Hotărârea nr. 542/2007

Hotărârea 542/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte, D+P+2E+et. 3 retras, str. pasteur nr. 20.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A PO C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, I)+P+2E+ct. 3 retras

Str. Pasteur nr. 20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuințe, D+P+2E+et. 3 retras, Str. Pasteur nr. 20 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 67544/ 43/ 20.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, D+P+2E+et. 3 retras, Str. Pasteur nr. 20, beneficiară: SC MEGA GRUP SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 19692/8968/05.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, I)+l’+2E+ct. 3 retras, Str. Pasteur nr. 20, beneficiară: SC MEGA GRUP SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POTmax = 45%, CUT = 1,62 ADC/mp. teren (UTR= CB2: POTmax= 45%, CUTmax= 1,8 ADC/ mp teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 19692/8968/05.07.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 542 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)