Hotărârea nr. 541/2007

Hotărârea 541/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil si locuinte, D+P+3E+et 4 retras, Calea Turzii nr. 225a, 227a, 229a.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri și locuințe, D+P+3E+et. 4 retras Calea Turzii nr. 225a, 227a, 229a

Consiliu! loca! al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri și locuințe, l)+P+3E+et. 4 retras, Calea Turzii nr. 225a, 227a, 229a  - proiect din inițiativa

primarului;

Analizând Referatul nr. 67545/ 43/ 20.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri și locuințe, D+P+3E+et. 4 retras, Calea Turzii nr. 225a, 227a, 229a, beneficiari: Ban Sandor și Brejan Ștefan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 26381/8880/28.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri și locuințe, D+P+3E+et. 4 retras, Calea Turzii nr. 225a, 227a, 229a, beneficiari: Ban Sandor și Brejan Ștefan, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POTmax = 45%, CUT = 1,8 ADC/mp. teren (UTR= CM3), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 26381/8880/28.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 541 din 28 august 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)