str. Cetății

 • > Elemente decorative pe stâlp - 5 buc.

 • 13. Str. Napoca

 • > Ghirlande transversale - 45 buc.

 • > Perdele luminoase 3 m - 20 buc.

 • > Flashuri - 80 buc

 • 14. P-ța Lucian Blaga

 • > Ghirlande ornamentale - 340 ml

 • > Ghirlande ornamentale - 340 ml

 • > Șiruri luminoase (10 ml) - 9 buc.

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 8 buc.

 • 15. Str. Petru Maior

 • > Ghirlande transversale (MGLR-180, 2,7m) - 35 buc

 • 16. Str. Emil Isac

 • > Ghirlande ornamentale - 300 ml

 • 17. Str. Barițiu

 • > Ghirlande ornamentale - 350 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 9 buc.

 • 18. Str. Regele Ferdinand (pod Someș)

 • > Ghirlande ornamentale - 410 ml

 • 19. P-ța Mihai Viteazu

 • > Ghirlande ornamentale - 500 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 19 buc.

 • 20. Str. Horea

 • > Ghirlande ornamentale -2100 ml

 • 21. P-(a Gării

 • > Ghirlande ornamentale - 210 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 16 buc.

 • 22. str. Traian (pod)

 • > Ghirlande ornamentale - 120 ml

 • > Ghirlande cu medalion - 1 buc.

 • 23. Str. Fabricii (pod Terapia)

 • > Ghirlande ornamentale- 800 ml

 • > Elemente decorative transversale - 7 buc.

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 10 buc.

 • 24. Str. Dâmboviței

 • > Ghirlande ornamentale - 700 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 20 buc.

 • 25. Str. Liviu Rebreanu

 • > Ghirlande ornamentale - 240 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 8 buc.

 • > Elemente decorative transversale - 3 buc.

 • 26. B-dul Nicolae Titulescu

 • > Ghirlande ornamentale - 4000 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 100 buc.

 • > Elemente decorative transversale - 1 buc.

 • 27. P-ța Cipariu

 • > Ghirlande ornamentale -200 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 10 buc.

 • 28. Str. Constantin Brăncuși

 • > Ghirlande ornamentale - 800 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 26 buc.

 • > Elemente decorative transversale - 9 buc.

 • 29. Str Primăverii

 • > Ghirlande ornamentale-1100 ml

 • 30. Str. Izlazului (sens giratoriu)

 • > Ghirlande ornamentale - 400 ml

 • 31. Str. Mehedimți

r- Elemente decorative pe stâlpi - 9 buc.

 • 32. Str. Mirăslău

 • > Ghirlande ornamentale - 270 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 10 buc.

 • 33. Str. B-dul 1 Decembrie (pod)

 • > Ghirlande ornamentale - 300 ml

 • 34. Str. L. Pasteur (sens giratoriu)

 • > Ghirlande ornamentale - 210 ml

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 8 buc.

 • 35. Parcul Simion Bărnuțiu

 • > Ghirlande ornamentale în jurul lacului - 400 ml

 • > Ghirlande ornamentale brazi - 300 ml

 • 36. str. Traian Vuia

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 30 buc

 • 37. Str. Corneliu Coposu

 • > Elemente decorative transversale 2007 - 1 buc.

 • 38. Magazia Primăriei

 • > Șiruri luminoase - 1.600 ml.

 • > Ghirlande ornamentale - 900 ml.

 • > Elemente decorative pe stâlpi - 19 buc.

 • > Perdele luminoase de 3X2 m - 70 buc.

 • > Elemente decorative transversale (stelute) - 30 buc.

 • >  Elemente decorative transversale (clopoței) - 10 buc.

 • > Conuri de lumina din perdele luminoase de 3 m - 11 buc.

 • > Țurțuri luminoși - 32 ml.

 • > Cablu torsadat - 800 ml.

 • > Ghirlande cu flashere -400 ml.

 • >  Elemente decorative pe stâlpi (Stări9) - 28 buc.

 • > Elemente decorative transversale (Motiv luminos cu clopoței) - 15 buc.

 • > Panou transversal 2007 - 1 buc.

 • > Elemente decorative transversale (clopoței 2007) - 10 buc.