Hotărârea nr. 536/2007

Hotărârea 536/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte însiruite D+P+E+M, str. Mozart nr. 12-14.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U .1 - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu pentru locuințe înșiruite D+P+E+M str. Mozart nr. 12- 14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exreaordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea I’.U.D. pentru locuințe înșiruite D+P+E+M, str. Mozart nr. 12- 14 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65714/ 43/ 10.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe înșiruite D+P+E+M, str. Mozart nr. 12- 14, beneficiari: Matei Vasile și Crișan Mihaela;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 6745/8975/05.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe înșiruite D+P+E+M, str. Mozart nr. 12 - 14, beneficiari: Matei Vasile și Crișan Mihaela, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime D+P+E+M, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului: POTmax= 35%, CUTmax= 0,9 ADC/ mp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 6745/8975/05.07.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 536 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)