Hotărârea nr. 537/2007

Hotărârea 537/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru sase imobile de locuinte colective mici cu câte sase apartamente D+P+2E, str. Mircea Eliade nr. 28.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - NA PO C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru șase imobile de locuințe colective mici cu câte șase apartamente D+P+2E str. Mircea Eliadc nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru șase imobile' de locuințe colective mici cu câte șase apartamente D+P+2E, str. Mircea Eliadc nr. 28 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 62228/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru șase imobile de locuințe colective mici cu câte șase apartamente D+P+2E, str. Mircea Eliade nr. 28, beneficiară: Vlas Victoria;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46047/8891/05.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru șase imobile de locuințe colective mici cu câte șase apartamente D+P+2E, str. Mircea Eliade nr. 28, beneficiară: Vlas Victoria, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime D+P+2E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POTmax= 35%, CUT= 0,9 ADC/ mp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46047/8891/05.07.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 537 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)