Hotărârea nr. 548/2007

Hotărârea 548/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Construire grădinită cartier Gruia – municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță cartier Gruia - municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță cartier Gruia - municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.60799 din 23.07.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță cartier Gruia - municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță cartier Gruia - municipiul Cluj-Napoca“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.


Nr. 548 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)
Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Aurora Țâ

771


rmure


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă Ia Hotărârea nr. 548/2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Construire grădiniță cartier Gruia - municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: str. 11 Octombrie nr.3, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEIINICO-ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției conform devizului general cu TVA. în prețuri 2007 este:

1.669.140 LEI (inclusiv T.V.A.)

din care C+M                          1.592.480 LEI

  • •  Zona seismică de calcul este “ F cu perioada de calcul T=0,7 sec și coeficientul seismic Ks=0,08.

  • •  Construcția ce se va realiza va avea regimul de înălțime D+P+1E , suprafața construită Sc=217 mp și o suprafața utilă Su=520 mp.

  • •  Clădirea va avea toate utilitățile și dotările tehnice aferente unei clădiri cu funcțiunea de grădiniță

  • •  Durata de realizare a investiției: 12 luni

  • •   Finanțarea investiției: Din bugetul local și bugetul de stat

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECTOR, SORIN APOSTU