Hotărârea nr. 550/2007

Hotărârea 550/2007 - Aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa specială de apă pentru anul 2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

H OT Â R Â R E

privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxș specială de apă pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 62.547 din 30.07.2007 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă pentru anul 2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă pe anul 2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 550 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 550/2007


Lista obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă pe anul 2007

- inii RON-

Denumirea obiectivului

Propuneri 2007 taxa speciala

Ob.l

înlocuirea rețelelor de apă potabilă pe străzile:

• Lucrări în continuare: Romulus Vuia/finalizare, Sucevei/finalizare, Aramei/finalizare, Rădăuți/fmalizare,Giordano Bruno/parțial, L. Kovari/ finalizare, Sighișoarei/parțial, Calea Turzii/parțial, Ercmia Grigorescu, Timișului.

597,00

Ob.2

Extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare pe străzile:

• Lucrări în continuare: Aiudului, Turnu Roșu, Băii, Migdalului. Sportului, Barbu Lăutarii, Fundătura, Dobrogei. Romulus Vuia, Vasilc Cârlova, Ilarie Chendi, Zarandului, Bradului, Fabricii de Chibrituri

685,00

Ob.3

Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din mun.Cluj-Napoca etapa a IV -a:

•   . Lucrări noi:

Apa: Târnavelor, Lunetei, Straja, Transilvaniei, losif Vulcan, Anina/parțial, Dionisie Roman, Bobâlnei/parțial, Griviței, Mărgăritarilor, Mărgăului, Codrului/parțial, Vlădeasa, Diaconul Coresi, Madach Imre, Zambilei, Ion Andreescu, Rarău, Vântului/parțial, Magaziei, Al. Sahia, Iasomiei, Jan Huss, Vasile Lucaciu, Ecaterina Varga, Izei/parțial, Brutarilor, Av. Ioan Pop de Cluj, Copacilor, Fânului, Frumoasa, Lucernei, Pripor, Straja, Zborului, Zaharia Carcalechi, Caraiman,Triajului/parțial, Oradiei;

Canal: Jean Jaures, Păltiniș, Ecaterina Varga, Kovari;

518,00

TOTAL COMPANIA DE APA SOMES

1.800,00

Ob.l

Modernizare str. Maramureșului si străzi adiacente

342,00

TOTAL CONSILIU LOCAL

342,00

TOTAL GENERAL TAXA SPECIALA DE APA

2.142,00