Hotărârea nr. 547/2007

Hotărârea 547/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Construire grădinită str. Motilor nr. 135 – municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță str. Moților nr. 135 - municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță str. Moților nr. 135, municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68.258 din 21.08.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță str. Moților nr. 135, municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță str. Moților nr. 135, municipiul Cluj-Napoca“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.


Nr. 547 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 547/ 2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Construire grădiniță str. Moților nr. 135, municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: str. Moților nr. 135, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției conform devizului general cu TVA, în prețuri 2007 este:

1.964.113 LEI (inclusiv T.V.A.)

Din care C+M 1.876.613 LEI

  • •  Zona seismică de calcul este “ F cu perioada de calcul T= 0,7 sec și coeficientul seismic Ks=0,08.

  • •  Construcția ce se va realiza va avea regimul de înălțime D+P+1E , suprafața terenului aferent grădiniței este de 1100 mp.

  • •  Clădirea va avea toate utilitățile și dotările tehnice aferente unei clădiri cu funcțiunea de grădiniță.

  • •  Durata de realizare a investiției: 12 luni

  • •  Finanțarea investiției: Din bugetul local și bugetul de stat

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECTOR,

SORIN APOSȚ