Hotărârea nr. 540/2007

Hotărârea 540/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru parcelarea si construire locuinte familiale D+P+M, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 40.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru parcelare și construire locuințe familiale D+P+M str. Cpt. Grigore Ignat nr. 40

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință etraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea l’.U.D. pentru parcelare și construire locuințe familiale D+P+M, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 40 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65932/ 43/ 20.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru parcelare și construire locuințe familiale D+P+M, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 40, beneficiar: Vințe Vasile;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 10268/8461/15.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru parcelare și construire locuințe familiale D+P+M, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 40, beneficiar: Vințe Vasile, prin care se stabilesc reglementările privind parcelarea, regimul de înălțime D+P+M, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POTma.x= 35% și CUTmax= 0,9 ADC/ mp teren pentru UTR= L3a. precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 10268/8461/15.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 540 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)