Hotărârea nr. 539/2007

Hotărârea 539/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru etajare constructie la S+P+E si organizare incinta, str. Traian Mosoiu nr. 52.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu pentru etajare construcție la S+P+E și organizare incintă str. Traian Moșoiu nr. 52

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. privind etajare construcție la S+P+E și organizare incintă, str. Traian Moșoiu nr. 52 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 66219/ 43/ 20.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru etajare construcție la S+P+E și organizare incintă, str. Traian Moșoiu nr. 52, beneficiar: Zsigmond Zoltan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 40161/8798/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru etajare construcție la S+P+E și organizare incintă, str. Traian Moșoiu nr. 52, beneficiar: Zsigmond Zoltan, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 31% - se menține, CUT= 0,6 ADC/ mp teren pentru UTR= L3a, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 40161/8798/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr.539 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)