Hotărârea nr. 535/2007

Hotărârea 535/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru patru locuinte familiale D+P+E, str. Marton Aron f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru patru locuințe familiale D+P+E str. Marton Aron fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru patru locuințe familiale D+P+E, str. Marton Aron fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64025/ 43/ 10.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru patru locuințe familiale D+P+E, str. Marton Aron fn, beneficiar Oltean Ștefan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 45494/ 8763/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru patru locuințe familiale D+P+E, str. Marton Aron fn, beneficiar Oltean Ștefan, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime D+P+E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 15%, CUT= 0.44ADC/ mp teren se încadrează în indicii zonei (POTmax= 35% și CUTmax= 0,9 ADC/ mp teren- UTR=L3c), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 45494/ 8763/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 535 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Președinte de ședință, Ing. Horea Ioan-Korea