Hotărârea nr. 544/2007

Hotărârea 544/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LU J - NA P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64642/ 43/ 06.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism:

45562/ 8754/ 14.06.2007 - MĂNDUC SILVIU COSMIN

Amplasare locuință D+P+E, str. Costache Negri

29081/ 8824/ 21.06.2007 - MARIAN SEPTIMIU

Amplasare locuință familială, Dincolo de Becaș

39656/ 8884/ 28.06.2007 - RODILĂ DUMITRU

Reconstrucție locuință familială P+E, str. în Jurul Lacului nr. 9

39752/ 8885/ 28.06.2007 - SZABO ANA

Extindere locuință S+P+M, str. Porțile de Fier nr. 19

51061/8912/ 05.07.2007 - DARABAN IOAN

Deschidere acces la parter bloc, str. Ploiești nr. 5-7 ap. 9

43023/ 8913/ 19.07.2007 - BERTALAN M1KLOS

Extindere și supraetajare locuință, str. Carcalechi nr. 9

37394/ 8949/ 28.06.2007 - SIGMA SOCIETATE COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ Reamenajare parter, și subsol pentru sp. corn., P-ța Muzeului nr. 6

37192/ 8950/ 05.07.2007 - HEDEREA GABRIEL

Ext. și mansardare locuință- conces. teren, str. Decebal nr. 66- 68

52587/ 8951/ 05.07.2007 - SC TUM MED SRL

Reamenajare imobil S+P+2E, str. Traian Moșoiu nr. 38A

31631/ 8952/ 28.06.2007 - ROMAN RALUCA

Deschidere acces la parter bloc, str. Dâmboviței nr. 41 ap 11

50457/ 8953/ 05.07.2007 - ȘTIR MARIA

Construire florărie și sp. depozitare, str. Antonio Gaudi nr. 4

18688/ 8954/ 28.06.2007 - KONCZ PAUL

Amenajare terasă sezonieră, P-ța Unirii nr. 26

33824/ 8955/ 28.06.2007 - FEIER LA URA GABRIELA

Construire garaj și refațadizare imobil, str. C. Nottara nr. 15B

47061/8956/ 19.07.2007 - BOGDAND1 MARIANA

Mansardare construcție și amenaj. sp. corn, str. Iiiliu Maniu nr. 37 38893/ 8957/ 28.06.2007 - UJVAROSI ANA

Mansardare locuință, str. C. Brâncuși nr. 28

33786/ 8958/ 28.06.2007 - BURCA GAVRIL

Amenajare acces din exterior, str. Aurel Suciu nr. 18 ap. 31

39.368/ 8959/ 19.07.2007 - MOGA MARCEL IOAN

Amenajare acces direct din exterior, str. Tudor Vladimirescu nr. 6-8 39567/ 8960/ 19.07.2007 - SCRIBAN CT1N+ STAN COSM1N

Amenajare acces direct din exterior, P-ța Abator nr. 4-7

53507/ 8982/ 19.07.2007 - MARIN HORAȚIU AURELIAN

Amplasare locuință D+P+E, str. Calistrat Hogaș

11068/ 8983/ 15.03.2007 - OTVOS GHEORGHE

Mansardare apartament, str. Dorobanților nr. 51 ap. 3 67487/9019/ 22.08.2007 - MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Construcție imobil pentru grădiniță, str. F.J.Curie nr. 2

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Președinte de ședință, Ing. Horea loan Florea

Nr. 544 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)