Hotărârea nr. 546/2007

Hotărârea 546/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Construire grădinită nr. 1, str. F.J.Curie nr. 4 – municipiului Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

I I O T Â R ÂR E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță nr. 1, str. F. J. Curie nr. 4 - municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță nr. 1, str. F. J. Curie nr. 4, municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68.425 din 21.08.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță nr. 1, str. F. J. Curie nr. 4, municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță nr. 1, str. F. J. Curie nr. 4, municipiul Cluj-Napoca“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.


Nr. 546 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la I Iotărârea nr. 546/ 2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEIINICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Construire grădiniță nr. 1, str. F. J. Curie nr. 4, municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. F. J. Curie nr. 4, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției conform devizului general cu TVA, în prețuri 2007 este:

1.297.384 LEI (inclusiv T.V.A.)

Din care C+M 1.234.030 LEI

  • •  Zona seismică de calcul este “ F “, cu perioada de calcul T= 0,7 sec și coeficientul seismic Ks=0,08.

  • •  Construcția ce se va realiza va avea regimul de înălțime D+P+2E , suprafața construită fiind de 132 mp.

  • •  Clădirea va avea toate utilitățile și dotările tehnice aferente unei clădiri cu funcțiunea de grădiniță.

  • •   Durata de realizare a investiției: 12 luni

  • •  Finanțarea investiției: Din bugetul local și bugetul de stat

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.