Hotărârea nr. 538/2007

Hotărârea 538/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru clădire multifunctională pentru spatii comerciale, birouri locuintă, D+P+2E, str. Gutinului nr. 3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire multifuncțională pentru spații comerciale, birouri locuință D+P+2E str. Gutinului nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru clădire multifuncțională pentru spații comerciale, birouri locuință D+P+2E, str. Gutinului nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65792/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire multifuncțională pentru spații comerciale, birouri locuință D+P+2E, str. Gutinului nr. 3, beneficiar: Turcu Titu Liviu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 41108/8832/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru clădire multifuncțională pentru spații comerciale, birouri locuință D+P+2E, str. Gutinului nr. 3, beneficiar: Turcu Titu Liviu, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime D+P+2E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 37,24%, CUT= 2,12ADC/ mp teren (UTR= CP4), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 41108/8832/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 538 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)