Hotărârea nr. 545/2007

Hotărârea 545/2007 - Aprobarea pretului local mediu de furnizare a energiei termice produsă, trasnportată, distribuită si furnizată, către agentii economici si a pretului local pentru energia termică produsă si distribuită prin centrale termice de cvartal si zonă destinată pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de bătrâni, orfelinatelor si altor institutii de asistentă socială, institutiilor de învăţământ si lăcasurilor de cult.

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului local mediu de furnizarea a energiei termice produsă, transportată, distribuită și furnizată, către agenți economici și a prețului local pentru energia termică produsă și distribuită prin centrale termice de cvartal și zonă destinată pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de bătrâni, orfelinatelor și altor instituții de asistență socială, instituțiilor de învățământ și lăcașurilor de cult.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului local mediu de furnizarea a energiei termice produsă, transportată, distribuită și furnizată, către agenți economici și a prețului local pentru energia termică produsă și distribuită prin centrale termice de cvartal și zonă destinată pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de bătrâni, orfelinatelor și altor instituții de asistență socială, instituțiilor de învățământ și lăcașurilor de cult - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 63567/08.08.2007 al Direcției economice prin care se propune aprobarea prețului local mediu de furnizarea a energiei termice produsă, transportată, distribuită și furnizată, către agenți economici și a prețului local pentru energia termică produsă și distribuită prin centrale termice de cvartal și zonă destinată pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de bătrâni, orfelinatelor și altor instituții de asistență socială, instituțiilor de învățământ și lăcașurilor de cult;

Reținând prevederile Legii nr. 325/2006, O.G. nr. 36/2006 și Ordinul nr. 66/2007;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, începând cu 1 august 2007, prețul local mediu de furnizare a energiei termice produsă, transportată, distribuită și furnizată, către agenți economici și prețurile locale pentru energia termică produsă și distribuită prin centrale termice de cvartal și zonă destinată pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de bătrâni, orfelinatelor și altor instituții de asistență socială, instituțiilor de învățământ și lăcașurilor de cult, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.

Nr. 545 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 545/2007

TABEL

cu prețul local mediu de furnizarea a energiei termice produsă, transportată, distribuită și furnizată, către agenți economici și prețurile locale pentru energia termică produsă și distribuită prin centrale termice de cvartal și zonă destinată pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de bătrâni, orfelinatelor și altor instituții de asistență socială, instituțiilor de învățământ și lăcașurilor de cult

CATEGORII DE PREȚURI

PREȚURI ÎNCEPÂND

CU 01.08.2007

( nu conțin TVA)

Lei/gcal

Prețul local mediu, inclusiv accize, pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată către agenți economici

255,07

Prețul local, exclusiv accize, pentru energia termică produsă și distribuită prin centrale termice de cvartal pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de bătrâni, orfelinatelor și altor instituții de asistență socială, instituțiilor de învățământ și lăcașurilor de cult

239,62

Prețul local, exclusiv accize, pentru energia termică produsă și distribuită prin centrale termice de zonă destinată pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de bătrâni, orfelinatelor și altor instituții de asistență socială, instituțiilor de învățământ și lăcașurilor de cult

195,13